Gyrwyr newydd

Lawlwythwch Sut i wneud cais am drwydded i fod yn yrrwr cerbyd llogi preifat neu gerbyd hacni (pdf)

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau am brofion gwybodaeth a gaiff eu cynnal fis Medi 2022.

Gwnewch gais am brawf Saesneg a rhifedd sylfarnol  

(Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys)

Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn anfon e-bost atoch gyda manylion o ble a phryd y bydd y prawf yn digwydd.

Rhaid i chi ddarparu cyfeiriad e-bost dilys a gwirio eich blwch post sothach.  

A fyddech gystal â dod â’r eitemau canlynol gyda chi i’r prawf: 

  1. Ffotograff maint pasbort diweddar
  2. Trwydded yrru DVLA
  3. Prawf adnabod ffotograffig os mai trwydded yrru hen ffasiwn sydd gennych, e.e. pasbort, trwydded preswylio dilys 
  4. Masgiau wyneb 3 haen (y mae’n rhaid eu gwisgo pan fo hynny’n ofynnol)

Os na fyddwch yn dod â’r eitemau dan sylw gyda chi ni chewch sefyll y prawf a byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr aros eto, gan oedi’r weithdrefn o gael eich trwydded. 

Cyn y prawf a wnewch chi sicrhau eich bod yn darllen y canlynol:  

 Cyn y prawf, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen:  

Statws Mewnfudo ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn ddinasyddion y DU/Iwerddon

O 30 Mehefin 2021, mae’n ofyniad i’r Adran Drwyddedu wirio’r statws mewnfudo ar gyfer Preswylwyr yr UE, yr AEE a’r Swistir. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn gov.uk. Gall ymgeisydd weld a phrofi ei statws mewnfudo yma.

Archwiliad meddygol

  • Rhaid i ymgeiswyr newydd gael archwiliad meddygol gan feddyg (GP) sydd â mynediad i holl hanes meddygol yr ymgeisydd
  • Rhaid i ymgeiswyr basio'r prawf Gwybodaeth Llogi Preifat neu Gerbyd Hacni cyn cyflwyno'r ffurflen feddygol
  • Dylai ymgeiswyr drafod unrhyw droseddau neu euogfarnau troseddol a allai arwain at wrthod y drwydded cyn cwblhau'r archwiliad meddygol, gan na fydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ad-dalu unrhyw ffi feddygol.
  • Nid ydym yn derbyn tystysgrifau meddygol D4Drivers gan nad ydynt yn bodloni ein polisi sy'n nodi 'Archwiliad meddygol gan Feddyg Teulu y mae'r ymgeisydd wedi'i gofrestru gydag ef ac sydd â mynediad i gofnodion meddygol y gyrrwr'

Lawrlwythwch ffurflen archwiliad meddygol gyrrwr tacsi (pdf) 

 Cais

Pan fydd y prawf Saesneg a rhifedd sylfaenol wedi ei basio a’r archwiliad meddygol wedi’i gwblhau, anfonwch e-bost at trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk i wneud apwyntiad i drafod Trwydded Yrru Cerbyd Hacni neu Logi Preifat newydd. 

Byddwn yn anfon ffurflen gais atoch y gallwch naill ai ei chwblhau'n electronig a’i e-bostio atom cyn yr apwyntiad, neu ddod â hi gyda chi pan ddowch i'n gweld.  

>>Gyrrwr presennol? Darllenwch y wybodaeth hon<<