Gyrwyr newydd

Lawlwythwch Sut i wneud cais am drwydded i fod yn yrrwr cerbyd llogi preifat neu gerbyd hacni (pdf)

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau am brofion gwybodaeth a gaiff eu cynnal fis Ebrill 2023.

Gwnewch gais am brawf Saesneg a rhifedd sylfarnol  

(Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys)

Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn anfon e-bost atoch gyda manylion o ble a phryd y bydd y prawf yn digwydd.

Rhaid i chi ddarparu cyfeiriad e-bost dilys a gwirio eich blwch post sothach.  

A fyddech gystal â dod â’r eitemau canlynol gyda chi i’r prawf: 

  1. Ffotograff maint pasbort diweddar
  2. Trwydded yrru DVLA
  3. Prawf adnabod ffotograffig os mai trwydded yrru hen ffasiwn sydd gennych, e.e. pasbort, trwydded preswylio dilys 

Os na fyddwch yn dod â’r eitemau dan sylw gyda chi ni chewch sefyll y prawf a byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr aros eto, gan oedi’r weithdrefn o gael eich trwydded. 

Cyn y prawf a wnewch chi sicrhau eich bod yn darllen y canlynol:  

 Cyn y prawf, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen:  

Statws Mewnfudo ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn ddinasyddion y DU/Iwerddon

O 30 Mehefin 2021, mae’n ofyniad i’r Adran Drwyddedu wirio’r statws mewnfudo ar gyfer Preswylwyr yr UE, yr AEE a’r Swistir. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn gov.uk. Gall ymgeisydd weld a phrofi ei statws mewnfudo yma.

Archwiliad meddygol

  • Rhaid i ymgeiswyr newydd gael archwiliad meddygol gan feddyg (GP) sydd â mynediad i holl hanes meddygol yr ymgeisydd
  • Rhaid i ymgeiswyr basio'r prawf Gwybodaeth Llogi Preifat neu Gerbyd Hacni cyn cyflwyno'r ffurflen feddygol
  • Dylai ymgeiswyr drafod unrhyw droseddau neu euogfarnau troseddol a allai arwain at wrthod y drwydded cyn cwblhau'r archwiliad meddygol, gan na fydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ad-dalu unrhyw ffi feddygol.
  • Nid ydym yn derbyn tystysgrifau meddygol D4Drivers gan nad ydynt yn bodloni ein polisi sy'n nodi 'Archwiliad meddygol gan Feddyg Teulu y mae'r ymgeisydd wedi'i gofrestru gydag ef ac sydd â mynediad i gofnodion meddygol y gyrrwr'

Lawrlwythwch ffurflen archwiliad meddygol gyrrwr tacsi (pdf) 

 Cais

Pan fydd y prawf Saesneg a rhifedd sylfaenol wedi ei basio a’r archwiliad meddygol wedi’i gwblhau, anfonwch e-bost at trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk i wneud apwyntiad i drafod Trwydded Yrru Cerbyd Hacni neu Logi Preifat newydd. 

Byddwn yn anfon ffurflen gais atoch y gallwch naill ai ei chwblhau'n electronig a’i e-bostio atom cyn yr apwyntiad, neu ddod â hi gyda chi pan ddowch i'n gweld.  

>>Gyrrwr presennol? Darllenwch y wybodaeth hon<<