Canolfannau cymunedol

COVID-19: 

All council managed community centres and the MUGA at Rivermead re-open from 2 August 2021.

Mae risgiau iechyd y cyhoedd a achosir gan Covid-19 yn real iawn o hyd ac mae canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar gyfyngiadau yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n barhaus.  

Mae canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, a chyfleusterau cymunedol aml-ddefnydd eraill yn cefnogi ystod eang o weithgareddau a grwpiau lleol.  

Fodd bynnag, mae eu natur gymunedol hefyd yn eu gwneud yn lleoedd sy'n agored i ledaeniad y coronafeirws (Covid-19).  Nid yw'r bygythiad gan y coronafeirws wedi diflannu a dim ond drwy i bob un ohonom weithredu'n gyfrifol y gallwn gadw ein trigolion a'n cymunedau'n ddiogel.

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ar gyfer ailagor cyfleusterau cymunedol yn raddol, bydd cam cychwynnol yr ailagor yn galluogi'r awdurdod i ddarparu cynlluniau chwarae gwyliau haf a gofal plant ac rydym yn anelu at wneud hyn cyn gynted ag sy'n bosibl yn ddiogel.

Bydd pedwar hwb ardal yn aros ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4pm i bobl agored i niwed gael gafael ar gyngor na ellir ei ddarparu dros y ffôn:

 • Ringland (Dwyrian)

 • Canolfan Maesglas (Gorllewin)

 • Canolfan Milenium Pill (Canolog)

 • Canolfan Betws (Gogledd)

Canolfannau a reolir gan y cyngor

Caiff canolfannau a neuaddau cymunedol yn ardal Casnewydd eu defnyddio gan grwpiau lleol ac unigolion.

Mae canolfannau cymunedol yn cynnig gweithgareddau i oedolion a phlant gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd a chlybiau ar ôl ysgol.  Mae gan y rhan fwyaf ohonynt gyfleusterau arlwyo ac mae gan rai ardal lwyfan, sy'n eu gwneud yn lleoliadau delfrydol ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a dathliadau.

Isod mae manylion cyswllt pob canolfan gymunedol.  Mae dolenni hefyd ar gael i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am y ganolfan a'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal. 


Canolfannau a reolir gan wirfoddolwyr

Mae'n bwysig nad yw'r penderfyniad i ailagor yn ddiogel yn cael ei ruthro, mae eich pwyllgor neu fwrdd rheoli’n gwbl ymwybodol o'r cyfrifoldebau a'r rhwymedigaethau a roddir arnoch chi fel grŵp, ac o bosibl fel aelodau unigol.  

Bydd angen gweithdrefnau gwaith newydd a newidiadau i weithredu eich canolfannau'n ddiogel a dylech sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o'r cyfrifoldebau a roddir ar y pwyllgor neu’r bwrdd rheoli os byddwch yn penderfynu ailagor eich canolfan at ddefnydd cyffredinol. 

Crëwyd y papur briffio hwn ac mae'n rhoi trosolwg o'r canllawiau a'r ddeddfwriaeth berthnasol y mae angen i'r gwirfoddolwyr, y grwpiau a’r sefydliadau lleol eu gwybod, ynghyd â dolenni atynt.

Canllawiau ar gyfer Ailagor Canolfannau Cymunedol Gwirfoddol a Reolir (Word)

 • Canolfan Beaufort

Beaufort Road, St Julians, Casnewydd NP19 7UB

Ffôn: (01633) 214506

 • Canolfan Gymunedol Duffryn

Canolfan Siopa Duffryn, Duffryn, Casnewydd

Ffôn: (01633) 817270

 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh

Whitstone Road, Beechwood, Casnewydd

Ffôn: (01633) 271288 / (01633) 423855 or 07504 993308 

 • Canolfan Gymunedol Malpas

Pillmawr Road, Malpas, Casnewydd

Ffôn: 07548 627167 or 01633 854677 or e-mail malpascommunitycentre@gmail.com

 • Canolfan Gymunedol Orchard Lane

Orchard Lane, Stafford Road, Casnewydd

Ffôn: (01633) 670898

 • Canolfan Gymunedol Shaftesbury

Evans Street, Casnewydd, NP20 5LD


Lleoliadau cymunedol eraill

Mae nifer o leoliadau cymunedol eraill ar draws y ddinas sy'n cefnogi'r gwaith o gynnal gweithgareddau.  Mae'r rhain hefyd yn lleoliadau delfrydol ar gyfer digwyddiadau a dathliadau.

Isod mae manylion cyswllt pob lleoliad.  Mae dolenni hefyd ar gael i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am y ganolfan a'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal

 • Tŷ Beechwood

Beechwood Park, Christchurch Road, Casnewydd NP19 8AJ

Ffôn: (01633) 273502

Eton Road, Y Maindy, Casnewydd NP19 0BL

Ffôn: (01633) 265486

 • Canolfan Gymunedol Graig

Caerphilly Road, Basaleg, Casnewydd

Ffôn: (07999) 777593

E-bost: john_history@hotmail.co.uk

 • Neuadd Gymunedol Nash

St Mary's Road, Nash Village, Casnewydd NP18 2DD

E-bost: nashcommunityhallbookings@hotmail.co.uk

 • Pill Millennium Centre 

Courtybella Terrace, Casnewydd, NP20 2GH

Ffôn: (01633) 660262

E-bost: admin@pillmill.co.uk

https://www.pillmill.co.uk

 • Neuadd Bentref Redwick

Neuadd Bentref Redwick, South Row, Redwick, De Cymru NP26 3DE

Ffôn: 07845 703 080

E-bost: admin@redwickvillagehall.org

 • Canolfan Gymunedol Rhiwderin

Pentre Tai Road, Rhiwderin

Ffôn: (07746) 306287

E-bost: pmcreid@aol.com

Canolfan Share, Stow Hill

Ffôn: (01633) 212782

Welfare Grounds, Tregwilym Road, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9EQ

E-bost: rogerstonecc@gmail.com