Alcohol ac adloniant

COVID-19:

OFF Sales of Alcohol – Requirement to be Sold in Sealed Vessels

If your premises licence authorises the sale by retail of alcohol for consumption off the premises (this will be detailed on both part A and part B of your premises licence), any off sales you make from your premises must be made in fully sealed vessels.

It is illegal to sell an off sale in an open vessel.

For further advice email environment.licensing@newport.gov.uk 

  • UK Hospitality Reopening Guidance for Hospitality in Wales

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn amlinellu'r gyfraith yn gysylltiedig â gwerthu alcohol, adloniant cyhoeddus, arddangos ffilmiau a pherfformio dramâu, a gwerthu bwydydd a diodydd poeth ar ôl 11pm.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, sef yr awdurdod trwyddedu, yn defnyddio'r amcanion canlynol i wneud yn siwr bod trwyddedau er budd y cyhoedd: 

  • yn atal troseddu ac anhrefn

  • yn atal niwsans cyhoeddus

  • yn sicrhau diogelwch y cyhoedd

  • yn amddiffyn plant rhag niwed

Trwydded safle - mae ei hangen i werthu a chyflenwi alcohol, darparu adloniant wedi'i reoleiddio a darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Trwydded bersonol - mae'n caniatáu i unigolyn gyflenwi alcohol, neu awdurdodi cyflenwi alcohol, o sefydliad sydd â thrwydded safle.

Tystysgrif safle clwb - mae ei hangen ar glybiau sy'n cynnig gweithgareddau o safleoedd y cyfyngir mynediad y cyhoedd iddynt ac sy'n cyflenwi alcohol am resymau heblaw am elw.

Hysbysiad digwyddiad dros dro - gall hysbysiad digwyddiad dros dro awdurdodi gweithgaredd y mae angen trwydded ar ei gyfer, mewn digwyddiad unigol ar raddfa fach.

Polisi Trwyddedu 

Download the Deddf Trwyddedu 2003 Datganiad Polisi Drafft 2021 (pdf)