Alcohol ac adloniant

COVID-19:

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y dylai'r estyniad presennol o all-werthu alcohol barhau am 12 mis arall tan 30 Medi 2022.

Mae'r estyniad hwn yn caniatáu i drwyddedau safle, sydd fel rheol ond yn caniatáu gwerthu alcohol i'w yfed yn yr adeilad, werthu alcohol i'w yfed oddi ar yr adeilad.

Mae busnesau fel tafarndai, bariau a bwytai wedi cael eu taro’n galed gan Covid-19. Mae llawer wedi bod ar gau am gyfnod estynedig ac wrth iddynt ailagor, bydd canllawiau pellhau cymdeithasol yn effeithio'n sylweddol ar eu gallu i ddarparu ar gyfer cwsmeriaid. Mae'r mesur hwn yn rhan o becyn a ddyluniwyd i'w gwneud hi'n haws i fusnesau ddefnyddio gofod awyr agored ar gyfer bwyta a gwerthu alcohol, gan helpu'r sector lletygarwch i fynd yn ôl ar ei draed eto trwy fisoedd prysur yr haf.

Mae'r darpariaethau yn y Ddeddf yn addasu Deddf Trwyddedu dros dro 2003 i ddarparu estyniad awtomatig i delerau'r mwyafrif o drwyddedau mangre sydd ond yn caniatáu gwerthu alcohol i'w yfed yn yr adeilad er mwyn caniatáu gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i adeiladau trwyddedig werthu alcohol i gwsmeriaid i'w yfed oddi ar yr adeilad yng Nghymru a Lloegr, a fydd yn caniatáu i fusnesau fasnachu a chynnal pellter cymdeithasol.

Bydd y caniatâd all-werthu newydd yn caniatáu i all-werthu gael ei wneud ar adeg pan fo'r adeilad trwyddedig ar agor at ddibenion gwerthu alcohol i'w yfed yn yr adeilad, yn amodol ar amser cau o 11pm neu amser cau presennol ardal y tu allan, pa un bynnag sydd gyntaf. Mae mesurau hefyd yn atal dros dro yr amodau trwydded presennol dros dro i'r graddau eu bod yn anghyson â'r caniatâd all-werthu newydd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Gov.uk

Strwythurau Awyr Agored

Roedd Prif Gynlluniwr Llywodraethau Cymru, y Gyfarwyddiaeth Gynllunio yn nodi y dylid cynnal yr hawliau datblygu a ganiateir dros dro a gyflwynwyd ym mis Ebrill 19 i gefnogi'r diwydiant lletygarwch, gan ganiatáu dull hyblyg lle mae busnesau'n ceisio defnyddio eu cwrtil ar gyfer darparu bwyd a diod, gan gynnwys codi strwythurau dros dro tan 3 Ionawr 2022.

Rydym yn amlwg yn annog busnesau i gyflwyno ceisiadau cynllunio i gadw datblygiad lle mae'r effeithiau cynllunio yn dderbyniol (neu y gellid eu gwneud yn dderbyniol trwy amodau) i ganiatáu digon o amser i'w hystyried cyn y dyddiad cau. Fel arall dylid atgoffa busnesau bydd angen i ddefnyddiau dros dro ddod i ben a chael gwared ar strwythurau erbyn 3 Ionawr 2022 neu byddant mewn perygl o gymryd camau gorfodi ar ôl yr amser hwn.

Cynllunio | Newport City Council

Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro

Am hyd 2022 a 2023, bydd nifer yr Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro y gall defnyddiwr adeilad eu rhoi hefyd yn cynyddu o 15 i 20 y flwyddyn galendr a bydd y nifer uchaf o ddyddiau y gellir cynnal digwyddiad dros dro mewn adeilad yn cynyddu o 21 i 26 diwrnod y flwyddyn galendr.

Gall cais am hyd at 20 TEN mewn un flwyddyn, cyn belled nad yw cyfanswm hyd y digwyddiadau yn fwy na 26 diwrnod, ar gyfer digwyddiadau sy'n digwydd yn 2022 a 2023 yn unig.

Gwerthu Alcohol i’w Yfed oddi ar y Safle – Gofyniad i'w Werthu mewn Cynhwysyddion wedi'u Selio

Os yw eich trwydded safle yn awdurdodi gwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle (manylir ar hyn ar ran A a rhan B o'ch trwydded safle), mae rhaid i unrhyw werthiannau oddi ar y safle a wnewch o'ch safle fod mewn cynhwysyddion wedi'u selio'n llawn.

Mae'n anghyfreithlon gwerthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle mewn cynhwysydd agored

Am gyngor pellach e-bostiwch environment.licensing@newport.gov.uk 


Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn amlinellu'r gyfraith yn gysylltiedig â gwerthu alcohol, adloniant cyhoeddus, arddangos ffilmiau a pherfformio dramâu, a gwerthu bwydydd a diodydd poeth ar ôl 11pm.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, sef yr awdurdod trwyddedu, yn defnyddio'r amcanion canlynol i wneud yn siwr bod trwyddedau er budd y cyhoedd: 

  • yn atal troseddu ac anhrefn

  • yn atal niwsans cyhoeddus

  • yn sicrhau diogelwch y cyhoedd

  • yn amddiffyn plant rhag niwed

Trwydded safle - mae ei hangen i werthu a chyflenwi alcohol, darparu adloniant wedi'i reoleiddio a darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Trwydded bersonol - mae'n caniatáu i unigolyn gyflenwi alcohol, neu awdurdodi cyflenwi alcohol, o sefydliad sydd â thrwydded safle.

Tystysgrif safle clwb - mae ei hangen ar glybiau sy'n cynnig gweithgareddau o safleoedd y cyfyngir mynediad y cyhoedd iddynt ac sy'n cyflenwi alcohol am resymau heblaw am elw.

Hysbysiad digwyddiad dros dro - gall hysbysiad digwyddiad dros dro awdurdodi gweithgaredd y mae angen trwydded ar ei gyfer, mewn digwyddiad unigol ar raddfa fach.

Polisi Trwyddedu 

Download the Deddf Trwyddedu 2003 Datganiad Polisi Drafft 2021 (pdf)