Cyllidebu Cyfranogol

Rydyn ni'n agor cylch arall o gyfleoedd ariannu yn fuan ar gyfer prosiectau lles cymunedol.

Bydd yr arian yn cael ei ddyrannu drwy raglen gyllidebu gyfranogol, sy'n rhoi cyfle i ddinasyddion helpu i benderfynu sut y dylid dyrannu cyllid.

Dysgwch am ein rhaglen 2022/23 

Beth yw cyllidebu cyfranogol?

Mae cyllidebu cyfranogol yn rhaglen sydd wedi'i chynllunio i rymuso dinasyddion a chymunedau.

Mae'n rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud ar yr hyn sy'n bwysig i'w hardal leol

Sut mae’n gweithio

Bydd asiantaeth leol, megis cyngor neu fwrdd iechyd, yn dyrannu cronfa o arian ar gyfer rhaglen gyllidebu gyfranogol.

Bydd y rhaglen yn ceisio ariannu prosiectau sy'n mynd i'r afael â materion sy'n seiliedig ar thema neu set benodol o amcanion. 

Gallai'r rhain fod yn gysylltiedig â rhywbeth fel adfer covid, neu gallai fod yn gysylltiedig â lle penodol.

Yna bydd aelodau, grwpiau a sefydliadau cymunedol yn datblygu syniadau ar gyfer prosiectau ac yn eu cyflwyno i'r rhaglen fel cais am gyfran o'r cyllid. 

Unwaith y bydd yr holl geisiadau'n cael eu cyflwyno, mae dinasyddion yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad gwneud penderfyniadau, lle gall pob grŵp gyflwyno eu cais. 

Yna, mae'r gymuned yn pleidleisio ar y ceisiadau, a dyrennir cyllid yn unol â chanlyniadau'r bleidlais.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ddogfen Holi ac Ateb cyllidebu Cyfranogol Mutual Gain.