Dysgu Cymraeg

welsh language image

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn annog pobl o bob oed ledled y ddinas i fyw, dysgu a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth bynnag fo’ch oedran a’ch gallu, mae cyfle i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghasnewydd ar unrhyw adeg o’ch bywyd. 

Mae Menter Iaith Casnewydd yn cynnal digwyddiadau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg er mwyn ceisio cynyddu defnydd o’r Gymraeg gan blant ac oedolion ledled Casnewydd.  

Y blynyddoedd cynnar

Mae Mudiad Meithrin yn darparu gofal ac addysg y blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg ledled Casnewydd, yn amrywio o Gylchoedd Ti a Fi, Cylchoedd Meithrin, meithrinfeydd dydd, a grwpiau dechrau’n deg.

Chwiliwch am eich grŵp agosaf yng Nghasnewydd  

Ysgolion

Gall rhieni a gofalwyr fynegi dymuniad i anfon eu plentyn i ysgol gynradd  Gymraeg, er nad yw hyn yn golygu y bydd lle yn eu hysgol dewis cyntaf yn cael ei warantu. 

Nid oes rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg i ddewis addysg Gymraeg ar gyfer eich plentyn.

Darllenwch am wneud cais am le mewn ysgol yng Nghasnewydd  

Plant 4-11 oed

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal 4 ysgol gynradd Gymraeg yn y ddinas.  

Pobl ifanc 11-18 oed

Agorodd ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf Casnewydd, sef Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, ar 1 Medi 2016.

Bydd yr ysgol yn symud i’w safle parhaol ym mis Medi 2018 ac yn ehangu bob blwyddyn hyd nes y bydd yn gwbl weithredol. 

Darllenwch am addysg Gymraeg yng Nghasnewydd

Ôl-16

Gellir astudio rhai modiwlau o gyrsiau dethol yn ddwyieithog yng Ngholeg Gwent.

Mae’r coleg hefyd yn cynnig cyfleoedd i astudio’r Gymraeg fel ail iaith, cymorth astudio Cymraeg a dwyieithog trwy HWB Cymraeg a gweithgareddau cymdeithasol trwy’r Clwb Cymraeg. 

Oedolion

Mae Coleg Gwent yn cynnig cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar gyfer pob cam dysgu a gallu.  

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig nifer o gyrsiau i’w hastudio yn Gymraeg.

Eisiau gwybod mwy?

Mae yna nifer o sefydliadau a all eich helpu chi neu’ch plentyn gyda’u taith Gymraeg:

Gwybodaeth i Rieni

Blynyddoedd Cynnar

Gweithgareddau Cymunedol a Chymraeg