Sut y gall eraill helpu

Mae rhai o bartneriaid Cyngor Dinas Casnewydd a sefydliadau eraill hefyd yn cynnig amrywiaeth o gymorth a chyngor.

Budd-daliadau - hawlio’r hyn sy’n perthyn i chi

Credyd Pensiwn

Mae credyd Pensiwn yn ychwanegu at incwm pensiwn a gall helpu a chostau byw o ddydd i ddydd.

Os ydych dros oedran pensiwn y wladwriaeth, efallai byddwich yn gymwys i wneud cais am gredyd pensiwn, hyd yn oed os ydysch yn berchen ar eich cartref neu fod gennych gynilion. Eflallai bydd pobl sy'n hawlio credyd pensiwn hefyd yn gallu cael:

  • taliadau costau byw ychwanegol
  • help a chostau gwresogi
  • help a rent a Threth Gyngor
  • trwydded deledu am ddim i'r rheiny sy'n 75 oed neu drosodd
  • help a chost gwasanaethau'r GIG

Gallwch fod yn gymwys am gredyd pensiwn os yw eich incwm wythnosol o dan £201.05 neu, os oes gennych bartner sy'n byw gyda chi, £306.85. Efallai bydd lefel incwm cymwys yn uwch mewn rhai amgylchiadau.

Gwiriwch eich cymhwysedd ar www.gov.uk/credyd-pensiwn neu drwy ffonio 0800 99 1234 

Cyngor budd-daliadau

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, gall Advicelink Cymru eich helpu i gadarnhau a hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.  

Cysylltwch ag un o’n cynghorwyr heddiw drwy ffonio ein llinell gymorth rhad ac am ddim ar 0808 250 5700.

Mae cyngor ar fudd-daliadau ar gael drwy Cyngor ar Bopeth.

Mae Gwefan Turn2us hefyd yn helpu pobl mewn angen ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a chymorth ariannol arall. 

Gallwch hefyd ddefnyddio Entitledto i wirio pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.  

Help ar gyfer aelwydydd

Gallech dderbyn taliad costau byw ychwanegol o £301 os ydych yn hawlio budd-daliadau penodol, gan gynnwys credydau treth. Mae mwy o wybodaeth

Cronfa Cymorth Dewisol ar gyfer taliad arian brys

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau fath o grant nad oes angen i chi eu talu'n ôl: 

Taliad Cymorth Brys (TCB) - Grant i helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad os ydych yn profi caledi ariannol eithafol, wedi colli eich swydd, neu wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf.

Taliad Cymorth Unigol (TCU) - Grant i'ch helpu chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdano i fyw'n annibynnol yn eich/ei c/gartref neu eiddo rydych chi neu ef/hi yn symud iddo.

Gwnewch gais ar-lein neu ffoniwch 0800 859 5924.   

Cyngor ar reoli arian a dyledion 

Mae sawl sefydliad partner a all eich helpu i reoli eich arian neu ddyled.  

Mae Undebau Credyd yn gwmnïau cydweithredol arian dielw sy'n cynnig benthyciadau cystadleuol a lle diogel ar gyfer cynilion.

Dysgwch fwy am y gwasanaethau cymorth yng Nghasnewydd

Cyfleustodau ac arbed ynni

Cymru Gynhesach - gwasanaeth cynhwysfawr a diduedd am ddim sy'n helpu pobl i leihau eu biliau ynni. Ewch i'r wefan neu e-bostiwch [email protected]  

Os ydych yn cael trafferth talu eich biliau cyfleustodau, cysylltwch â'ch cyflenwr cyn gynted â phosibl fel y gallant roi gwybod pa gymorth sydd ar gael. 

Dŵr Cymru - hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyngor gan gynnwys tariff HelpU sy'n helpu aelwydydd incwm isel drwy roi cap ar y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr. 

Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru 

Arian ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni i gartrefi incwm isel a'r rhai sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig. Os ydych chi'n poeni am filiau ynni, gallwch siarad â chynghorwr. Gallant gynnig cyngor am ddim a diduedd ar arbed ynni a dŵr; rheoli arian; gwirio eich bod ar y tariff gorau; hawl i fudd-daliadau. Ffoniwch 0808 808 2244 neu gofynnwch am alwad yn ôl gan ddefnyddio ffurflen ar-lein yn https://nyth.llyw.cymru/sut-i-wneud-cais/ffurflen-galw-yn-ol/

Cymru Gynnes 

Dewisiadau cyngor, cymorth ac atgyfeirio am ddim wedi'u teilwra i anghenion yr aelwyd. Ffoniwch 01656 747622, e-bostiwch [email protected] neu ewch i https://www.warmwales.org.uk/cy/  

Power Up 

Darparu cyngor ar gofrestr gwasanaeth blaenoriaeth Western Power Distribution dros y ffôn ac ymweliadau â chartrefi. Mae'r gofrestr yn sicrhau cymorth a chefnogaeth ychwanegol yn ystod toriadau pŵer i bobl oedrannus, pobl sâl iawn neu anabl a'r rhai sy'n dibynnu ar bŵer ar gyfer offer meddygol. 

Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (RhCY) 

Y prif gynllun ar gyfer cefnogi gwelliannau effeithlonrwydd ynni gan gynnwys insiwleiddio a rhai gwelliannau gwresogi mewn aelwydydd sydd ag incwm isel ac sy’n agored i niwed.

Llinell Gymorth 0800 444202 (dydd Llun i ddydd Gwener 8am-8pm; dydd Sadwrn a dydd Sul 9am-5pm)

Scope

Mae'n cynnig cyngor ynni a dŵr am ddim i bobl anabl.  Mae'r gwasanaeth ar agor i unrhyw berson neu aelwyd anabl lle mae un neu fwy o bobl anabl yn byw.

Ewch i'r wefan neu ffoniwch 0808 801 0828 

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Gwybodaeth a chyngor ar wneud eich cartref yn fwy ynni-effeithlon, lleihau eich allyriadau carbon a gostwng eich biliau ynni.   

Cefnogaeth arall

Age Cymru 

Mae Age Cymru'n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Cysylltwch â changen Casnewydd ar 01633 763330 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Cyngor ar gostau byw a gofalu am eich iechyd meddwl, bwyta'n dda, cynllun Cychwyn Iach a mwy. 

Care and Repair Cymru

Gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau ymarferol sy'n helpu pobl hŷn i gadw'n ddiogel, yn gynnes ac yn iach gartref.

Ewch i'r wefan neu ffoniwch 01633 233887

Dodrefn wedi'u hailgylchu

Mae gan Raven House (ffoniwch 01633 762999) a Wastesavers (ffoniwch 01633 281281) ystod o ddodrefn ac offer TG ail-law.

Food Cycle Casnewydd

Mae'n darparu pryd o fwyd poeth am ddim i'r rhai sydd mewn angen.  Dydd Mawrth 6.30pm, Tŷ Cymunedol, Ffordd Eton.  

Ewch i'r wefan neu e-bost

Help gyda'ch Trwydded Deledu

Crëwyd y Cynllun Talu Syml ar gyfer y rhai mewn trafferthion ariannol.

Gall cwsmeriaid cymwys ddewis naill ai o gynllun talu bob pythefnos neu bob mis sy'n lledaenu cost Trwydded Deledu dros 12 mis. Mae hyn yn golygu eich bod yn gwneud taliadau llai yn amlach, gan eich helpu i reoli eich arian yn well.

Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun Talu Syml ar gael ar wefan Trwyddedu Teledu.

Re:make Newport

Yn helpu i atgyweirio eitemau cartref.  Mae ganddo ystod o dŵls ar gyfer gwaith yn y cartef ac eitemau eraill y gellir eu rhentu am gost isel.

Teuluoedd yn Gyntaf

Rhaglen Llywodraeth Cymru sydd wedi'i chynllunio i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd drwy atal ac ymyrraeth gynnar, yn enwedig i'r rhai sy'n byw mewn tlodi.

Tudalen gwybodaeth costau byw Llywodraeth Cymru

Manylion am y cymorth sydd ar gael gan gynnwys budd-daliadau incwm ac anabledd; biliau a lwfansau; gofal plant; Tai a theithio