Cynllunio digwyddiad

Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau (ESAG) - diweddariad ar y canllawiau Coronafeirws (Covid-19) diweddaraf

Mae Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau Casnewydd  (ESAG Casnewydd) yn dilyn rheoliadau a chanllawiau Covid-19 a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru i roi cyngor ar ddigwyddiadau.

Felly, wrth i lefelau rhybudd newid ac wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio dros y misoedd nesaf, dim ond digwyddiadau sy'n cadw'n gaeth at y canllawiau ar adeg y digwyddiad y bydd ESAG Casnewydd yn eu cefnogi.

Cyn llenwi'r ffurflen hysbysiad am ddigwyddiad a datblygu eich asesiadau risg, nodwch y wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau a chanllawiau Covid-19 sydd i'w gweld yn: https://llyw.cymru/diogelu-cymru-creu-digwyddiadau-covid-ddiogel

Argymhellir eich bod yn edrych ar y dudalen we hon yn rheolaidd gan fod rheoliadau a chanllawiau Covid-19 yn agored i newid yn aml. Fe'ch cynghorir i gyflwyno cais dim ond os yw eich digwyddiad arfaethedig yn cydymffurfio â'r rheoliadau diweddaraf.

Os byddwch yn dewis trefnu digwyddiad, nodwch y gallai cyngor a threfniadau newid yn dibynnu ar lefelau Covid-19 a newidiadau i ganllawiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru. 

Felly, trefnydd y digwyddiad fydd yn atebol am bob risg. Ni all Cyngor Dinas Casnewydd gymryd cyfrifoldeb am unrhyw gost neu golled sy'n gysylltiedig â pharatoi digwyddiad os yw'n cael ei ganslo.

Fel trefnydd digwyddiadau mae’n bosib y gallech fod yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy’n mynychu digwyddiad.

Sut gallwn ni helpu

Mae Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau Casnewydd (GYD) yn grŵp ymgynghorol sy’n cynnwys aelodau o Gyngor Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Diben y grŵp yw trafod materion diogelwch y cyhoedd sy’n ymwneud â digwyddiad.

Does dim grymoedd cyfreithiol gan y grŵp. Fel grŵp ymgynghorol ni all roi cydsyniad na chaniatâd i ddigwyddiad fynd rhagddo, ond bydd yn cynghori trefnydd y digwyddiad ar faterion diogelwch y cyhoedd y bydd gofyn mynd i’r afael â nhw.

 

Dylech gysylltu â GYD Digwyddiadau Casnewydd os yw un o’r canlynol yn berthnasol i’ch digwyddiad: 

  • Mae’n cael ei gynnal y tu allan gyda thorfeydd mawr, h.y. adloniant cyhoeddus, nifer uchel o symudiadau cerbydau, tân gwyllt neu goelcerth, gwyliau, enwogion, VIP ayb.
  • Mae’n ddigwyddiad chwaraeon mawr – digwyddiad tro cyntaf neu un cyffredin arferol
  • Mae’n ddigwyddiad dan do gyda thorfeydd mawr o fath arbennig, digwyddiadau cerddoriaeth boblogaidd, cynulliadau gwleidyddol neu grefyddol
  • Mae’n ddigwyddiad canol y ddinas
  • Mae’n orymdaith neu’n ddigwyddiad beicio neu redeg
  • Mae’n barti stryd
  • Mae’n ffair gymunedol

Dylid cyflwyno ffurflenni hysbysu GYD o leiaf 8 wythnos cyn eich digwyddiad.

Ymholiad cyn cynnal digwyddiad

Os ydych yn ansicr a oes angen cwblhau ffurflen Hysbysu GYD arnoch yna cwblhewch eich holiadur ymholiad am ddigwyddiad ar-lein a fydd yn egluro a oes angen cwblhau ffurflen hysbysu lawn arnoch.

Lawrlwythwch Ffurflen Hysbysu GYD

Trwyddedu

Os yw digwyddiad yn galw am Drwydded Safle neu Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro cysylltwch â'n tîm trwyddedu i gael cyngor ar gamau cyntaf y cynllunio.

 Cau ffyrdd

Gall rhai digwyddiadau, e.e. digwyddiadau rhedeg neu feicio, partïon stryd neu wyliau bwyd, ofyn am gau ffyrdd lleol i draffig.

Bydd gofyn i chi wneud cais i gau ffordd o leiaf wyth wythnos cyn y digwyddiad, ni chodir tâl am wneud cais:

Gwneud cais am gau rhan o ffordd ar gyfer digwyddiad cymunedol 

 Ewch i wefan Party Street i gael rhagor o wybodaeth.

Llusernau Awyr

Ni ellir lansio llusernau awyr neu lusernau Tsieineaidd oddi ar dir o eiddo Cyngor Dinas Casnewydd neu eu defnyddio mewn digwyddiadau a drwyddedir, a noddir neu a gefnogir gan y Cyngor.

Mae potensial canlyniadau gwael dros ben gan y llusernau i bobl, adeiladau ac anifeiliaid ac maent yn creu perygl o dân.

Ceisiadau i oleuo tŵr cloc y Ganolfan Ddinesig

Dylid gwneud ceisiadau i oleuo tŵr cloc y Ganolfan Ddinesig i godi ymwybyddiaeth o elusennau neu achosion da i public.relations@newport.gov.uk

Mae angen o leiaf bythefnos o rybudd arnom cyn dyddiad y digwyddiad, dylech gynnwys manylion cryno ynghylch pam yr hoffech i'r tŵr gael ei oleuo yn ogystal â manylion cyswllt i chi'ch hun neu'r sefydliad dan sylw.

Bydd y goleuo'n digwydd gyda'r nos.  Rydym yn cadw'r hawl i benderfynu ar gyfnod y goleuo ond, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd am un noson neu ddim mwy nag wythnos. Bydd pob cais yn cael ei ystyried a byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Yn gyffredinol, ni fyddwn yn goleuo tirnod i gydnabod neu gefnogi unigolyn oni bai yr ystyrir bod amgylchiadau eithriadol iawn i wneud hynny.

Noder: Gellir gwneud ceisiadau bob blwyddyn – nid yw caniatáu cais un flwyddyn yn gwarantu y caiff ei dderbyn bob blwyddyn ac, yn yr un modd, nid yw gwrthodiad o reidrwydd yn golygu na chaiff ei ganiatáu yn y dyfodol.

Gellir gwrthod ceisiadau am nifer o resymau. Er enghraifft, ni fydd tŵr y cloc yn cael ei oleuo yn ystod unrhyw gyfnod cyn etholiad. Os oes cais wedi'i ganiatáu ond yna na fydd modd i ni oleuo'r tŵr am unrhyw reswm, byddwn yn hysbysu'r person neu'r sefydliad a wnaeth y cais.

Gwrthderfysgaeth a Pharatoi at Ddigwyddiadau

Rhaid i drefnydd pob digwyddiad ystyried  canllawiau gov.uk "Mannau Prysur" fel rhan o'u parodrwydd Gwrthderfysgaeth.

Dylai trefnwyr digwyddiadau ystyried y digwyddiad y maent yn ei drefnu, nodi a oes unrhyw beryglon neu fethodolegau ymosod penodol a allai fod yn berthnasol i'w digwyddiad a gweithredu mesurau lliniaru perthnasol. Mae'r canllawiau'n helpu trefnwyr drwy'r broses hon.

Mae Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Gwent, sy'n gweithio gyda'r Heddlu a Swyddogion Gwrthderfysgaeth, wedi cynhyrchu canllaw i helpu trefnwyr digwyddiadau. Dylai trefnwyr ystyried cynnwys y canllaw hwn ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau yng Nghasnewydd.

 

E-Ddysgu ACT ar Wrthderfysgaeth

Dylai trefnwyr digwyddiadau gwblhau Hyfforddiant ar-lein ACT i godi eu hymwybyddiaeth a'u parodrwydd. Mae'n argymell bod trefnydd y digwyddiad, y swyddog diogelwch ac unrhyw staff diogelwch neu stiwardio wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn.

 

Am ragor o wybodaeth ar ddiogelwch digwyddiadau

Mae’r Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch yn rhoi arweiniad ar reoli digwyddiadau’n ddiogel ac mae llawer o’r canllawiau ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

Cyswllt:

E-bostiwch GYD Digwyddiadau Casnewydd yn environmental.health@newport.gov.uk