Gyrwyr presennol

Taliad

Os yw eich bathodyn ar fin dod i ben peidiwch â chwblhau'r cais hwn.

Yn lle hynny anfonwch e-bost at [email protected] a bydd ein tîm yn eich cynghori sut i gwblhau'r broses adnewyddu lawn.

Dim ond gyrwyr presennol sydd â thrwydded tair blynedd all dalu'r ffi flynyddol.

Talwch ffi flynyddol y drwydded tair blynedd

(Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys).   

Adnewyddu

Os ydych yn yrrwr presennol, dylech dderbyn llythyr adnewyddu neu becyn cais o leiaf bythefnos cyn i'r drwydded ddod i ben

Bydd y llythyr adnewyddu yn cynnwys cyfeirnod unigryw i'w ddefnyddio yn eich cais ar-lein i adnewyddu eich trwydded yrru.

Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn adnewyddu, anfonwch e-bost at y tîm trwyddedu i [email protected]

Newid cyfeiriad

Yn unol â Pholisi Cyngor Dinas Casnewydd, bydd y gyrrwr yn hysbysu’r Cyngor o bob newid yn ei amgylchiadau personol neu sy’n ymwneud â’r drwydded hon, megis arestiadau, unrhyw drosedd yr adroddwyd amdani, cyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig, euogfarnau, rhybuddion yr heddlu, a newidiadau. o gyfeiriad o fewn pedwar diwrnod ar ddeg.

Unwaith y bydd y ffurflen wedi'i chwblhau a'r ffi o £6 y drwydded (os oes gennych drwydded gyrrwr a cherbyd bydd angen i chi ddewis y ddau) bydd y tîm yn cynhyrchu trwydded bapur wedi'i diweddaru ac yn ei hanfon atoch trwy e-bost.

Cwblhewch y ffurflen newid cyfeiriad 

Colli eich trwydded?

Request a replacement licence

Archwiliad meddygol 

Bydd gyrwyr presennol angen archwiliad meddygol wrth iddynt droi 45, 50, 55 a 60 oed.

Rhaid i ymgeiswyr 65 oed a throsodd gael archwiliad meddygol bob blwyddyn ac yn amlach mewn rhai amgylchiadau. 

Lawrlwythwch ffurflen archwiliad meddygol gyrrwr tacsi (pdf) 

>>Gyrrwr newydd? Darllenwch y wybodaeth hon<<