Credyd Cynhwysol

Taliad misol unigol yw Credyd Cynhwysol, sy’n cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol i gyfrif banc, i gynorthwyo pobl sydd ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Mae’n disodli’r budd-daliadau a’r credydau treth hyn: 

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gweithio
  • Budd-dal Tai

Os ydych chi eisoes yn hawlio un neu fwy o’r budd-daliadau sy’n cael eu dileu’n raddol, dylech barhau i’w hawlio fel arfer. Rhoddir gwybod i chi pan fydd angen i chi wneud rhywbeth yn wahanol

Nid oes terfyn ar faint o oriau’r wythnos y gallwch weithio os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol.

Yn lle hynny, bydd y swm a gewch yn lleihau’n raddol wrth i chi ennill mwy, felly ni fyddwch yn colli’ch holl fudd-daliadau ar yr un pryd.

Mae hawliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu gwneud ar-lein. Os oes angen cymorth arnoch, bydd y Ganolfan Waith yn eich cynghori. 

Darllenwch am Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK

Ymwelwch â gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol