Ardrethi Busnes

Covid-19

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau’r Gronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol) gyda chymorth llif arian a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad Covid-19 ar 12 Mawrth 2021 gan Brif Weinidog Cymru.

Cyhoeddwyd y byddai mwy o grantiau sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig ar gael o 15 Mawrth 2021 i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol) gyda chymorth llif arian a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau COVID-19. Darllenwch fwy

Datganiad Cymorth Gwladwriaethol Grantiau Cyfraddau Busnes Covid-19

Dadlwythwch y ffurflen Datganiad Cymorth Gwladwriaethol (pdf)

 


Talu ardrethi busnes ar-lein

Cofrestru i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Dewis dull talu arall

Gwneud taliad yr Ardal Gwella Busnes

Mae ardrethi busnes yn cael eu galw hefyd yn Ardrethi Annomestig Cenedlaethol ac maen nhw'n berthnasol i'r rhan fwyaf o safleoedd heblaw cartrefi, e.e. siopau, swyddfeydd, ffatrïoedd, canolfannau hamdden, ysgolion ac ati.

Os bydd eiddo yn cael ei ddefnyddio at ddibenion domestig ac annomestig - siop â fflat uwchben, er enghraifft - rhaid talu ardreth annomestig ar y rhan annomestig a'r dreth gyngor ar y rhan ddomestig.

Mae'r cyngor yn casglu ardrethi ar ran Llywodraeth Cymru

Mae biliau'r dreth gyngor wedi'u seilio ar werthoedd ardrethol sydd wedi'u hasesu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) a 'lluosydd' neu gyfradd yn y bunt, sydd wedi'i osod yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru

Yn 2018/19, £0.514 yw'r lluosydd

Yn 2019/20, £0.526 yw'r lluosydd

Rateable value

The rateable value is assessed by the Valuation Office Agency (VOA), an agency of HM Revenue and Customs.

A property's rateable value is an assessment of the annual rent the property would achieve if it were available to let on the open market at a fixed valuation date.

From 1 April 2017, the rateable values are based on the valuation date of 1 April 2015

If you think your rateable value is wrong visit the Gov.UK site.

Business rates revaluation 2017 

The VOA reassesses and updates the rateable values of all business properties usually every five years.

This is called a revaluation and is done to maintain fairness in the system by redistributing the total amount payable in business rates, reflecting changes in the property market.

Revaluation does not raise extra revenue overall.

Visit the VOA revaluation web page for more information and to estimate your business rates bill, including any small business rate relief the council may apply.

Rates collected are paid into a central pool and are then redistributed by the Welsh Government to local authorities across Wales to pay for services.

Ewch i Gov.UK i ddysgu rhagor am y dull o gyfrifo ardrethi a'r ailbrisio o 1 Ebrill 2017 ymlaen. 

Mae ardrethi'n cael eu talu i gronfa ganolog ac yna mae Llywodraeth Cymru yn eu hailddosbarthu i awdurdodau lleol ar draws Cymru i dalu am wasanaethau.

Canllawiau 2017/2018

Lawrlwythwch Eich Canllaw i'r Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig 2017/18 (pdf)

Lawrlwythwch Cyllideb y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2017/2018 (pdf)

Pwy sy'n talu ardrethi busnes?

Os bydd eiddo annomestig yn cael ei feddiannu, y meddiannwr fel arfer sy'n gyfrifol am dalu'r ardrethi.

Os na fydd eiddo wedi'i feddiannu, y perchennog neu'r lesddaliwr sy'n gyfrifol fel arfer.

Rhaid i feddiannwyr sydd newydd symud i eiddo annomestig ddarllen y wybodaeth yn yr Holiadur Meddiannu Eiddo (PDF) a chysylltu â'r cyngor cyn gynted â phosibl i roi gwybod pwy sy'n gyfrifol am yr ardrethi busnes. 

Rhaid i feddiannwyr sydd wedi gadael eiddo annomestig gysylltu â'r cyngor cyn gynted â phosibl i roi manylion a llenwi Holiadur Ymadael ag Eiddo (PDF)

Hefyd, gallwch anfon manylion am feddiannu neu ymadael drwy'r e-bost at nndr@newport.gov.uk neu drwy lythyr at Blwch Post 887, Casnewydd NP20 9LW.

Sut i dalu

Cofrestrwch ar gyfer Debyd Uniongyrchol neu dewiswch ffyrdd eraill o dalu...

Rhyddhad ardrethi

Mae rhyddhad (gostyngiadau) ac eithriadau ar gael rhag talu, ar sail amrywiaeth o amgylchiadau.

Nid oes ardrethi i'w talu ar rai adeiladau, e.e. adeiladau fferm, eglwysi.

Darllenwch am gynlluniau rhyddhad ardrethi  

Cysylltu

E-bostiwch nndr@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd