Academi Ieuenctid Casnewydd

NYA Web Image Welsh

Cyflawnwch eich uchelgais gyrfa gan ennill cymwysterau proffesiynol a chael hyd at £50 yr wythnos.

Mae Academi Ieuenctid Casnewydd yn ddarpariaeth ysbrydoledig sy'n newid bywydau pobl ifanc Casnewydd rhwng 16 a 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae'r academi yn un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf Casnewydd gyda dros chwe blynedd o brofiad yn darparu hyfforddiant i bobl ifanc ac yn eu cefnogi i gyflogaeth ac addysg uwch/addysg bellach.

Ymunwch ag Academi Ieuenctid Casnewydd i ennill hyd at £50 yr wythnos, a chael cerdyn disgownt i fyfyrwyr.

Mae'r tîm yn teimlo’n angerddol am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl ifanc drwy ddarparu rhaglenni a chyfleoedd dysgu rhagorol. Drwy offer addysgol arloesol sy'n arwain y sector a rhaglenni cyflenwi cyffrous, mae’n darparu cyfleoedd i holl bobl ifanc y ddinas ynghyd â llwybr clir at gynnydd.

Mae'r rhaglen hyfforddi yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd neu symud ymlaen i addysg bellach neu brentisiaethau. Mae'n rhoi cyfle i chi gael blas ar swydd y gallai fod gennych ddiddordeb ynddi cyn i chi ymrwymo i gwrs neu brentisiaeth yn ogystal â chael eich talu wrth ddysgu.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, aeth 80% o'r myfyrwyr sydd wedi gadael yr academi ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth – y rhan fwyaf ohonynt yn gadael yr ysgol ac yn ymuno â ni heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

 

Mae Academi Ieuenctid Casnewydd yn cynnig llwybrau gyrfaoedd mewn:

 • Gwallt a Harddwch
 • Adeiladu
 • Busnes a Gweinyddu
 • Chwaraeon a Gwaith Ieuenctid
 • Peirianneg Modurol
 • Gofal
 • Gofal Anifeiliaid
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Manwerthu
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • TG, STEM a Chodio

Lawrlwythwch Lawlyfr Dysgwyr Academi Ieuenctid Casnewydd (pdf)

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â Gary Colborne ar 07866 544 272 neu e-bostiwch gary.colborne@newport.gov.uk