Cymorth a chyngor

 Social media support & advice sharer Welsh

Gall Cyngor Dinas Casnewydd a'n partneriaid gynnig cyfoeth o gyngor a chymorth – o gymorth gyda biliau, i gymorth i ddod o hyd i waith neu gael hyfforddiant.  Os ydych yn cael trafferth yn ariannol, dysgwch fwy isod a chysylltwch â ni.

Pecyn cymorth costau byw

Darllenwch mwy ar ein tudalen pecyn cymorth costau byw

Grantiau bwyd cynaliadwy

Mae grant cyfalaf newydd wedi'i sefydlu rhwng y Cyngor a GAVO i gefnogi grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector sy'n ymateb i ddiffyg diogeledd bwyd yng Nghasnewydd. 

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gefnogi mentrau bwyd cymunedol, prosiectau tyfu a chydweithrediadau sy'n wynebu heriau o ran bodloni angen oherwydd offer neu safleoedd annigonol, neu ffactorau eraill.

Mae grantiau o hyd at £3,000 fesul grŵp neu sefydliad ar gael.  

Am ragor o wybodaeth neu ewch i  www.gavo.org.uk/post/sustainable-food-grant neu e-bostiwch sustainablefoodgrant@gavo.org.uk

Ceisiadau'n cau ar 4 Awst 2022.

Banciau a pharseli bwyd 

Mae'r cyngor yn cefnogi dosbarthu parseli bwyd ac mae nifer o fanciau bwyd yn y ddinas. Os oes angen i chi gael mynediad at y gwasanaethau hyn, ffoniwch ein hybiau cymdogaeth ar y rhif rhadffôn 0808 196 3482.

Cymorth ariannol hunanynysu Covid 

Mae cynllun cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ar incwm isel, na allant weithio o gartref ac sy'n gorfod hunanynysu.

Dysgwch a allwch fanteisio arno, a gwneud cais ar-lein

Cymorth pellach i grwpiau sy'n agored i niwed 

Mae ystod o gymorth ar gael drwy ein hybiau ardal.  Mae timau fel ein cysylltwyr cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Casnewydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth.  

Os nad ydych mewn grŵp agored i niwed, ond bod angen cymorth arnoch, ffoniwch ni ar (01633) 656656 a gallwn roi gwybod pa gymorth lleol sydd ar gael.

Cyngor ar reoli arian a dyledion 

Mae sawl sefydliad partner a all eich helpu i reoli eich arian neu ddyled.  

Mae Undebau Credyd yn gwmnïau cydweithredol arian dielw sy'n cynnig benthyciadau cystadleuol a lle diogel ar gyfer cynilion.

Dysgwch fwy am y gwasanaethau cymorth yng Nghasnewydd

Y Dreth Gyngor

Os ydych yn ei chael hi'n anodd talu'ch treth gyngor, cysylltwch â ni.  Gorau po gyntaf i chi wneud cais fel y gallwn weithio gyda'n gilydd i'ch helpu drwy unrhyw anawsterau. 

Efallai y byddwn yn gallu cynnig cynllun talu amgen, efallai y gallwch ohirio taliadau, neu os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol, efallai y gallwch wneud cais am ostyngiad y dreth gyngor. 

Budd-daliadau - hawlio’r hyn sy’n perthyn i chi

Mae cyngor ar fudd-daliadau ar gael drwy Cyngor ar Bopeth.

Mae Gwefan Turn2us hefyd yn helpu pobl mewn angen ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a chymorth ariannol arall. 

Gallwch hefyd ddefnyddio Entitledto i wirio pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. 

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD)

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Tai yn ôl Disgresiwn.  

Dim ond am gyfnod byr y dyfernir y taliadau hyn fel arfer. 

Cronfa Cymorth Dewisol ar gyfer taliad arian brys

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau fath o grant nad oes angen i chi eu talu'n ôl: 

Taliad Cymorth Brys (TCB) - Grant i helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad os ydych yn profi caledi ariannol eithafol, wedi colli eich swydd, neu wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf.

Taliad Cymorth Unigol (TCU) - Grant i'ch helpu chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdano i fyw'n annibynnol yn eich/ei c/gartref neu eiddo rydych chi neu ef/hi yn symud iddo.

Gwnewch gais ar-lein neu ffoniwch 0800 859 5924.  

Cymorth cyflogaeth a hyfforddiant

Mae'r timau yn ein hybiau cymdogaeth yn cynnig gwasanaeth cynghori yn y gymuned a all eich helpu i gael gwaith neu hyfforddiant.  Maent hefyd yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr lleol i gefnogi pobl i gael swyddi newydd. 

Mae gwasanaethau eraill a ddarperir gan yr hybiau yn cynnwys cymorth i deuluoedd, llyfrgelloedd a dysgu oedolion. 

Cyngor ar ddigartrefedd a thai

Os ydych yn ddigartref, mewn perygl o fod yn ddigartref neu os oes angen cyngor ar dai arnoch, cysylltwch â ni

Mae cymdeithasau tai Casnewydd hefyd yn cynnig cyfoeth o gyngor a chefnogaeth i denantiaid. Dyma'r cymdeithasau:

Cysylltwch â nhw'n uniongyrchol am gymorth. 

Cyfleustodau

Cymru Gynhesach - gwasanaeth cynhwysfawr a diduedd am ddim sy'n helpu pobl i leihau eu biliau ynni. Ewch i'r wefan neu e-bostiwch warmer.wales@newportca.org.uk  

Os ydych yn cael trafferth talu eich biliau cyfleustodau, cysylltwch â'ch cyflenwr cyn gynted â phosibl fel y gallant roi gwybod pa gymorth sydd ar gael. 

Dŵr Cymru - hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyngor gan gynnwys tariff HelpU sy'n helpu aelwydydd incwm isel drwy roi cap ar y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr. 

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Mae ceisiadau wedi cau.