Troseddau Trwyddedu Tacsis

Mae'r gyfraith sy'n rheoleiddio cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat, gyrwyr a gweithredwyr yn cael ei hategu gan nifer o droseddau penodol sy'n cael eu cefnogi gan system o sancsiynau a chosbau troseddol.

Cyfrifoldeb yr awdurdod trwyddedu lleol yw gorfodi llawer o'r rhain, er y gall yr heddlu weithredu mewn rhai achosion.

Er mwyn osgoi torri'r gyfraith, dylech fod yn gyfarwydd â'r gyfraith a'r troseddau penodol.

Ceir amlinelliad byr o'r troseddau a grëwyd gan gyfraith trwyddedu tacsis gydag esboniad o'r lefelau dirwy safonol isod.

Mae'r tablau'n rhestru troseddau sy'n berthnasol i'r fasnach cerbydau hacni a/neu'r fasnach llogi preifat.

Troseddau Masnach Cerbyd Hacni

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847

Adran Trosedd Uchafswm Cosb
40 Rhoi gwybodaeth ffug mewn cais am drwydded perchennog cerbyd hacni Lefel 1
44 Methu â rhoi gwybod am newid cyfeiriad perchennog cerbyd hacni Lefel 1
45 Gyrru tacsi i'w logi heb drwydded perchennog cerbyd hacni Lefel 4
47 Gyrru cerbyd hacni heb drwydded gyrrwr cerbyd hacni Lefel 3
47 Benthyca neu roi trwydded gyrrwr cerbyd hacni i ffwrdd Lefel 3
47 Perchennog cerbyd hacni yn cyflogi gyrrwr heb drwydded  Lefel 3
48 Methiant perchennog cerbyd hacni i ddal trwydded gyrrwr cerbyd hacni Lefel 1
48 Methiant perchennog cerbyd hacni i fod â thrwydded gyrrwr cerbyd hacni Lefel 1
52 Methu ag arddangos plât cerbyd hacni Lefel 1
53 Gwrthod cymryd taliad am daith Lefel 1
54 Codi mwy na'r pris am daith y cytunwyd arno Lefel 1
55 Cael mwy na'r pris cyfreithiol am daith Lefel 3*
56 Teithio’n llai na'r pellter cyfreithlon ar gyfer pris y daith y cytunwyd arno Lefel 1
57 Methu ag aros ar ôl i flaendal i aros gael ei dalu Lefel 1
58 Codi mwy na'r pris y cytunwyd arno Lefel 3
59 Cario person arall heblaw’r llogwr heb ganiatâd Lefel 1
60 Gyrru cerbyd hacni heb ganiatâd y perchennog Lefel 1
60 Caniatáu i rywun arall yrru cerbyd hacni heb ganiatâd y perchennog Lefel 1
61 Gyrru cerbyd hacni ar ôl meddwi Lefel 1
61 Gyrru di-hid/gwyllt/camymddygiad bwriadol sy’n achosi anaf/perygl Lefel 1
62 Gyrrwr yn gadael cerbyd hacni heb oruchwyliaeth Lefel 1
64 Gyrrwr cerbyd hacni yn rhwystro cerbydau hacni eraill Lefel 1

Mae hyn yn arwain at gosb lefel 3 ac 1 mis o garchar nes bod y tâl atodol yn cael ei ad-dalu.

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Adran Trosedd Uchafswm Cosb
49 Methu â hysbysu trosglwyddo trwydded perchennog cerbyd hacni Lefel 3
50(1) Methu â chyflwyno cerbyd hacni i'w harchwilio yn ôl y gofyn Lefel 3
50(2) Methu â hysbysu'r awdurdod lleol lle caiff cerbyd hacni ei storio os gofynnir amdano Lefel 3
50(3) Methu ag adrodd am ddamwain i awdurdod lleol Lefel 3
50(4) Methu â chyflwyno trwydded a thystysgrif yswiriant perchennog cerbyd hacni Lefel 3
53(3) Methu â chyflwyno trwydded gyrrwr cerbyd hacni Lefel 3
57 Gwneud datganiad ffug neu atal gwybodaeth i gael trwydded gyrrwr cerbyd hacni Lefel 3
58(2) Methu â dychwelyd plât ar ôl i hysbysiad ddod i ben neu ar ôl dirymu neu atal trwydded perchennog cerbyd hacni Lefel 3
61(2) Methu ag ildio trwydded gyrrwr ar ôl ei atal neu ei dirymu, neu ar ôl iddo wrthod ei hadnewyddu Lefel 3
64 Caniatáu i unrhyw gerbyd ac eithrio cerbyd hacni aros ar safle cerbydau hacni Lefel 3
66 Codi mwy na'r pris mesurydd am daith sy'n dod i ben y tu allan i'r ardal heb gytundeb ymlaen llaw Lefel 3
67 Codi mwy na'r pris mesurydd pan ddefnyddir cerbyd hacni fel cerbyd hurio preifat Lefel 3
69 Ymestyn taith yn ddiangen Lefel 3
71 Ymyrryd â thacsimedr Lefel 3
73(1)(a) Rhwystro swyddog neu gwnstabl awdurdodedig Lefel 3
73(1)(b) Methu â chydymffurfio â gofynion swyddog neu gwnstabl awdurdodedig Lefel 3
73(1)(c) Methu â rhoi gwybodaeth neu gymorth i swyddog neu gwnstabl awdurdodedig Lefel 3

Troseddau Masnach Hurio Preifat

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Adran Trosedd Uchafswm Cosb
46(1)(a) Defnyddio cerbyd llogi preifat didrwydded Lefel 3
46(1)(b) Gyrru cerbyd llogi preifat heb drwydded gyrrwr llogi preifat Lefel 3
46(1)(c) Perchennog cerbyd llogi preifat yn defnyddio gyrrwr heb drwydded Lefel 3
46(1)(d) Gweithredu cerbyd llogi preifat heb drwydded gweithredwr llogi preifat Lefel 3
46(1)(e) Gweithredu cerbyd fel cerbyd llogi preifat pan nad yw'r cerbyd wedi'i drwyddedu fel cerbyd llogi preifat Lefel 3
46(1)(e) Gweithredu cerbyd fel cerbyd llogi preifat pan nad yw'r gyrrwr wedi'i drwyddedu fel gyrrwr llogi preifat Lefel 3
48(6) Methu ag arddangos plât cerbyd llogi preifat Lefel 3
49 Methu â rhoi gwybod am drosglwyddo trwydded perchennog cerbyd llogi preifat Lefel 3
50(1) Methu â chyflwyno cerbyd llogi preifat i'w harchwilio yn ôl y gofyn Lefel 3
50(2) Methu â hysbysu'r awdurdod lleol lle caiff cerbyd llogi preifat ei storio os gofynnir amdano Lefel 3
50(3) Methu ag adrodd am ddamwain i’r awdurdod lleol Lefel 3
50(4) Methu â chyflwyno trwydded a thystysgrif yswiriant perchennog cerbyd llogi preifat Lefel 3
53(3) Methu â chyflwyno trwydded gyrrwr llogi preifat Lefel 3
54(2) Methu â gwisgo bathodyn gyrrwr llogi preifat Lefel 3
56(2) Gweithredwr llogi preifat yn methu â chadw cofnodion o archebion Lefel 3
56(3) Gweithredwr llogi preifat yn methu â chadw cofnodion o gerbydau a weithredir ganddo Lefel 3
56(4) Methu â chyflwyno trwydded gweithredwr llogi preifat ar gais Lefel 3
57 Gwneud datganiad ffug neu atal gwybodaeth i gael trwydded gyrrwr llogi preifat neu weithredwr Lefel 3
58(2) Methu â dychwelyd plât ar ôl i hysbysiad ddod i ben neu ar ôl dirymu neu atal trwydded perchennog cerbyd llogi preifat Lefel 3 + dirwy dyddiol o £10
61(2) Methu ag ildio trwydded gyrrwr ar ôl ei atal neu ei dirymu, neu ar ôl iddo wrthod ei hadnewyddu Lefel 3
67 Codi mwy na'r pris mesurydd pan ddefnyddir cerbyd hurio preifat Lefel 3
69 Ymestyn taith yn ddiangen Lefel 3
71 Ymyrryd â thacsimedr Lefel 3
73(1)(a) Rhwystro swyddog neu gwnstabl awdurdodedig Lefel 3
73(1)(b) Methu â chydymffurfio â gofynion swyddog neu gwnstabl awdurdodedig Lefel 3
73(1)(c) Methu â rhoi gwybodaeth neu gymorth i swyddog neu gwnstabl awdurdodedig Lefel 3
Deddf Trafnidiaeth 1980
Adran Trosedd Uchafswm Cosb
64(2)(A) Gyrru cerbyd llogi preifat gydag arwydd to sy'n mynd yn groes i a64(1) Lefel 3
64(2)(b) Achosi neu ganiatáu i gerbyd llogi preifat gael ei yrru gydag arwydd to sy'n groes i a64(1) Lefel 3

Deddf Cydraddoldeb 2010

AdranTroseddUchafswm Cosb
 165 Methu â chydymffurfio â dyletswyddau wrth gludo teithwyr mewn cadair olwyn Lefel 3 
 168 Gwrthod cludo ci cymorth mewn Tacsi  Lefel 3
 170(1) Gweithredwr y Cerbyd Llogi Preifat yn gwrthod derbyn archeb gan deithiwr sydd â chi cymorth   Lefel 3
 170(2) Codi tâl ychwanegol am gi cymorth  Lefel 3
 170(3) Gyrrwr y Cerbyd Llogi Preifat yn gwrthod neu’n peidio â derbyn archeb gan deithiwr sydd â chi cymorth   Lefel 3

Graddfa Safonol Dirwyon

Dangosir y lefelau dirwy presennol isod.

Lefel

Y ddirwy uchaf

1 £200
2 £500
3 £1,000
4 £2,500
5 £5,000

Ffonau symudol

Mae'n drosedd defnyddio ffôn llaw (symudol), neu ddyfais debyg, wrth yrru. Os canfyddir eich bod yn defnyddio ffôn symudol (neu ddyfais debyg), gallech gael dirwy o £200 a chwe phwynt cosb, neu os cewch gollfarn yn y llys, gallech gael eich gwahardd rhag gyrru a chael dirwy o hyd at £1,000 (neu £2,500 ar gyfer gyrwyr cerbydau nwyddau, bysus neu goetsys)

Gall gyrwyr gael eu herlyn o hyd am fethu â rheoli cerbyd yn briodol wrth ddefnyddio ffonau dim cyffwrdd wrth yrru.

Mae mwy o wybodaeth yma