Strydoedd 20mya

Deddfwriaeth cyflymder diofyn 20mya newydd

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno terfyn cyflymder 20mya safonol ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru o Fedi 2023. 

Mae’r rhain yn ffyrdd gyda goleuadau stryd heb fod yn fwy na 200 llath ar wahân, fel arfer wedi'u lleoli mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig.

Unwaith y daw'r gyfraith newydd i rym, bydd yr holl ffyrdd cyfyngedig yn cael eu newid o 30mya i 20mya.  Mae hyn yn golygu na chewch deithio’n gyflymach na 20mya ar y ffyrdd hyn yn ôl y gyfraith.

Bydd rhai ffyrdd yn parhau â therfyn cyflymder o 30mya. Bydd gan y rhain arwyddion fel sydd gan ffyrdd â therfynau cyflymder uwch ar hyn o bryd.

Bydd unrhyw arwyddion cyflymder sydd ar waith ar hyn o bryd sy'n nodi terfyn o 20mya yn cael eu tynnu.   Ni fydd unrhyw arwyddion ar waith i'ch atgoffa o'r terfyn cyflymder lle mae'n safonol.  Mae hyn yr un fath ag ydyw ar hyn o bryd o fewn terfynau 30mya.

Mae Llywodraeth Cymru yn anelu at gyflwyno'r cyflymder safonol newydd o 20mya ym mis Medi 2023. Bydd gwaith yn cael ei wneud ar draws Casnewydd rhwng nawr a'r dyddiad hwn i baratoi ar gyfer y newid. 

Mae hyn yn cynnwys tynnu'r marciau crwn 20mya a 30mya o'r ffordd yn y cyfnod cyn y dyddiad gweithredu. 

Mae’r marciau hyn er gwybodaeth yn unig ac nid ydynt yn ofynnol ar gyfer gorfodi terfynau cyflymder, felly gellir eu tynnu cyn cyflwyno’r terfynau.

AdobeStock_169581476

(enghraifft o farciau crwn 20mya)

Bydd y terfynau 20mya presennol mewn ardaloedd preswyl ledled y ddinas yn parhau hyd nes y daw'r terfyn safonol newydd i rym. Ar yr adeg hon bydd yr holl arwyddion 20mya yn cael eu tynnu.

Ni fyddwn yn cyflwyno unrhyw​ derfynau cyflymder 20mya newydd hyd nes y daw'r ddeddfwriaeth hon i rym.

Mae llywodraeth Cymru wedi dweud y gallai lleihau'r terfyn cyflymder o 30mya i 20mya ar ffyrdd cyfyngedig arwain at lawer o fanteision.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Helpu i wella ein hiechyd a’n lles
  • Gwneud ein strydoedd yn fwy diogel
  • Diogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  • Lleihau gwrthdrawiadau ar y ffyrdd; a
  • Mwy o gyfleoedd i gerdded a beicio yn ein cymunedau

Mapiau Casnewydd ac eithriadau 30mya

Mae mapiau sy'n dangos pa strydoedd yng Nghasnewydd yn troi i derfyn diofyn o 20mya, a pha strydoedd fydd â chyfyngiadau wedi'u gosod ar gyflymder o 30mya, ar gael i'w gweld nawr.

Mae'r mapiau wedi eu cyhoeddi ar safle Map Data Cymru Llywodraeth Cymru, ac mae modd eu gweld trwy glicio ar y ddolen isod.

Gweld map Casnewydd

Mae'r strydoedd a fydd â chyfyngiadau cyflymder 30mya yn cael eu galw'n eithriadau, gan nad ydynt yn ddarostyngedig i’r terfyn diofyn newydd.

Rydyn ni wedi creu gorchmynion rheoli traffig ar gyfer pob un o'r eithriadau. Mae’r rhain yn orchmynion cyfreithiol sy'n ein galluogi i osod terfyn cyflymder o 30mya ar y strydoedd hyn.

Darllenwch y gorchmynion rheoli traffig

Nid oes proses ymgynghori gyhoeddus ar gyfer y strydoedd sy’n troi i derfyn diofyn o 20mya. Mae hyn oherwydd eu bod yn cael troi’n ddiofyn yn unol â'r terfynau cyflymder cenedlaethol.

Gwaith presennol

Mae'r cyngor eisoes wedi gwneud peth gwaith er mwyn paratoi ar gyfer y newidiadau sy'n dod i rym ym mis Medi.

Yn gyntaf, rydym wedi adolygu ein strydoedd ac wedi penderfynu pa rai ddylai fod â therfyn diofyn o 20mya a pha allai fod yn 30mya. Penderfynwyd ar hyn drwy ddefnyddio meini prawf a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Rydym hefyd yn dechrau gosod polion newydd mewn mannau lle bydd angen arwyddbyst newydd.

Fel nodyn i'ch atgoffa, bydd yr holl arwyddion 20mya presennol yn cael eu dileu pan ddaw'r terfynau cyflymder newydd i rym. Mae hyn oherwydd mai 20mya fydd y terfyn cyflymder diofyn.

Bydd arwyddion newydd yn cael eu gosod i nodi strydoedd gyda chyfyngiadau cyflymder 30mya.

Mwy o wybodaeth

https://llyw.cymru/cyflwyno-terfynau-cyflymder-20mya

https://llyw.cymru/cynnig-i-ostwng-y-terfyn-cyflymder-ar-strydoedd-preswyl-i-20mya

Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022 (DRAFFT)

Taflen 20mya Llywodraeth Cymru - Gorffennaf 2022