Gwastraff ac Ailgylchu

Newidiadau i gasgliadau gwastraff

Rydyn ni’n dechrau casglu gwastraff o’r ardd a gwastraff na ellir ei ailgylchu (neu “sbwriel”) o gartrefi bob tair wythnos, yn hytrach na phob pythefnos.

Bwriadwn i’r newidiadau hyn ddechrau digwydd o ddydd Llun, 19 Mehefin 2023, gan gwblhau’r broses o’u cyflwyno erbyn diwedd hydref 2023.

Cyn i’r newidiadau ddigwydd yn eich ardal chi, byddwn yn anfon llythyr atoch yn cadarnhau’r dyddiad y byddwn yn gwneud y newidiadau hyn, ynghyd â chalendr yn dangos eich dyddiadau casglu newydd ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Gwelwch pa strydoedd sydd yng ngham un y cyflwyniad

Byddwn yn parhau i gasglu eich:

 • gwastraff bwyd ac ‘ailgylchu sych’ bob wythnos, a
 • gwastraff cewynnau a hylendid bob pythefnos, os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu hwn.

Mae eich ‘ailgylchu sych’ yn cynnwys eich:

 • poteli a jariau gwydr, ac eitemau trydanol bach,
 • metelau a phlastigion cymysg, yn cynnwys:
  • caniau, tuniau, erosolau a ffoil metel,
  • poteli, tybiau a photiau plastig, a
  • cartonau bwyd a diod (fel Tetra Pak a thiwbiau creision),
  • cardbord a phapur, a
  • dillad.

Os ydych chi’n byw mewn fflat, neu dŷ amlfeddiannaeth (hynny yw, fflat neu dŷ a rennir), gyda biniau cymunedol, fe wnawn ni weithio gyda chi a’ch landlord i gyflwyno’r newidiadau i’ch casgliadau gwastraff o’r ardd (pan fo’n berthnasol) a gwastraff na ellir ei ailgylchu. Byddwch yn derbyn gwybodaeth am unrhyw newidiadau i’ch casgliadau cyn iddynt ddigwydd.

Cysylltwch ag aelod o'n tîm ymgysylltu a gorfodi pwrpasol i gael cyngor ac arweiniad i'ch helpu i ailgylchu'n fwy effeithiol.

Cysylltwch ag aelod o'n tîm ymgysylltu a gorfodi

Pam rydym yn gwneud y newidiadau hyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau i gynghorau Cymru ailgylchu 70% o’u gwastraff o’r cartref erbyn 2025. Ein cyfradd ailgylchu ar hyn o bryd yw 67%, ac mae angen inni ailgylchu mwy.

Mae llawer o gynghorau yng Nghymru eisoes wedi cyflwyno casgliadau llai aml ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu ac mae wedi arwain at welliannau mawr i’w cyfraddau ailgylchu, ac mae nifer o gynghorau eraill yn ystyried y newid hwn hefyd.

Mae cyfraddau ailgylchu yng Nghasnewydd wedi gwella’n sylweddol yn y 15 mlynedd ddiwethaf, wedi codi o 20% i 67%, a Chasnewydd yw un o ddinasoedd gorau’r Deyrnas Unedig o ran perfformiad ailgylchu. Fodd bynnag, mae angen inni gynyddu ein cyfradd ailgylchu ymhellach i 70% er mwyn osgoi gorfod talu dirwy fawr. Yn seiliedig ar ein perfformiad ailgylchu ar hyn o bryd, gallem gael dirwy o fwy na £0.5M ar gyfer bob blwyddyn y byddwn yn methu â chyrraedd y targed hwn.

Hefyd, rydyn ni’n gwario mwy na £2.2M ar gael gwared â gwastraff na ellir ei ailgylchu bob blwyddyn, ond mae data newydd yn dangos y gellid bod wedi ailgylchu bron i 40% ohono gartref yn hawdd.

Os byddwch yn sortio eich gwastraff ac yn ailgylchu cymaint ag y gallwch gan ddefnyddio ein casgliadau ailgylchu ar wahân bob wythnos, bydd gennych lai o sbwriel dros ben i’w roi yn eich bin gwastraff na ellir ei ailgylchu.

O gasglu eich gwastraff gweddilliol na ellir ei ailgylchu, a’ch gwastraff o’r ardd, yn llai aml, byddwn hefyd yn gallu lleihau’r adnoddau y mae eu hangen arnom i’w gasglu a’i drin, yn cynnwys amser staff a thanwydd i’n cerbydau. Rydyn ni’n amcangyfrif y bydd y newidiadau rydyn ni’n eu gwneud yn arbed tua £320K bob blwyddyn.

O leihau’r pellter a deithiwn, bydd hefyd yn lleihau’r llygredd a gaiff ei allyrru gan gerbydau ac yn lleihau ein hallyriadau carbon, sy’n helpu i atal newid hinsawdd.

Pan fyddwn yn ailgylchu’r eitemau hyn a’u troi’n eitemau newydd, rydym yn defnyddio llai o ynni o’i gymharu â defnyddio deunyddiau ‘newydd’ neu ddeunyddiau ‘crai’.

I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau, darllenwch ein cwestiynau cyffredin.

 
Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…
Gwastraff gardd Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon a sbwriel Siop Ail Gyfle
Banciau ailgylchu Gwastraff masnach Casgliadau â chymorth
Canllawiau ar Gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Domestig
Ailgylchu ymyl y pafin Prosiect Gwyrdd