Gwastraff Masnach

Os oes busnes gennych, mae dyletswydd gofal arnoch dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (Adran 34) i storio, trosglwyddo a gwaredu’r gwastraff a gynhyrchir gennych mewn modd diogel.

Gweld Gwastraff a’ch Dyletswydd Gofal (yn agor pdf) am ragor o wybodaeth.

Cais cyn-contract gwastraff masnach

Casgliad masnachol arbennig

Duty of care form

Trade waste cancellation form

Asbestos

Mae contractwyr asbestos trwyddedig a chludwyr trwyddedig yn gallu gwaredu deunydd asbestos ar y safle gwaredu gwastraff masnachol yng Nghasnewydd. Ffoniwch (01633) 235278 i drefnu amser. 

Busnesau â’r gyfraith

Un o’r rhwymedigaethau arnoch fel cynhyrchydd gwastraff yw cael contract gwastraff masnach gyda chludydd gwastraff cofrestredig – gallai methu â gwneud hynny arwain at gymryd camau gorfodi yn eich erbyn.

Mae dyletswydd gyfreithiol arnoch i sicrhau yr aiff eich gwastraff i safle sy’n drwyddedig i’w dderbyn

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y sawl sy’n cludo eich gwastraff yn gofrestredig.

Heblaw am Gynghorau, sydd wedi’u heithrio, mae cludwyr gwastraff yn cario tystysgrif gofrestru gan Asiantaeth yr Amgylchedd, a dylech gadw copi ohoni. 

Heblaw am Gynghorau, sydd wedi’u heithrio, mae cludwyr gwastraff yn cario tystysgrif gofrestru gan Asiantaeth yr Amgylchedd, a dylech gadw copi ohoni. Bydd hefyd angen i chi drosglwyddo eich gwastraff i safle trwyddedig drwy gludydd gan ddefnyddio Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff, sef dogfennaeth y mae’n rhaid i chi ei chwblhau ac a gaiff ei chludo gyda’r gwastraff.

Gyda chasgliad rheolaidd, efallai mai dim ond unwaith y flwyddyn y bydd angen i chi wneud hyn. Gall eich cludydd roi cyngor a help i chi.

Mae hefyd angen i chi sicrhau bod y lle rydych yn anfon eich gwastraff iddo wedi’i drwyddedu gan Asiantaeth yr Amgylchedd i’w dderbyn. Dylai’r cludydd allu rhoi copi o’r drwydded i chi.

Sicrhewch eich bod yn gweld atodlen y drwydded sy’n nodi pa fath o wastraff y mae’r safle wedi’i drwyddedu i’w dderbyn: Mae dyletswydd gyfreithiol benodol arnoch i sicrhau yr aiff eich gwastraff i safle sy’n drwyddedig i’w dderbyn.

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o fanylion.