Gwastraff Masnach

Mae ailgylchu yn y gweithle yn newid

O 6 Ebrill 2024, bydd yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus sortio eu gwastraff i’w ailgylchu.

Bydd y gofynion newydd yn cynnwys gwahanu gwahanol fathau o wastraff a’u casglu ar wahân: 

  • Gwastraff bwyd (os ydych yn cynhyrchu mwy na 5kg yr wythnos)
  • Papur a cherdyn (y gellir eu cyflwyno gyda'i gilydd)
  • Gwydr
  • Metelau, plastigau a chartonau bwyd a diod (y gellir eu cyflwyno gyda'i gilydd)

Mae'r rheoliadau newydd hefyd yn cynnwys:

  • Rhwymedigaeth i gasglu tecstilau heb eu gwerthu a chyfarpar trydanol ac electronig gwastraff bach ar wahân, os yw'n berthnasol
  • Gwahardd gwaredu gwastraff bwyd i garthffosiaeth.

Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod yr holl fathau hyn o wastraff yn cael eu gwahanu yn eich safle a'u bod yn cael eu casglu ar wahân gan eich cwmni casglu gwastraff.

Gall peidio â chydymffurfio â'r rheoliadau newydd olygu y gall eich safle dderbyn dirwy gan Cyfoeth Naturiol Cymru, felly mae'n bwysig iawn eich bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r hyn y maent yn ei olygu i chi, a sut y gallwch baratoi nawr ar gyfer y newidiadau.

Bydd angen i chi sicrhau bod gennych ddigon o arwyddion a chynwysyddion ailgylchu mewnol ac ati yn ôl yr angen yn dibynnu ar faint eich busnes a'r math o wastraff a gynhyrchir, fel bod yr holl ffrydiau gwastraff yn barod i gael eu casglu ar wahân.

I wybod beth fydd yr effaith ar eich gweithle chi, ewch i llyw.cymru/ailgylchuynygweithle


 

Os oes busnes gennych, mae dyletswydd gofal arnoch dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (Adran 34) i storio, trosglwyddo a gwaredu’r gwastraff a gynhyrchir gennych mewn modd diogel.

Gweld Gwastraff a’ch Dyletswydd Gofal (yn agor pdf) am ragor o wybodaeth.

Cais cyn-contract gwastraff masnach

Casgliad masnachol arbennig

Duty of care form

Trade waste cancellation form

Prynu sachau gwastraff masnach

Prisiau Gwastraff Masnach

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi adolygu ei brisiau Gwastraff Masnachol (pdf) ar gyfer 2023-24.

Bydd y prisiau newydd yn dod i rym o 1 Ebrill 2022.

Busnesau â’r gyfraith

Un o’r rhwymedigaethau arnoch fel cynhyrchydd gwastraff yw cael contract gwastraff masnach gyda chludydd gwastraff cofrestredig – gallai methu â gwneud hynny arwain at gymryd camau gorfodi yn eich erbyn.

Mae dyletswydd gyfreithiol arnoch i sicrhau yr aiff eich gwastraff i safle sy’n drwyddedig i’w dderbyn

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y sawl sy’n cludo eich gwastraff yn gofrestredig.

Heblaw am Gynghorau, sydd wedi’u heithrio, mae cludwyr gwastraff yn cario tystysgrif gofrestru gan Asiantaeth yr Amgylchedd, a dylech gadw copi ohoni. 

Heblaw am Gynghorau, sydd wedi’u heithrio, mae cludwyr gwastraff yn cario tystysgrif gofrestru gan Asiantaeth yr Amgylchedd, a dylech gadw copi ohoni. Bydd hefyd angen i chi drosglwyddo eich gwastraff i safle trwyddedig drwy gludydd gan ddefnyddio Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff, sef dogfennaeth y mae’n rhaid i chi ei chwblhau ac a gaiff ei chludo gyda’r gwastraff.

Gyda chasgliad rheolaidd, efallai mai dim ond unwaith y flwyddyn y bydd angen i chi wneud hyn. Gall eich cludydd roi cyngor a help i chi.

Mae hefyd angen i chi sicrhau bod y lle rydych yn anfon eich gwastraff iddo wedi’i drwyddedu gan Asiantaeth yr Amgylchedd i’w dderbyn. Dylai’r cludydd allu rhoi copi o’r drwydded i chi.

Sicrhewch eich bod yn gweld atodlen y drwydded sy’n nodi pa fath o wastraff y mae’r safle wedi’i drwyddedu i’w dderbyn: Mae dyletswydd gyfreithiol benodol arnoch i sicrhau yr aiff eich gwastraff i safle sy’n drwyddedig i’w dderbyn.

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o fanylion.