Amgylchedd a newid hinsawdd

Environment logo

Newid hinsawdd yw un o heriau byd-eang diffiniol ein cenhedlaeth.

Rydym yn gweithio i leihau ein hallyriadau carbon, a gwneud Casnewydd yn lle glanach a gwyrddach i fyw a gweithio ynddo.

Sgwrsiwch gyda'n tîm newid hinsawdd

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw eich ôl troed carbon? Neu ôl troed carbon bananas? Neu hyd yn oed beth yw ôl troed carbon?

Bydd ein tîm newid hinsawdd yn galw i lyfrgelloedd ar draws y ddinas dros y misoedd nesaf i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am newid hinsawdd, a rhannu awgrymiadau ar sut y gallwch leihau eich ôl troed carbon eich hun.

Ionawr

Dydd Mawrth 30ain - Llyfrgell Caerllion, 2pm-5pm

Chwefror

Dydd Mawrth 6ed – Llyfrgell Ganolog, 1pm-3pm

Dydd Mawrth 13eg - Llyfrgell Sant Julian, 1pm-4pm

Dydd Mawrth 20fed – Llyfrgell Betws, 10am-12.30pm

Mawrth

Dydd Mawrth 12fed – Llyfrgell Malpas, 10am-12.30pm

Dydd Mawrth 19eg – Llyfrgell Pilgwenlli, 9.30am-12.30pm

Ebrill

Dydd Mawrth 2ail - Llyfrgell Ganolog, 1pm-3pm

Argyfwng hinsawdd ac ecolegol

Pasiodd y cyngor gynnig ym mis Tachwedd 2021 yn datgan argyfwng hinsawdd ac ecolegol.

Mae'r cynnig yn darllen fel a ganlyn.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd am:

Ddatgan argyfwng ecolegol a hinsawdd.

·         Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau â'r gwaith da yr ydym wedi'i ddechrau ac yn lleihau ein hallyriadau carbon i garbon sero-net erbyn 2030.

·          Adolygu'r gwasanaethau a ddarparwn i sicrhau eu bod yn cefnogi taith y ddinas i fod yn un garbon sero-net ac i addasu i’r newid yn yr hinsawdd erbyn 2050.

·          Datblygu cynllun Newid yn yr Hinsawdd Sefydliadol clir, mewn ymgynghoriad â dinasyddion, dros y pum mlynedd nesaf a fydd yn nodi'r camau y byddwn angen eu cymryd i gyflawni hyn.

·          Datblygu Cynllun Ynni Ardal Leol ledled y ddinas, mewn cydweithrediad ag arbenigwyr o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i ddatblygu atebion arloesol i ddatgarboneiddio gwres, trydan a thrafnidiaeth leol a gwireddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy lleol.

·         Gweithio gyda phartneriaid Casnewydd yn Un a'r cyhoedd i ddatblygu strategaeth hinsawdd ledled y ddinas i alluogi di-garbon net ledled y ddinas ac ymaddasu i newid yn yr hinsawdd erbyn 2050 ac integreiddio arfer ecolegol gorau ym mhob maes o weithgarwch y cyngor, gan ganiatáu i ni arwain y ddinas drwy esiampl.

·         Rhoi cyhoeddusrwydd i'r datganiad hwn o argyfwng hinsawdd ac ecolegol i drigolion a busnesau yng Nghasnewydd a chefnogi a dylanwadu ar gamau gweithredu gan bartneriaid drwy bartneriaethau a chymorth a galluogi dinasyddion i leihau eu hallyriadau carbon eu hunain.

Cynllun Newid yn yr Hinsawdd

Cynllun Ynni Ardal Leol

Teithio Llesol

Bioamrywiaeth

Cynllun ECO Flex