Trwyddedu a rheoli tân gwyllt

Mae rheolaethau cyfreithiol sy'n ymwneud â storio, gwerthu ac arddangos tân gwyllt.

Os oes gennych eiddo cyfanwerthu neu fanwerthu sy'n storio neu'n gwerthu tân gwyllt o hyd at ddwy dunnell fetrig (cynnwys ffrwydron net) rhaid i chi gael eich trwyddedu gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Os ydych eisiau storio mwy na dwy dunnell fetrig o ffrwydron, dylech wneud cais i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch am drwydded.

Eich cyfrifoldeb chi yw bod yn ymwybodol o Reoliadau Ffrwydron 2014 a chydymffurfio â hwy

Lawrlwythwch y Rheoliadau Ffrwydron HSE 2014 Canllawiau ar Reoliadau - tân gwyllt mewn eiddo manwerthu (pdf)

1. Gwerthu tân gwyllt yn ystod y tymor y Nadolig yn unig?

Os ydych yn gwerthu tân gwyllt yn ystod y cyfnodau Nadolig canlynol yn unig, bydd angen trwydded storio tân gwyllt yn ystod y Nadolig - mae yna ffi i'w thalu a bydd angen i chi gyflwyno cynlluniau hefyd (gweler y manylion isod).

 • Noson Tân Gwyllt - rhwng 15 Hydref a 10 Tachwedd
 • Gŵyl San Steffan a Blwyddyn Newydd - rhwng 26 a 31 Rhagfyr
 • Blwyddyn Newydd Tsieineaidd - ar y diwrnod cyntaf a'r tri diwrnod cynt
 • Diwali - ar y diwrnod cyntaf a'r tri diwrnod cynt 

Mae'n anghyfreithlon gwerthu tân gwyllt y tu allan i'r cyfnodau Nadolig hyn.

Gallwch wneud cais am drwydded storio tân gwyllt cyfnod y Nadolig newydd neu i adnewyddu trwydded bresennol ar-lein.

Os ydych yn gwneud cais am drwydded newydd neu os ydych yn ansicr beth sydd ei angen arnoch e-bostiwch [email protected] cyn gwneud cais.

Gwnewch gais am drwydded tymor y Nadolig

Bydd angen i chi hefyd ddarparu'r dogfennau hyn - cynlluniau o’ch eiddo, ei leoliad a lle bydd y tân gwyllt yn cael ei storio - gyda'ch cais:

a) cynllun sy'n dangos lleoliad y safle mewn perthynas â ffyrdd a enwir, pentrefannau, pentrefi ayb. Os nad oes gan y safle gyfeiriad post, dylai hwn fod yn raddfa lleiaf o 1: 25000

b) os yw'r siop yn ddarostyngedig i bellter gwahanu, bydd angen i chi hefyd ddarparu cynllun safle OS sy'n dangos lleoliad y storfa a'r pellteroedd at adeiladau cyfagos.Dylai'r cynllun hefyd ddangos unrhyw ardaloedd lle rydych chi'n bwriadu prosesu neu gynhyrchu ffrwydron lle nad oes angen trwydded ar gyfer y gweithgareddau hynny o dan reoliad 6 ER2014. Bydd y raddfa yn dibynnu ar y pellter gwahanu. Am bellter o hyd at 200 metr, byddai angen 1:1250 tra byddai angen mwy o bellter i 1:12500 neu hyd yn oed Uwchgynllun. Pan fo'r cynllun hwn yn nodi'n glir lleoliad y safle mewn perthynas â'i amgylchoedd, gellir ei roi yn lle'r cynllun a fanylir yn (a) uchod.

(c) os ydych yn bwriadu storio neu arddangos mwy na 12.5kg o dân gwyllt ar lawr siop, bydd angen i chi gyflwyno cynllun o'r ardal werthiant.

(d) os ydych yn bwriadu storio, prosesu neu gynhyrchu ffrwydron mewn adeilad a ddefnyddir hefyd at ddibenion eraill dylech gynnwys cynllun llawr yn dangos y lleoedd yn yr adeilad lle rydych chi'n bwriadu storio, prosesu neu gynhyrchu'r ffrwydron.  

2. Gwerthu tân gwyllt drwy'r flwyddyn?

Os ydych eisiau gwerthu tân gwyllt trwy gydol y flwyddyn, bydd angen trwydded storio tân gwyllt yn ystod y Nadolig uchod yn ogystal â thrwydded blwyddyn gyfan arbennig sy'n costio £500 y flwyddyn.

E-bostiwch [email protected] i wneud cais am drwydded blwyddyn gyfan.

Lawrlwythwch Rheoliadau Ffrwydron 2014 HSE Canllawiau ar Reoliadau – tân gwyllt mewn eiddo manwerthu (pdf)

Gwerthu tân gwyllt

 • Ni ddylid pedlera, gwerthu nac amlygu tân gwyllt i'w werthu ar stryd neu fan cyhoeddus ac ni ddylid ei werthu i unrhyw blentyn dan 18 oed
 • Ni ddylid dileu’r enw, cyfeiriad a chyfarwyddiadau diogelwch ar unrhyw eitem tân gwyllt pan dderbynnir yr eitemau o'r ffatri, na dileu neu newid cyn gwerthu
 • Dim ond tân gwyllt sy'n cydymffurfio â BS7114 y gellir ei werthu
 • Mae'n drosedd i rywun dan 18 oed feddu ar dân gwyllt mewn man cyhoeddus

Troseddau

Mae’n drosedd:

 • cadw ffrwydron mewn eiddo anghofrestredig
 • i fynd dros ben y symiau a ganiateir ar gyfer storio
 • i dorri’r dulliau storio
 • i werthu tân gwyllt i unrhyw blentyn dan 18 oed
 • i werthu tân gwyllt heb drwydded
 • i werthu tân gwyllt ar adegau o'r flwyddyn nad yw eich trwydded yn eu cynnwys

 Os cyflawnir trosedd, gall llys osod cosb o £5000 neu fwy, a gallai orchymyn ildio’r ffrwydron.

Gellid gosod cosbau trwm hefyd am droseddau eraill.

Os gofynnir, rhaid i feddiannydd unrhyw eiddo cofrestredig ddangos i unrhyw swyddog awdurdodedig yr holl ffrwydron sydd yn yr eiddo. 

Mae gwasanaeth safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd wedi paratoi'r canllaw hwn i helpu busnesau; nid yw'n ddehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Cyswllt

Am fwy o gyngor, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm safonau masnach.

Darllenwch am arddangosfeydd tân gwyllt cofrestredigThere are legal controls which cover the storage, sale and display of fireworks.