Tipio Anghyfreithlon a Sbwriel

Bydd y Cyngor yn clirio tipio anghyfreithlon o dir cyhoeddus, cyfrifoldeb perchenogion tir yw ei glirio os ydyw ar dir preifat. 

Os gwelwch dipio anghyfreithlon defnyddiwch y ffurflen isod i ddweud wrthym, mae angen i ni wybod:  

  • Ble mae’r tipio anghyfreithlon
  • Beth sydd wedi cael ei dipio a faint ohono sydd
  • a welsoch chi hynny'n digwydd a manylion am y person neu'r cerbyd os oes gennych  

Adrodd ar dipio anghyfreithlon ar-lein 

Gallai unrhyw un a geir yn tipio'n anghyfreithlon wynebu dirwy o £50,000 a hyd at 12 mis yn y carchar. 

Yn dilyn collfarn, mae'r ddirwy yn ddiderfyn yn Llys y Goron ac uchafswm cyfnod y carchar yw pum mlynedd.

Gofyn am lanhau strydoedd

Diogelu eich hun

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bob aelwyd yng Nghasnewydd i waredu ei gwastraff yn briodol.

Os bydd rhywun yn casglu eich gwastraff ac yn ei dipio’n anghyfreithlon, gallech chi gael eich dal yn gyfrifol am hynny a wynebu dirwy.

Cofiwch

  • Dylech bob amser ofyn i weld tystysgrif cludydd gwastraff, a pheidiwch â defnyddio contractwyr gwastraff sy’n gwrthod dangos tystysgrif wreiddiol i chi

  • Dylech gadw cofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn ei fod yn tipio eich gwastraff yn anghyfreithlon a bod y gwastraff yn cael ei olrhain yn ôl i chi

  • Rhaid i fusnesau bob amser gael copi o nodyn trosglwyddo gwastraff gan y person sy’n cludo’r gwastraff i ffwrdd 

TRA114130 15/1/2020