COVID-19: cynllun taliadau hunanynysu

Self-isolation support scheme

Mae cynllun cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ar incwm isel, na allant weithio o gartref ac sy'n rhaid iddynt hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr hefo plant sydd yn hunanynysu.

Rhaid ichi fod mewn gwaith (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) i gael y taliad ac mae gofyn  ichi hawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf  eich cyfnod hunanynysu.

Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Pwy sy’n gymwys

Mae’r Cynllun Cymorth Taliadau Hunanynysu Covid 19 wedi gorffen ar 30 Mehefin. 

Os rydych wedi cael canlyniad positif ac wedi gorfod  hunanynysu ar neu cyn 30 Mehefin a rydych yn gymwys am gymorth, mae gennych 21 diwrnod i gyflwyno eich cais ar ôl eich diwrnod diwethaf o hunanynysu

Mae'n rhaid i chi gael un o'r canlynol:

 • wedi adrodd prawf llif unffordd positif (LFT) o fewn 24 awr o gael y canlyniad
 • wedi cael canlyniad prawf PCR positif
 • wedi cael cyngor gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (TTP) i hunanynysu

Os ydych yn cael gwybod bod angen i chi hunanynysu drwy ap COVID-19 y GIG, ni fyddwch yn gymwys heblaw fod TTP yn dweud bod angen i chi hunanynysu.

Cyn y cyfnod hunanynysu mae rhaid eich bod:

 • yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • methu gweithio o gartref ac yn colli incwm o ganlyniad i’r hunanynysu
 • yn hawlio un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Pensiwn ag/neu

Os nad ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau, efallai byddwch yn gymwys os oes dyfarniad wedi ei wneud eich bod yn gwynebu caledi ariannol o ganlyniad i’r golled yn eich cyflog tra yn hunanynysu. Esiampl o ble gall taliad ei wneud yw lle mae unigolyn ac incwm net o lai na £500 yr wythnos.

Os gofynnwyd i’ch plentyn hunanynysu

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais am daliad os gofynnwyd yn ffurfiol i’ch plentyn hynanynysu. Ni allwch gael y taliad os yw ap COVID y GIG wedi gofyn i’ch plentyn hunanynysu.

I gael y taliad mae’n rhaid bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddo anghenion cymhleth) a’i fod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Gwneud cais am y cynllun cymorth hunanynysu

Mae ceisiadau bellach wedi cau.

Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19: hysbysiad preifatrwydd

Am wybodaeth bellach cysylltwch SelfIsolationPayments@newport.gov.uk.

Bydd unrhyw daliad a gewch o dan y cynllun hwn yn drethadwy ond caiff ei ddiystyru at ddibenion budd-daliadau.