COVID-19: cynllun taliadau hunanynysu

Self-isolation support scheme

Mae cynllun cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ar incwm isel, na allant weithio o gartref ac sy'n rhaid iddynt hunanynysu.

Gallech gael taliad o £500, neu £750 os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu ar neu ar ôl 7 Awst 2021, i helpu gyda enillion a gollwch os dywedwyd wrthych am ynysu drwy gynllun Profi ac Olrhain y GIG neu drwy ap GIG COVID-19 ac ni allwch weithio gartref.

I gael y taliad, rhaid i chi:   

 • Wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi ac Olrhain y GIG (os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu drwy ap y GIG, bydd angen i chi gofrestru eich manylion gyda'r gwasanaeth Profi ac Olrhain) a
 • yn gyflogedig neu hunangyflogedig ac
 • yn methu gweithio gartref ac yn colli incwm o ganlyniad ac
 • Rydych yn cael incwm sy’n llai na £500 yr wythnos neu rydych yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau hyn: Credyd Cynhwysol; Credyd Treth Gwaith; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm;  Cymhorthdal Incwm; Budd-dal Tai; Credyd Pensiwn. 

Cymorth i rieni a gofalwyr.

Update 7 June: The self-isolation support scheme eligibility has been revised to include parents and carers of children up to year 11. Claims are valid for self-isolation starting on or after the 12th April 2021.

Ar 7 Mehefin 2020 estynnwyd cymhwysedd i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu ysgol neu leoliad gofal plant hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 19 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan POD neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan yr ysgol neu'r lleoliad gofal plant o ganlyniad i achos mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu leoliad addysg bellach; ac  
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:
  • maent yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig;
  • maent yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; ac
  • mae (yr ymgeisydd neu ei bartner/phartner) yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n Seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn ar hyn o bryd; neu
  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Taliadau yn ôl Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael taliad yn ôl disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • nad ydych yn derbyn y Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn ar hyn o bryd a
 • byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.

Mae'r cais ar gyfer un person yn unig, rhaid i bawb sy'n gymwys ar yr un aelwyd wneud cais unigol.

Gwneud cais am y cynllun cymorth hunanynysu

Cyn dechrau ar y cais, gofalwch fod y wybodaeth ganlynol wrth law gennych:

 • eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • eich cyfriflen banc, slip cyflog diweddaraf neu brawf eich bod yn hunangyflogedig 

Gwneud cais am daliad hunanynysu

Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19: hysbysiad preifatrwydd


Am wybodaeth bellach cysylltwch SelfIsolationPayments@newport.gov.uk.

Bydd unrhyw daliad a gewch o dan y cynllun hwn yn drethadwy ond caiff ei ddiystyru at ddibenion budd-daliadau.

 

TRA129744 10/12/20