Y Dreth Gyngor a Budd-daliadau

Glan_Llyn_October_2014 (1)

Os ydych wedi hawlio Credyd Cynhwysol, neu os ydych yn derbyn un o'r canlynol: 

-          Cymhorthdal Incwm

-          Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

-          Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

-          Elfen Warantedig y Credyd Pensiwn

Gallwch lenwi ein ffurflen fer newydd i hawlio'ch gostyngiad treth gyngor

Gostyngiad y dreth gyngor – ffurflen fer

Os oes angen i chi ohirio taliadau, neu ofyn am ostyngiad yn eich treth gyngor am unrhyw reswm arall, defnyddiwch y ddolen isod

Gwneud cais am gymorth gyda'r dreth gyngor

Oherwydd y sefyllfa bresennol, gohebiaeth drwy'r ffurflen hon fyddai'r dull cyswllt a ffefrir gan y gallai fod cyfnod pan na allwn ateb galwadau ffôn, neu dderbyn gohebiaeth ysgrifenedig. Gorau po gyntaf y gallwch wneud cais i ni allu gweithio gyda'n gilydd i'ch helpu drwy'r cyfnod anodd hwn.

Gwneud trefniant i dalu eich treth gyngor

Cynllun Cymorth Costau Byw

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Mae gan filoedd o bobl Cymru hawl i gael mwy o fudd-daliadau.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Darganfod mwy.


 

Talu eich treth gyngor

Gostyngiadau ac eithriadau

Faint yw fy nhreth gyngor?

Symud tŷ neu newid enw  

Credyd Cynhwysol

Costau byw: dysgwch fwy am gymorth a chyngor arall sydd ar gael yng Nghasnewydd 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…
Beth yw'r Dreth Gyngor Cyngor Ariannol Lwfans Tai Lleol
Prydau Ysgol am Ddim Cyfrifianellau Budd-daliadau