Y Dreth Gyngor a Budd-daliadau

Glan_Llyn_October_2014 (1)

Cymorth COVID-19

Rydym yn deall y gallai rhai cwsmeriaid fod yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i’r Coronafeirws, rydym yma i helpu.

Os hoffech geisio hawlio gostyngiad y dreth gyngor neu ohirio taliadau, cwblhewch y ffurflen isod.

Gwneud cais am gymorth gyda'r dreth gyngor

Oherwydd y sefyllfa bresennol, gohebiaeth drwy'r ffurflen hon fyddai'r dull cyswllt a ffefrir gan y gallai fod cyfnod pan na allwn ateb galwadau ffôn, neu dderbyn gohebiaeth ysgrifenedig. Gorau po gyntaf y gallwch wneud cais i ni allu gweithio gyda'n gilydd i'ch helpu drwy'r cyfnod anodd hwn.

Gwneud trefniant i dalu eich treth gyngor

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Mae gan filoedd o bobl Cymru hawl i gael mwy o fudd-daliadau.

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed. Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Darganfod mwy.


 

Talu eich treth gyngor

Gostyngiadau ac eithriadau

Faint yw fy nhreth gyngor?

Symud tŷ neu newid enw  

Credyd Cynhwysol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

  Beth yw'r Dreth Gyngor

  Cyngor Ariannol

  Lwfans Tai Lleol 

 Prydau Ysgol am Ddim

 Cyfrifianellau Budd-daliadau