Gofalwyr

Residential care_shutterstock_530955898

Yn ystod pandemig Covid-19 mae mwy o bobl wedi ymgymryd â rôl gofalu am y tro cyntaf.

Edrychwch ar ein adnoddau i ofalwyr yn ystod COVID-19 i gael cymorth a chefnogaeth.


Rhwydwaith Gofalwyr Casnewydd Bwletin Gwybodaeth Chewfror 2021 (pdf)

Mae gofalwr yn rhywun o unrhyw oedran sy'n rhoi cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau na allent ymdopi heb gymorth. 

Ni ddylid drysu rhwng y term gofalwr a gweithiwr gofal neu gynorthwyydd gofal, sy'n derbyn tâl am ofalu am rywun.

Fel gofalwr, gallech fod yn gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl neu broblemau cam-drin sylweddau.

Gall bod yn ofalwr ddod â phleser ond gall hefyd effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol.  

Mae gennych hawl i gael gwybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys asesiad gofalu.

Mae gan ofalwyr hawliau dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014), ewch i Deall eich hawliau fel gofalwr (Llywodraeth Cymru).

Lawrlwytho Cylchlythyr Gofalwyr Mehefin 2020 (pdf)

Asesu

Covid-19: Mae asesiadau gofalu’n cael eu cynnal dros y ffôn ar hyn o bryd.

Darllen am broses asesu gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Canllaw Gofalwyr Cymru i gael ffeithlen asesu

Gofyn am asesiad gofalwr a / neu wybodaeth

Help a Chymorth

Llawlyfr Gofalwyr:  Mae ein Llawlyfr Gofalwyr (pdf) yn ganllaw i gwasanaethau sydd ar gael yng Nghasnewydd a gall fod yn adnodd defnyddiol i ofalwyr. 

Os hoffech gael copi wedi'i bostio atoch, ffoniwch ni ar (01633) 235650 neu e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk

Cynllunio ar gyfer argyfyngau: Mae ein Canllaw Gofalwyr ar Gynllunio ar gyfer Argyfyngau (pdf) yn eich helpu i ystyried argyfyngau a chynllunio ar eu cyfer ar eich cyfer chi a'r person rydych yn gofalu amdano. 

Cyfeirlyfr Gofalwyr: Mae Cyfeirlyfr Gofalwyr Casnewydd (pdf) yn cynnwys manylion am grwpiau cymorth a gwasanaethau.

Larymau Crogdlws - tawelwch meddwl i ofalwyr os yw'r unigolyn y maent yn gofalu amdano mewn perygl pan fônt ar eu pen eu hunain.

Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn breifat drwy nifer o ddarparwyr.

Gall ein partner, Cyngor Sir Fynwy, ddarparu’r gwasanaeth dan drefniant preifat am ffi gosod o £45 a £4 yr wythnos wedi hynny.

Ffoniwch 01633 644 466 neu e-bostiwch careline@monmouthsire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

AskSARA: Canllaw hunan-gymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac sy’n rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu anabl a phlant.

Cysylltwyr Cymunedol: yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfeiriadau at weithgareddau yn eich ardal. Oherwydd Covid19 mae pob grŵp cymdeithasol wedi cael ei ganslo hyd nes y nodir yn wahanol, ond mae dolenni i gymorth ar-lein neu dros y ffôn ar gael.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru: yn hwyluso cynllun grantiau bychain ar ran Cyngor Dinas Casnewydd i roi cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl o bob oed. 

Grwpiau Cefnogi Gofalwyr yng Nghasnewyddcefnogaeth, cyfeillgarwch a gweithgareddau. Grwpiau wedi'u canslo tan y nodir yn wahanol.

Mae App Jointly yn helpu i wneud gofalu'n llai o straen ac yn fwy trefnus drwy greu 'cylch cymorth' i rannu dyletswyddau gofalu drwy negeseua gwib, rhestrau tasgau, calendrau, rhestrau meddyginiaeth a mwy. 

I gael cod mynediad am ddim cysylltwch â community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 235650. 

Gall Canolfan Cyngor ar Bopeth Casnewydd eich helpu i wneud cais am Lwfans Gofalwr neu wiriad budd-daliadau er mwyn helpu i wneud y mwyaf o'ch incwm.

Fforwm Cymru Gyfan: yn cynrychioli barn rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu ar lefel genedlaethol. .

Casnewydd Fyw: aelodaeth â gostyngiadau ffioedd i ofalwyr di-dâl sy'n derbyn lwfans gofalwr ac sy'n cynnwys nofio, dosbarthiadau ymarfer corff, chwaraeon raced a sesiynau campfa.

Gofalwyr ifanc 

Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am neu’n helpu i ofalu am berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd. 

Ewch i wefan Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd neu wefan Gofalwyr Ifanc Gwent i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae ein partneriaid yn Barnardo's ar hyn o bryd yn cynnig grwpiau rhithwir, sgyrsiau fideo un-i-un a galwadau ffôn i roi cymorth. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Barnardo's ar barnardosnewportservices@barnardos.org.uk neu'r Cysylltwyr Cymunedol ar 01633 235650.

Young Carers Action Day will be held on16 March 2021. The theme this year is Protect Young Carers’ Futures. Carers Trust have developed resources for young and young adult carers to promote their skills, as well as professionals to help them understand the value of employing young carers.

Cynllunio ar gyfer penderfyniadau diwedd oes

Mae gan Y Gymdeithas Alzheimer lyfryn syml o'r enw ‘This is Me’ y gellir ei ddefnyddio i gofnodi manylion am berson sy'n byw gyda dementia a gweithredu fel canllaw os yw'r person yn symud i gartref gofal neu'n treulio amser mewn ysbyty neu hosbis.

Mae Compassion in Dying yn cynnig gwybodaeth am wneud penderfyniadau ymlaen llaw am ofal diwedd oes, gan gynnwys yr  Advance Decision Pack i gofnodi eich dymuniadau.

Mae Marie Curie yn rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sy'n gofalu am rywun sydd â salwch terfynol neu sy’n effeithio ar fywyd fel dementia, Clefyd Parkinson neu ganser.

Rhagor o Wybodaeth