Gofalwyr

Carer_female

Gwybodaeth wedi'i lawrlwytho am brofion llif ochrol ar gyfer gofalwyr di-dâl (pdf)

Rydym yn gofalu am ein gofalwyr!

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd. Rydym yn cydnabod bod gofalwyr di-dâl yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu cydnabod, eu gwerthfawrogi, eu clywed a'u cefnogi o fewn ein gwasanaethau.

Gweler ein hymrwymiad ar wefan Care Collective

Mae gennym hefyd Hyrwyddwr Gofalwyr a Hyrwyddwr Gofalwr Hŷn o fewn Gwasanaethau Oedolion:

Gweld ein hymrwymiad i hyrwyddwyr gofalwyr (pdf)

Gweld ein hymrwymiad i uwch hyrwyddwyr gofalwyr (pdf)

Cynllun Cymorth Ariannol i Ofalwyr Di-dâl 

Mae taliad untro o £500 ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022. 

Mae'r taliad yn cael ei wneud i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol y mae llawer o ofalwyr di-dâl wedi'u profi yn ystod y pandemig, ac i helpu gyda rhai o'r costau ychwanegol y maent wedi'u hysgwyddo. 

Mae'r taliad wedi'i dargedu at yr unigolion hynny sy'n gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac sydd ag incwm isel. 

Nid yw unigolion yn gymwys i gael y taliad: 

  • os oes gennych hawl i gael Lwfans Gofalwr, ond nad ydych yn cael y taliad hwnnw oherwydd eich bod yn cael budd-dal arall sydd gyfwerth neu uwch
  • os ydych ond yn derbyn premiwm gofalwr o fewn premiwm gofalwr budd-dal prawf modd

Os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys i gael y cymorth hwn, gallwch gyflwyno hawliad drwy'r wefan hon o 9am ar 15 Awst 2022.  

Rhaid derbyn pob ffurflen gofrestru cyn 5pm ar 2 Medi 2022. Bydd taliadau am hawliadau llwyddiannus yn cael eu gwneud o fis Mehefin hyd at ddiwedd mis Medi 2022.  

Nodwch, dylech gofrestru gyda'r Cyngor lle rydych yn byw, nid y Cyngor lle mae'r person rydych yn gofalu amdano yn byw (os yw'n wahanol). 

Cliciwch yma i wneud cais

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Lles i ofalwyr 

Gall gofalu am rywun fod yn werth chweil ond nid yw heb unrhyw her. Mae’n bwysig bod gofalwyr di-dâl yn gofalu am eu llesiant eu hunain yn ogystal â’r person y maent yn gofalu amdano.

Mae ein tudalen we Lles i Ofalwyr yn darparu gwybodaeth ar sut y gallwch ofalu am eich lles gartref, ar-lein neu yn y gymuned leol.

Lawrlwythwch fwletin gofalwyr Awst 2022 (pdf)

Gwybod eich hawliau

Mae gan ofalwyr di-dâl hawliau penodol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gan gynnwys:

  • yr hawl i wybodaeth, cyngor a chymorth
  • yr hawl i gael asesiad
  • yr hawl i les

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddysgu mwy am hawliau gofalwyr di-dâl.

Pwy sy'n ofalwr di-dâl?

Mae gofalwr di-dâl yn rhywun o unrhyw oedran sy'n rhoi cymorth di-dâl i deulu neu ffrindiau na allent ymdopi heb gymorth.

Ni ddylid drysu rhwng y term gofalwr di-dâl a gweithiwr gofal neu gynorthwy-ydd gofal, sy'n derbyn tâl am ofalu am rywun.

Fel gofalwr di-dâl, gallech fod yn gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl neu broblemau camddefnyddio sylweddau.

Gall bod yn ofalwr fod yn foddhaol ond gall hefyd effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol.  

Mae gennych hawl i gael gwybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys asesiad gofalu.

Asesu

Darllen am broses asesu gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Canllaw Gofalwyr Cymru i gael ffeithlen asesu

Gofyn am asesiad gofalwr a / neu wybodaeth

Help a Chymorth

Cofrestrwch i'r Rhwydwaith Gofalwyr i dderbyn eFwletinau rheolaidd a’r newyddion diweddaraf i ofalwyr.
E-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk

Gall Cyngor Dinas Casnewydd gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr di-dâl o bob oed:

Gofalwyr Ifanc (pdf) (8 - 15 oed)

Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr (pdf) (16 - 25 oed)

Oedolion sy'n Ofalwyr (pdf) (18+ oed)

Llawlyfr Gofalwyr Casnewydd (pdf): canllaw i wasanaethau sydd ar gael yng Nghasnewydd ac adnodd defnyddiol i ofalwyr.

Canllaw i Ofalwyr ar Gynllunio ar gyfer Argyfyngau (pdf): yn eich helpu i feddwl am flaengynllunio ar eich cyfer chi a'r person rydych yn gofalu amdano.

E-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 235650 os hoffech i ni bostio copi o'r Llawlyfr Gofalwyr neu'r Canllaw i Ofalwyr ar Gynllunio ar gyfer Argyfyngau atoch. 

Cyfeirlyfr Gofalwyr Casnewydd (pdf): yn cynnwys manylion am grwpiau cymorth a gwasanaethau lleol.

Caffi gofalwyr - Ymunwch â'r Cysylltwyr Cymunedol am gyngor ac i sgwrsio gyda gofalwyr eraill.

Seibiant Gofalwyr ac Allgymorth: cymorth yn y gymuned a gynigir yn dilyn asesiad os nodir anghenion cymwys. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys cymorth cymunedol y codir tâl amdano, fel gwiriadau lles; mynediad i weithgareddau cymunedol; gwasanaethau iechyd neu weithgareddau yn y cartref a gwasanaeth eistedd am ddim i ofalwyr di-dâl.

Gallwch ofyn am asesiad gan ddefnyddio’r ffurflen uchod neu drwy ffonio’r Tîm Cyswllt Cyntaf ar 01633 656656. 

Trwydded barcio gofalwyrgall gofalwyr enwebedig wneud cais am drwydded barcio fel y gallant barcio'n ddiogel yng nghartref y person y maent yn gofalu amdano.

Teleofal, Technoleg Gynorthwyol a Larymau Gwddfmae amrywiaeth o dechnoleg ar gael i gynyddu annibyniaeth a rhoi tawelwch meddwl i ofalwyr di-dâl os yw'r person y maent yn gofalu amdano mewn perygl pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun.

AskSARA: canllaw hunan-gymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac sy’n rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu anabl a phlant.

Cysylltwyr Cymunedolmae cysylltwyr cymunedol Casnewydd yn cynnig gwybodaeth, cyngor a atgyfeiriadau at weithgareddau a chymorth yn eich ardal. 

Cynllun Grantiau Bach: hwylusir y cynllun hwn gan Y Gydweithfa Gofal ar ran pum awdurdod lleol Gwent. Gall y grantiau hyn roi cymorth ariannol i ofalwyr o bob oed.

Canolfan Cyngor ar Bopeth Casnewydd: help i wneud cais am Lwfans Gofalwr neu wiriad budd-daliadau i’ch helpu i sicrhau’r incwm mwyaf posibl.

Eiriolaeth i ofalwyr di-dâl: help i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed 

Llyfrgelloedd Casnewyddmae gan bob llyfrgell gasgliad i ofalwyr yn cynnwys llyfrau a ddewiswyd i gefnogi gofalwyr di-dâl. 

Fforwm Cymru Gyfan: yn cynrychioli barn rhieni a gofalwyr di-dâl pobl ag anableddau dysgu ar lefel genedlaethol.

Apêl Sparkle - gwybodaeth a chefnogaeth i rieni a gofalwyr plant ag anableddau a/neu anawsterau datblygiadol.

Casnewydd Fyw: aelodaeth ffitrwydd ratach i ofalwyr di-dâl sy’n derbyn Lwfans Gofalwr.

Grwpiau Cymorth i Ofalwyr yng Nghasnewydd: cymorth, cyfeillgarwch a gweithgareddau i ofalwyr di-dâl.

Ap Jointly: yn helpu i wneud gofalu'n llai o straen ac yn fwy trefnus drwy greu 'cylch cymorth' i rannu dyletswyddau gofalu. 


Gofalwyr ifanc 

Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am neu’n helpu i ofalu am berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd. 

Ewch i wefan Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd neu wefan Gofalwyr Ifanc Gwent i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae ein partneriaid yn Barnardo's ar hyn o bryd yn cynnig grwpiau rhithwir, sgyrsiau fideo un-i-un a galwadau ffôn i roi cymorth. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Barnardo's ar barnardosnewportservices@barnardos.org.uk neu'r Cysylltwyr Cymunedol ar 01633 251192.


Cynllunio ar gyfer penderfyniadau diwedd oes

Mae gan Y Gymdeithas Alzheimer lyfryn syml o'r enw ‘This is Me’ y gellir ei ddefnyddio i gofnodi manylion am berson sy'n byw gyda dementia a gweithredu fel canllaw os yw'r person yn symud i gartref gofal neu'n treulio amser mewn ysbyty neu hosbis.

Mae Compassion in Dying yn cynnig gwybodaeth am wneud penderfyniadau ymlaen llaw am ofal diwedd oes, gan gynnwys yr  Advance Decision Pack i gofnodi eich dymuniadau.

Mae Marie Curie yn rhoi gwybodaeth a chymorth i bobl sy'n gofalu am rywun sydd â salwch terfynol neu sy’n effeithio ar fywyd fel dementia, Clefyd Parkinson neu ganser.

Rhagor o Wybodaeth