Lleisiwch eich barn

Have your say icon

 

Arolwg Sgiliau Cywir 

1 - 31 Gorffennaf 2021

Fel rhan o'n gwaith yn cefnogi lles yng Nghasnewydd, hoffem ddeall lefel y diddordeb mewn ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant newydd yn y ddinas a pha fath o gyrsiau a hyfforddiant y mae gan bobl ddiddordeb ynddynt.  Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu hystyried gan bartneriaeth Casnewydd yn Un i lywio penderfyniadau ar ddarpariaeth yn y dyfodol.

 

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn ddienw a dim ond aelodau'r Bwrdd Sgiliau Cywir fydd yn ei defnyddio ac ni chaiff ei rhannu â gwasanaethau na sefydliadau eraill.

 

Os ydych chi’n byw yng Nghasnewydd, cwblhewch ein harolwg.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Galw i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol

30 Mehefin – 27 Awst 2021

Fel rhan o'r gwaith sy'n mynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd, rydym nawr yn agor yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.  Ystyrir cynnwys cynigion Safleoedd Ymgeisiol a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn y Cynllun Datblygu Gwledig.  Yna rhoddir cyhoeddusrwydd i Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Strategaeth a Ffefrir y disgwylir y bydd yn haf 2022.  Gallwch wneud cyflwyniad a chael rhagor o wybodaeth yma.

 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

30 Mehefin 2021 – 27 Awst 2021

Mae angen Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) fel rhan o waith datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol newydd.  Nod y Cynllun yw llywio a dylanwadu ar broses lunio cynlluniau gyda'r nod o osgoi a lliniaru effeithiau negyddol a sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol gorau posibl.  Mae'r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer y Cynllun bellach wedi'i ddrafftio ac mae ar gael i wneud sylwadau arno.  Gallwch gyflwyno eich sylwadau ar yr Adroddiad Cwmpasu a chael rhagor o wybodaeth yma.

Arolwg Rhentwyr Preifat i denantiaid yn wardiau Llyswyry, Pilgwenlli, Stow Hill a Victoria

31 Mai - 11 Gorffennaf 2021

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Generation Rent i ddarganfod sut brofiad yw rhentu cartref gan landlord preifat yng Nghasnewydd. Cymerwch ran yn yr arolwg os ydych yn denant preifat ac yn byw yn wardiau Llyswyry, Pilgwenlli, Victoria neu Stow Hill. 

Ymgynghoriadau diweddar 

#CasnewyddDdiogelach

Daeth i ben 29 Mehefin 2021

Mae #CasnewyddDdiogelach am ddeall beth sy'n gwneud i fenywod a merched deimlo'n anniogel yng Ngwent a'r hyn y gall partneriaid ei wneud i gynyddu teimladau o ddiogelwch. Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sy’n ystyried ei hun yn fenyw.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) Pillgwenlli

Daeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar gyfyngiadau arfaethedig y GDMC ar gyfer Pilgwenlli.

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cânt eu gorfodi gan Swyddogion Awdurdodau Lleol fel Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol a'r Heddlu. Gall swyddogion roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl y canfuwyd eu bod yn torri'r cyfyngiadau a nodir yn y GDMC.

Rhowch eich barn drwy gymryd rhan yn yr arolwg.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Ymgynghoriad

Daeth i ben 1 Ebrill 2021

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar ddogfennau drafft sydd wedi'u paratoi i gefnogi'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.

Cynigion cyllidebol

Daeth i ben 12 Chwefror 2021

Mae Cabinet y cyngor wedi ystyried y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 a sut y gellid darparu gwasanaethau o fewn yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg tan 12 Chwefror 2020. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022

Daeth i ben 12 Chwefror 2021

Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion statudol Llywodraeth Cymru, mae'n ofynnol i'r cyngor gynnal ymgynghoriad blynyddol ar drefniadau derbyn yn y flwyddyn ysgol sy'n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y byddai'r trefniadau yn berthnasol iddi.

Darllenwch y ddogfen ymgynghori yma (pdf)

Canolfan hamdden newydd a champws Coleg Gwent

17 Rhagfyr – 29 Ionawr 2021

Mae Cyngor Casnewydd yn cynnig creu canolfan hamdden a lles newydd yn ogystal â champws newydd yng nghanol y ddinas ar gyfer Coleg Gwent. Dysgwch fwy a dweud eich dweud yma.

Ehangu Ygol Bassaleg

Daeth i ben 12 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Cynyddu capasiti Ysgol Basaleg o 1,747 i 2,050 yn weithredol o fis Medi 2023.

Gorchymyn Rheoli Traffig, 5 Hydref - 30 Hydref 2020

Gorchymyn Mannau Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl a Dirymu 2020

Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Daeth i ben 11 Medi 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Welliannau i Barc Black Ash a Monkey Islandd

Daeth i ben 8 Ebrill 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Monkey Island a Pharc Black Ash. Dweud eich dweud.

Diolch am rannu eich barn

Dylai’n holl ymgynghoriadau fod ar gael yn Ddwyieithog, os nad ydynt dylech gysylltu â equalities@newport.gov.uk

Croesewir cyfraniadau ac ymatebion yn Gymraeg ac os ydych am fynychu digwyddiad cyhoeddus ac am ddefnyddio’r Gymraeg yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu cyfieithu ar y pryd equalities@newport.gov.uk

TRA115348 07/02/2020