Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar agor

Cynllun Corfforaethol

Dyddiad cau: Dydd Gwener 23 Medi 2022

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi bod yn datblygu cynllun corfforaethol newydd sy'n nodi meysydd blaenoriaeth a rhaglen waith ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae wedi'i seilio ar themâu allweddol a fydd, yn ein barn ni, yn gwneud Casnewydd yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo.  Gofynnir i drigolion am eu barn ac i helpu i lywio dyfodol y ddinas. 

Ewch i'r arolwg

 

Natur Wyllt - Mannau gwyrdd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn edrych am adborth gan breswylwyr ar sut y caiff ardaloedd naturiol o fewn y ddinas eu rheoli, gyda mannau gwyrdd ar draws Casnewydd yn cael eu gadael i dyfu yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf er budd ecosystemau fel rhan o brosiect Natur Wyllt.

Mae pob un o’r pump awdurdod lleol yng Ngwent yn ymroddedig i reoli mwy o fannau gwyrdd ar gyfer natur fel rhan o brosiect Natur Wyllt, gan helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng bioamrywiaeth a hinsawdd.

Mae’r cyngor eisiau sicrhau y canfyddir y cydbwysedd cywir rhwng natur a hamdden drwy glywed adborth preswylwyr ar ddull Natur Wyllt yn y mannau gwyrdd lleol. Drwy adael i ni wybod beth yw eich barn y newidiadau, gallwch ddangos cefnogaeth neu dynnu sylw at feysydd lle gallem wella.

Ewch i'r arolwg

 

Ymgynghoriadau diweddar

Maes Llafur Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Casnewydd

Ar gau 28 Mehefin 2022 

Mae Grŵp Ymgynghori Casnewydd yn cyfarfod i gytuno ar Faes Llafur Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Casnewydd ar gyfer mis Medi 2022.  Mae'r cyfarfod yn rhoi cyfle i grwpiau crefyddol ac anghrefyddol a staff addysgu drafod y ddogfen ddrafft a chyflwyno unrhyw newidiadau yr hoffent eu gweld. 

Darllenwch yr agenda yma

Prydau Ysgol am Ddim i Bawb

Ar gau 20 Mehefin 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen gyffredinol ar gyfer prydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd i gefnogi cyrhaeddiad addysgol a maeth plant ochr yn ochr â chynhyrchu a dosbarthu bwyd lleol.

Caiff ei gyflwyno'n raddol i ddechrau i gefnogi'r dysgwyr ieuengaf o fis Medi 2022 a disgwylir iddo gael ei weithredu'n llawn erbyn mis Medi 2024.

Er mwyn sicrhau bod plant yn cael y ddarpariaeth orau bosibl, rydym yn gofyn i rieni a gofalwyr gwblhau holiadur.

https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165303619613

 

Strategaeth Cyfranogiad

Ar gau 27 Mawrth 2022

Dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, rhaid i awdurdodau lleol yng Nghymru gyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad sy'n nodi'r ffyrdd y caiff pobl leol eu hannog i gymryd rhan ym mhroses y Cyngor o wneud penderfyniadau.

Ein nod yw bod yn agored ac yn ymatebol i anghenion dinasyddion a chymunedau. Mae hyn yn golygu cynnwys pobl leol mewn prosesau cyfranogol, lle gall trigolion ddylanwadu ar bolisi a gwasanaethau a'u siapio.  Mae cyfranogiad yn ymwneud â rhannu penderfyniadau gyda'r rheiny y mae'r penderfyniadau hynny’n effeithio arnynt, a rhaid iddo fod yn rhan annatod o'n gwaith.

Gall cyfranogiad gynnwys ystod eang o wahanol ddulliau a thechnegau, a gall y cyngor neu drigolion ei awgrymu. 

Rydym yn ceisio adborth ar flaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer annog pobl i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau.

Lawrlwythwch y Strategaeth Cyfranogiad (pdf)


 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLI) – gweledigaeth, materion ac amcanion drafft

Ar gau 25 Mawrth 2022

Fel rhan o'r gwaith sy'n mynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLI), rydym yn awr yn gofyn am eich adborth i helpu i fireinio’r weledigaeth, materion ac amcanion drafft i gynrychiol’r cymunedau sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Chasnewydd orau.

Mae’r adroddiad yn nodi’r hyn y mae’r cyngor yn credu yw’r materion, heriau a chyfleodd allweddol sy’n wynebu Casnewydd ac mae’n darparu gweledigaeth ac amcanion drafft ar gyfer y CDLI. 

Gallwch ddraganfod mwy yma.


 

Ymgynghoriad ar deithio cynaliadwy – llwybrau rhwng Casnewydd a Chaerdydd

Ar gau 11 Mawrth 2022

Hoffai Trafnidiaeth Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Caerdydd wybod eich barn ar gynlluniau i wella opsiynau teithio cynaliadwy rhwng Casnewydd a Chaerdydd.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys cynigion i wella llwybrau cerdded, beicio a bysus ar yr A48 rhwng y ddwy ddinas.

Maent hefyd yn cynnwys gwella Llwybr 88 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Mae'r cynlluniau'n datblygu argymhellion allweddol Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru. Gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r comisiwn ddod o hyd i ffyrdd cynaliadwy o fynd i'r afael â thagfeydd ar goridor yr M4 yn ne-ddwyrain Cymru.

Mae'r gwaith o weithredu'r argymhellion yn cael ei arwain gan Uned Cyflenwi Burns Trafnidiaeth Cymru, ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru a chynghorau yn ne-ddwyrain Cymru.

Dysgwch fwy a dweud eich dweud


 

Polisi Derbyn i Ysgolion

Daeth i ben 18 Chwefror 2022.

O ganlyniad, mae’n rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ymgynghori nawr ar y newidiadau arfaethedig i’r trefniadau derbyn i ysgolion a ddaw i rym o Fedi 2023.

Mae’n ofyniad statudol yng Nghod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru fod y Cyngor (fel yr awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir yng Nghasnewydd) yn cynnal ymgynghoriad blynyddol ar drefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd ar ôl yr un nesaf.

Gweld y ddogfen ymgynghroi lawn (pdf)


Cynigion Cyllideb 2022-23 

Daeth i ben 11 Chwefror 2022

Bu cabinet Cyngor Dinas Casnewydd yn ystyried cyllideb drafft ar gyfer  blwyddyn ariannol 2022-23 yn ei gyfarfod ym mis Ionawr.

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol nid yw’r gyllideb hon yn cynnwys arbedion ond yn hytrach mae’n cynnig nifer o fuddsoddiadau mewn gwasanaethau allweddol â’r bwriad o gynnal gwasanaethau ar gyfer ein pobl sydd fwyaf agored i niwed, i ddarparu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a chefnogi gwasanaethau allweddol y ddinas.  

Darganfod mwy. 


Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg Pum Mlynedd

Daeth i ben 4 Chwefror 2022

Rydym yn gwahodd adborth ar ein Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg Pum Mlynedd newydd.

Nod y Strategaeth hon yw bodloni ein gofynion statudol o dan ddeddfwriaeth y Gymraeg, ond hefyd i gefnogi targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer twf cenedlaethol – 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 – drwy osod ein targedau ein hunain, wedi'u hategu gan gamau gweithredu sy'n berthnasol i Gasnewydd.

Dyhead hirdymor y Cyngor yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghasnewydd, codi ymwybyddiaeth a chynyddu gwelededd y Gymraeg ar draws ein holl gymunedau.

Lawrlwythwch y strategaeth (PDF)


Control of dogs public space protection order

Daeth i ben 31 Rhagfyr 2021

Rydym am gael eich barn ar ein gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus (GDMC) newydd.

Bydd y GDMC arfaethedig yn ymdrin â rheoli cŵn ar safleoedd cyhoeddus gan:

 • gynnwys baw cŵn
 • cadw cŵn ar dennyn
 • eithrio cŵn o barthau neu safleoedd penodedig. 

Cynllun newid yn yr hinsawdd

Daeth i ben 31 Rhagfyr 2021

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi lansio ymgynghoriad ar ein cynllun newid yn yr hinsawdd newydd.

Mae'r cynllun uchelgeisiol yn nodi sut y byddwn yn gweithio tuag at fod yn ddinas carbon niwtral erbyn 2030.

Mae hefyd yn nodi sut y byddwn yn defnyddio ein gwasanaethau i gefnogi gweithredu ar newid yn yr hinsawdd ledled y ddinas.

Rydym wedi cyhoeddi fersiwn drafft o'r cynllun, a gall trigolion, busnesau a rhanddeiliaid ddweud eu dweud nawr ar ein cynigion.

Yna byddwn yn ystyried eich adborth cyn cwblhau'r cynllun yn gynnar yn 2022.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar chwe thema cyflawni allweddol:

 • diwylliant ac arweinyddiaeth sefydliadol
 • ein hadeiladau
 • ein tir
 • trafnidiaeth a symudedd
 • y nwyddau a’r gwasanaethau a gyrchwn,
 • a’n rôl ehangach

Bydd yr ymgynghoriad yn manylu ar ein camau blaenoriaeth o dan bob thema ac yn gofyn am adborth ynghylch ai dyma'r hyn y dylem fod yn ei wneud yn eich barn chi, yn ogystal â gofyn a oes unrhyw beth yr ydym wedi'i fethu yn eich barn chi. 


Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) 

Daeth i ben 22 Tachwedd

Fel rhan o fenter Cymraeg 2050, mae Llywodraeth Cymru am gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050

Er mwyn cyrraedd y targed hwn mae'r cyngor am gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn ymgynghori ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn dod i rym ym mis Medi 2022.

Mae'r cynllun 10 mlynedd yn uchelgeisiol ac yn dangos ymrwymiad Casnewydd i ehangu ac ymgorffori defnydd o'r Gymraeg ar draws y ddinas.

Darllenwch fwy


Adolygu Map Rhwydwaith Teithio Llesol

Daeth i ben 24 Tachwedd 2021

Yn gynharach eleni, gofynnwyd am eich barn ar sut y gellir gwella'r ddarpariaeth beicio a cherdded yng Nghasnewydd.  Rydym wedi ystyried yr holl sylwadau'n ofalus ac wedi cyfuno'r farn gyhoeddus hon ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall i gynhyrchu MRhTLl drafft.

Cawsoch gyfle i ddweud eich dweud ar ein map drafft cychwynnol yn ôl ym mis Mai. Bellach, rydym wedi ystyried adborth pellach ac wedi cynhyrchu map drafft terfynol.

Mae'r map drafft terfynol ar gael i'w weld ar ein safle Commonplace. Gallwch ddweud eich dweud ar lwybrau arfaethedig a llenwi holiaduron byr ar deithio llesol ym mhob ward ar draws y ddinas.


Dweud eich dweud ar bolisi hapchwarae drafft Cyngor Dinas Casnewydd 2022-2025

Daeth i ben 31 Hydref 2021

Mae'n ofynnol i'r Cyngor, fel yr awdurdod trwyddedu, gyhoeddi Datganiad Polisi Hapchwarae newydd ar gyfer y fwrdeistref o leiaf bob 3 blynedd dan Ddeddf Gamblo 2005. Mae'r polisi drafft yn nodi'r egwyddorion y bydd Cyngor Dinas Casnewydd fel Awdurdod Trwyddedu yn cyflawni ei swyddogaethau o dan y Ddeddf.

Darganfod mwy


Arolwg landlordiaid preifat

Daeth i ben 25 Medi

Mae Cyngor Casnewydd am wella ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o’r farchnad rhentu tai yng Nghasnewydd.  Os ydych chi’n landlord preifat sy’n gosod eiddo yng Nghasnewydd, cwblhewch yr holiadur i ddweud eich dweud.


Arolwg strategaeth ddigidol

Daeth i ben 30 Medi

Ym mha ffordd hoffech weld i Gyngor Dinas Casnewydd ddarparu gwasanaethau digidol?

Sut gallwn ni wella cynhwysiant digidol ledled Casnewydd?

Hoffem gael eich barn ar y mater!

Rydym yn cynnal arolwg byr i ofyn i breswylwyr sut maen nhw'n ymgysylltu'n ddigidol â'r cyngor. Hoffem hefyd wybod pa dair prif flaenoriaeth y dylem eu mabwysiadu yn eich barn chi ar gyfer ein strategaeth ddigidol nesaf.

Mae ein strategaeth ddigidol yn nodi sut rydym yn defnyddio dulliau digidol i ddarparu eich gwasanaethau, o dalu'r dreth gyngor ar-lein i archebu ymweliadau â'n canolfan ailgylchu gwastraff y cartref.


Ymgynghoriad Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) Canol y Ddinas

Daeth i ben 28 Awst 2021

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar y cyfyngiadau GDMC presennol ac yn y dyfodol ar gyfer canol y ddinas.

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) yn cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cânt eu gorfodi gan Swyddogion Awdurdodau Lleol fel Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol a'r Heddlu.

Gall swyddogion roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl y canfuwyd eu bod yn torri'r cyfyngiadau a nodir yn y GDMC.

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am sylwadau ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gan drigolion, elusennau, busnesau ac unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â chanol y ddinas.


Arolwg Sgiliau Cywir 

Daeth i ben 31 Awst 2021

Fel rhan o'n gwaith yn cefnogi lles yng Nghasnewydd, hoffem ddeall lefel y diddordeb mewn ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant newydd yn y ddinas a pha fath o gyrsiau a hyfforddiant y mae gan bobl ddiddordeb ynddynt.  Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu hystyried gan bartneriaeth Casnewydd yn Un i lywio penderfyniadau ar ddarpariaeth yn y dyfodol.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn ddienw a dim ond aelodau'r Bwrdd Sgiliau Cywir fydd yn ei defnyddio ac ni chaiff ei rhannu â gwasanaethau na sefydliadau eraill.

Os ydych chi’n byw yng Nghasnewydd, cwblhewch ein harolwg.


Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Galw i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol

Daeth i ben 27 Awst 2021

Fel rhan o'r gwaith sy'n mynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd, rydym nawr yn agor yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.  Ystyrir cynnwys cynigion Safleoedd Ymgeisiol a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn y Cynllun Datblygu Gwledig.  Yna rhoddir cyhoeddusrwydd i Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Strategaeth a Ffefrir y disgwylir y bydd yn hydref 2022.  Gallwch ddarganfod mwy yma.


Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Daeth i ben 27 Awst 2021

Mae angen Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) fel rhan o waith datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol newydd.  Nod y Cynllun yw llywio a dylanwadu ar broses lunio cynlluniau gyda'r nod o osgoi a lliniaru effeithiau negyddol a sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol gorau posibl. 

   • Mae'r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer y Cynllun bellach wedi'i ddrafftio ac mae ar gael i wneud sylwadau arno.  Gallwch ddarganfod mwy yma.”.

Arolwg Rhentwyr Preifat i denantiaid yn wardiau Llyswyry, Pilgwenlli, Stow Hill a Victoria

Daeth i ben 11 Gorffennaf 2021

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Generation Rent i ddarganfod sut brofiad yw rhentu cartref gan landlord preifat yng Nghasnewydd. Cymerwch ran yn yr arolwg os ydych yn denant preifat ac yn byw yn wardiau Llyswyry, Pilgwenlli, Victoria neu Stow Hill. 


#CasnewyddDdiogelach

Daeth i ben 29 Mehefin 2021

Mae #CasnewyddDdiogelach am ddeall beth sy'n gwneud i fenywod a merched deimlo'n anniogel yng Ngwent a'r hyn y gall partneriaid ei wneud i gynyddu teimladau o ddiogelwch. Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sy’n ystyried ei hun yn fenyw.


Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Ymgynghoriad

Daeth i ben 1 Ebrill 2021

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar ddogfennau drafft sydd wedi'u paratoi i gefnogi'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.


Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) Pillgwenlli

Daeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar gyfyngiadau arfaethedig y GDMC ar gyfer Pilgwenlli.

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cânt eu gorfodi gan Swyddogion Awdurdodau Lleol fel Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol a'r Heddlu. Gall swyddogion roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl y canfuwyd eu bod yn torri'r cyfyngiadau a nodir yn y GDMC.