Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Public Notices

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) Pillgwenlli

2 Mawrth - 31 Mawrth 2021

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar gyfyngiadau arfaethedig y GDMC ar gyfer Pilgwenlli.

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cânt eu gorfodi gan Swyddogion Awdurdodau Lleol fel Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol a'r Heddlu. Gall swyddogion roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl y canfuwyd eu bod yn torri'r cyfyngiadau a nodir yn y GDMC.

Rhowch eich barn drwy gymryd rhan yn yr arolwg.

Ymgynghoriadau diweddar 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Ymgynghoriad

Daeth i ben 1 Ebrill 2021

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar ddogfennau drafft sydd wedi'u paratoi i gefnogi'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.

Cynigion cyllidebol

Daeth i ben 12 Chwefror 2021

Mae Cabinet y cyngor wedi ystyried y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 a sut y gellid darparu gwasanaethau o fewn yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg tan 12 Chwefror 2020. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022

Daeth i ben 12 Chwefror 2021

Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion statudol Llywodraeth Cymru, mae'n ofynnol i'r cyngor gynnal ymgynghoriad blynyddol ar drefniadau derbyn yn y flwyddyn ysgol sy'n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y byddai'r trefniadau yn berthnasol iddi.

Darllenwch y ddogfen ymgynghori yma (pdf)

Canolfan hamdden newydd a champws Coleg Gwent

17 Rhagfyr – 29 Ionawr 2021

Mae Cyngor Casnewydd yn cynnig creu canolfan hamdden a lles newydd yn ogystal â champws newydd yng nghanol y ddinas ar gyfer Coleg Gwent. Dysgwch fwy a dweud eich dweud yma.

Ehangu Ygol Bassaleg

Daeth i ben 12 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Cynyddu capasiti Ysgol Basaleg o 1,747 i 2,050 yn weithredol o fis Medi 2023.

Gorchymyn Rheoli Traffig, 5 Hydref - 30 Hydref 2020

Gorchymyn Mannau Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl a Dirymu 2020

Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Daeth i ben 11 Medi 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Welliannau i Barc Black Ash a Monkey Islandd

Daeth i ben 8 Ebrill 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Monkey Island a Pharc Black Ash. Dweud eich dweud.

Diolch am rannu eich barn

Dylai’n holl ymgynghoriadau fod ar gael yn Ddwyieithog, os nad ydynt dylech gysylltu â equalities@newport.gov.uk

Croesewir cyfraniadau ac ymatebion yn Gymraeg ac os ydych am fynychu digwyddiad cyhoeddus ac am ddefnyddio’r Gymraeg yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu cyfieithu ar y pryd equalities@newport.gov.uk

TRA115348 07/02/2020