Yr hyn rydym yn ei gasglu

Darperir bin 120L i bob cartref yng Nghasnewydd ar gyfer casglu sbwriel bob pythefnos.

Rhaid i ni gynyddu ein cyfraddau ailgylchu i osgoi dirwyon mawr

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ar Gyngor Dinas Casnewydd i ailgylchu 70% o wastraff y cartref erbyn 2025.  

66% oedd ein cyfradd ailgylchu ar gyfer 2020 ac er ein bod yn un o'r dinasoedd sy'n perfformio orau ar gyfer ailgylchu yn y DU, mae angen i ni ailgylchu mwy er mwyn osgoi dirwyon trwm gan Lywodraeth Cymru.  

Lawrlwythwch ein Canllawiau ar Gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Domestig (pdf)

Casgliad gwastraff

Cesglir eich bin gwastraff bob pythefnos - gwirio eich diwrnod casglu biniau

Gwnewch yn siŵr bod caead y bin ar gau, os caiff gwastraff ei adael ar ei ben neu wrth ochr y bin ni chaiff ei gasglu ond caiff ei roi y tu mewn i'ch bin lle bo hynny'n bosibl.

Gellir rhoi sbwriel gormodol allan ar eich diwrnod casglu nesaf neu gallwch fynd ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Caniateir dwy sach o sbwriel bob pythefnos i'r nifer fach o aelwydydd nad oes ganddynt fin olwynion gwastraff.  

Gall aelwydydd o chwech i saith o bobl wneud cais am fin gwastraff 180L.

Gall aelwydydd o fwy nag wyth o bobl wneud cais am fin 240L cyn belled â bod preswylwyr yn gallu dangos eu bod eisoes yn ailgylchu cymaint â phosibl.

Caiff eich gwastraff gardd  ei gasglu bob pythefnos. Mae casgliadau gwastraff gardd yn cael eu hatal yn ystod misoedd y gaeaf.

Archebu biniau a deunyddiau ailgylchu

Rydym yn cynnig casgliadau gwastraff cewynnau a hylendid ar gyfer teuluoedd sy'n byw gyda phlant dan dair oed a phreswylwyr sydd angen casglu padiau anymataliaeth neu wastraff tebyg.

Ailgylchu

Mae casgliadau ailgylchu wythnosol yn cael eu gwneud gan ein partneriaid Wastesavers - gallwch ofyn am flychau, bagiau a chadis ychwanegol os oes eu hangen arnoch.

Archebu biniau a deunyddiau ailgylchu

Eitemau mwy? Gallwch wneud cais am gasgliad eitemau cartref mwy am ffi fach neu trefnwch ymweliad â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Ailgylchwch bob math o fatris cartref bach yma:

 • Llyfrgell Betws    
 • Llyfrgell Caerllion
 • Y Llyfrgell Ganolog
 • Llyfrgell Malpas
 • Llyfrgell Pillgwenlli
 • Llyfrgell Ringland
 • Llyfrgell Tŷ-du
 • Canolfan Ailddefnyddio Wastesavers (138-142 Heol Cas-gwent)

Mae batris yn cael eu hailgylchu mewn partneriaeth â ERP UK Ltd.   

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n ailgylchu?

Dan Adran 46 Deddf Diogelu'r Amgylchedd (1990), mae gan gynghorau’r grym i gyhoeddi dirwyon pan nad yw pobl yn defnyddio’r cynlluniau ailgylchu sydd ar gael.

 • Bydd trigolion sy’n cyflwyno biniau sbwriel sy’n orlawn neu fagiau ychwanegol yn cael llythyr atgoffa o sut i ailgylchu
 • Os yw hyn yn digwydd yr eildro, rhoddir rhybudd a bydd unrhyw wastraff gormodol yn cael ei adael heb ei gasglu a chyfrifoldeb y preswylydd fydd hynny.  Gall swyddog o’r cyngor ymweld i roi cyngor ar sut i ddidoli ac ailgylchu gwastraff
 • Bydd bin sbwriel gorlawn eto’n arwain at hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi dan Adran 46 uchod. Ni chaiff y gwastraff dros ben ei gasglu a bydd y trigolyn yn parhau i fod yn gyfrifol amdano.
 • Bydd torri hysbysiad statudol yn ystod cyfnod o 12 mis yn arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o £100

Help a chyngor

Os hoffech gael rhagor o gyngor ar ba ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu, a sut mae ailgylchu'n fwy effeithiol, anfonwch e-bost at info@newport.gov.uk er sylw'r tîm ymgysylltu a gorfodi ailgylchu.