Delwyr metel sgrap

Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013

Mae'n rhaid i bob busnes sy'n cael ei gynnwys yn y diffiniad o 'ddeliwr metel sgrap' gael trwydded gan y cyngor er mwyn gweithredu.

Daeth Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013 i rym ar 1 Hydref 2013.

Lawrlwythwch a darllenwch bolisi'r cyngor ar Ddelwyr Metel Sgrap (pdf).

 

O 4 Ebrill 2022, mae’r rheolau’n newid os ydych yn gwneud cais am drwydded ar gyfer:

 • safle metel sgrap

 • casglwr metel sgrap

Os ydych yn unigolyn, cwmni neu unrhyw fath o bartneriaeth rhaid i chi gwblhau gwiriad treth os ydych:

 • adnewyddu trwydded

 • gwneud cais am yr un math o drwydded a oedd gennych yn flaenorol, a oedd yn peidio â bod yn ddilys lai na blwyddyn yn ôl

 • gwneud cais am yr un math o drwydded ag sydd gennych eisoes gydag awdurdod trwyddedu arall

Ni fydd angen i chi gwblhau gwiriad treth a dylech ddilyn y canllawiau cadarnhau eich cyfrifoldebau treth os oes gennych:

 • erioed wedi dal trwydded o'r un math o'r blaen

 • wedi cael trwydded o'r un math a oedd yn peidio â bod yn ddilys flwyddyn neu fwy cyn gwneud y cais hwn

Dewch o hyd i ddolen isod i gwblhau Gwiriad Treth -

Cwblhau gwiriad treth ar gyfer tacsi, hurio preifat neu drwydded metel sgrap - GOV.UK (www.gov.uk)

Delwyr metel sgrap

Os byddwch yn prynu neu'n gwerthu metel neu gynhyrchion metel a waredwyd neu sy'n wastraff, naill ai o safle penodol yn ardal Casnewydd, neu'n gweithredu heb safle ond rydych chi'n byw yn ardal Casnewydd (casglwr teithiol, fel yr oedd), mae'n rhaid bod Cyngor Dinas Casnewydd wedi'ch awdurdodi'n ddeliwr metel sgrap i gael trwydded safle neu drwydded casglwr.  

Gweithredwyr adfer rhannau hen gerbydau

Os ydych chi'n tynnu hen gerbydau neu gerbydau a ddifrodwyd yn ddarnau er mwyn adfer y rhannau, yn trwsio cerbydau yr ystyriwyd eu bod y tu hwnt i'w trwsio er mwyn eu gwerthu eto, neu'n masnachu cerbydau at un o'r dibenion hyn ar safle yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd, rhaid eich bod wedi'ch awdurdodi'n Ddeliwr Metel Sgrap.

Trwyddedu Metel Sgrap 

Trwyddedau

Mae'r Ddeddf yn disgrifio dau fath o drwydded a bydd y naill a'r llall yn para tair blynedd:

  • Trwydded safle

  • Trwydded casglwr (symudol)

Gall deliwr ddal un math o drwydded yn unig mewn unrhyw ardal awdurdod lleol unigol, ond gall wneud cais i redeg nifer o safleoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddwy drwydded i'w gweld yn y nodiadau esboniadol sy'n cyd-fynd â'r ffurflen gais. 

Trwydded newydd, Adnewyddu neu Amrywiad 

Trwydded newydd, adnewyddu neu amrywiad

Dadlwythwch y canllawiau ar gyfer llenwi ffurflen gais am drwydded deliwr metel sgrap (pdf)

 

Trwydded gweithredwyr safleoedd

  • cais am grant trwydded gweithredwr safle (tair blynedd) £545.13
  • cais adnewyddu grant trwydded gweithredwr safle (tair blynedd) £444.32

Trwydded casglwyr

  • cais am grant trwydded casglwyr (trwydded tair blynedd) £354.76
  • cais adnewyddu grant trwydded casglwyr (trwydded tair blynedd) £281.22

Amrywiadau Trwydded

  • cais amrywio £61.65

 

Bydd angen tystysgrif Datgeliad Sylfaenol hefyd fel y gall yr Awdurdod benderfynu a ydych chi'n addas i gael trwydded.

Gwneud cais am wiriad Datgeliad Sylfaenol Cymru

Darllenwch ragor am y Ddeddf Metel Sgrap ar wefan y Swyddfa Gartref

Anfonwch e-bost at [email protected] os oes gennych unrhyw ymholiadau.