Proses CDLl

Mae’r broses o greu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) wedi’i strwythuro’n nifer o gamau gyda gwybodaeth gysylltiedig.

Dilynwch y dolenni isod: 

Camau’r CDLl

1. Gweledigaeth ac amcanion

2. Dewisiadau strategol

3. Meini prawf ar gyfer safleoedd ymgeisiol

4. Safleoedd ymgeisiol (a safleoedd ymgeisiol mawr)

5. Strategaeth a ffefrir

6. Cynllun Datblygu Lleol wedi’i Adneuo

7. Cam Safleoedd Amgen Blaenorol

8. CDLl Diwygiedig wedi’i Adneuo

9. Safleoedd Amgen – cam CDLl Diwygiedig

10. Cyflwyno

11. Newidiadau â Ffocws Chwefror 2014

12. Archwiliad Cyhoeddus Ebrill – Mai 2014

13. Materion sy’n Arwain at Newidiadau Mehefin 2014

14. Materion sy’n Arwain at Newidiadau Medi – Tachwedd 2014

15. Adroddiad yr Arolygydd

16. Mabwysiadu – Ionawr 2015

Asesiadau’r CDLl

Cynhaliwyd Arfarniad o Gynaliadwyedd (SA), Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)  i archwilio cynaliadwyedd y CDLl a’i effaith ar rywogaethau a chynefinoedd.

Prynu dogfennau

Defnyddiwch ffurflen archebu ar-lein y CDU i brynu’r CDLl a dogfennau cysylltiedig neu llenwch a dychwelwch ffurflen archebu’r CDLl  (pdf)

Cysylltu

Cysylltwch â’r tîm polisi cynllunio yng Nghyngor Dinas Casnewydd os bydd gennych ymholiadau ynglŷn â’r CDLl