Caniatâd cynllunio

Glan_Llyn_October_2014 (1)

Bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer pob math o waith adeiladu, peirianegol neu fwyngloddio neu newid defnydd adeilad neu dir oni bai bod y gwaith yn ddatblygiad a ganiateir o fewn deddfwriaeth gynllunio. 

Darllenwch am Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Corff Cymeradwyo Draeniau Cynaliadwy (SAB)

1. Gwirio a oes angen caniatâd cynllunio

Fel arfer, bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladau newydd, newidiadau mawr, ehangu adeiladau presennol a newid defnydd adeiladau a thir, ond mae rhai eithriadau.

Gwiriwch dŷ rhyngweithiol y Porth Cynllunio

Datblygiad a ganiateir

Mae datblygiad a ganiateir yn disgrifio gwaith adeiladu nad oes angen caniatâd cynllunio arno, ac mae’r rheoliadau’n wahanol yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r rheoliadau datblygiad a ganiateir yn gymhleth ac fe’ch cynghorir i gyflwyno’r ffurflen ymholiad rhagarweiniol gan ddeiliad tŷ  (pdf) gan roi manylion unrhyw ddatblygiad arfaethedig cyn i’r gwaith ddechrau.

Mae unrhyw gyngor a roddir gan yr is-adran gynllunio yn cynrychioli barn anffurfiol swyddog yn seiliedig ar y manylion a roddwyd gennych, ac nid yw’n gyfreithiol rwymol ar y cyngor. 

Fe’ch cynghorir yn gryf i wneud cais am Dystysgrif Cyfreithlondeb, sef dogfen gyfreithiol rwymol sy’n cadarnhau nad oes angen caniatâd cynllunio.

Cyn dechrau unrhyw waith, mae’n rhaid i chi sicrhau bod gennych yr holl ganiatadau angenrheidiol oherwydd bydd datblygiad anawdurdodedig a wneir heb ganiatâd cynllunio yn agored i gamau gorfodi. 

2. Cyngor cyn-ymgeisio

3. Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Cysylltu

Cysylltwch â’r gwasanaethau cynllunio yng Nghyngor Dinas Casnewydd.