Gwybodaeth Cyflwyno

Gwybodaeth Cyflwyno CDLl – Cyngor Llawn

Ar 19 Rhagfyr 2013, ystyriodd cyfarfod Cyngor Dinas Casnewydd fersiwn derfynol y Cynllun Datblygu Lleol Adnau Diwygiedig (CDLl), Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol (AC/AAS), Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) a dogfennau cysylltiedig.

Cymeradwyodd y cyngor y CDLl i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Gweld y dogfennau, gan gynnwys y cofnodion ar gyfer Cyfarfod Llawn y Cyngor

Cyflwyno

Mae copïau o ddogfennau cyflwyno’r CDLl ar gael i’w lawrlwytho trwy’r dolenni isod. Mae’r Hysbysiad o Gyflwyno (pdf) hefyd ar gael i’w weld.

Cysylltu

I gael cymorth, e-bostiwch aelod o’r tîm polisi cynllunio ar [email protected]

 

 

Prif Ddogfennau CDLl – CDLl Adnau Diwygiedig – Rhagfyr 2013

SD1

Llythyr Cyflwyno –Llywodraeth Cymru

SD2

Llythyr Cyflwyno – Arolygiaeth Gynllunio Cymru

SD3

Cynllun Datblygu Lleol Adnau Diwygiedig – Rhagfyr 2013

SD3a

CDLl Adnau Diwygiedig Rhagfyr 2013 – Fersiwn ‘Tracked Changes’

SD4

Cynllun Datblygu Lleol – Map Cynigion – Rhagfyr 2013

SD5

Cynllun Datblygu Lleol - Map Cyfyngiadau - Rhagfyr 2013

SD6

Rhestr o Newidiadau o'r Cynllun Adnau Diwygiedig - Rhagfyr 2013

CDLl Adnau Diwygiedig – Mehefin 2013

SD7

Cynllun Datblygu Lleol Adnau Diwygiedig – Mehefin 2013 

SD8

Cynllun Datblygu Lleol – Map Cynigion  – Mehefin 2013

SD9

Cynllun Datblygu Lleol – Map Cyfyngiadau  – Mehefin 2013

SD10

Cytundeb Cyflawni gan gynnwys y Cynllun Ymglymu'r Gymuned - Mawrth 2013

SD 11

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Ymglymiad y Gymuned yn y Broses CDLl)

Adroddiad Ymgynghori

SD12

Adroddiad Ymgynghori

SD13

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 1- Sail tystiolaeth ar gyfer y CDLl Adnau Diwygiedig

SD14

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad  2 - Crynodeb o Ymgyngoreion CDLl

SD15

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 3 - Rhestr Tasgau y Cynllun Ymglymu â'r Gymuned

SD16

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 4 - Hysbysiad Cyhoeddus y Cynllun Cyn Adneuo

SD17

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 5 - Llythyrau sy'n rhoi gwybod am gyfnodau o ymgynghori cyhoeddus

SD18

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad  6 - Adroddiad Cryno o Sylwadau a dderbyniwyd ar y Cynllun Adneuo

SD19

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 7 - Adroddiad ar Sylwadau ar y Cynllun Adneuo

SD20

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 8 - Ymatebion i'r  SA/SEA a'r HRA ar y Cynllun Adneuo

SD21 

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad  9 - Adroddiad Asesu Safleoedd Amgen ar y Cam Adneuo

SD22

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 10 - Adroddiad Cabinet, Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr: Adroddiad Craffu

SD23

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 11 - Adroddiad i'r Pwyllgor Craffu ar gyfer Cynllunio a Datblygu Cymunedol

SD24

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 12 - Llythyr Ymgynghori ar gyfer y Cynllun Adneuo Diwygiedig

SD25

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 13 - Hysbysiad Cyhoeddus y Cynllun Adneuo

SD26

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 14 - Crynodeb o'r Adroddiad ar Sylwadau a dderbyniwyd ar y Cynllun Adneuo Diwygiedig 

SD27

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 15 - Adroddiad o'r Sylwadau ar y CDLl Adneuo Diwygiedig

SD28

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 16 - Ymatebion i'r SA/SEA a'r HRA ar y Cynllun Adneuo Diwygiedig

SD29

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 17 - Llythyr Ymgynghori ar Safleoedd Amgen ar y cam Adneuo Diwygiedig  e%20Consultation%20Letter.pdf>

SD30

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 18 - Hysbysiad Cyhoeddus Safleoedd Amgen ar y cam Adneuo Diwygiedig    ublic%20Notice.pdf>

SD31

Adroddiad Ymgynghori - Atodiad 19 - Adroddiad Asesu Safleoedd Amgen ar y cam Adneuo Diwygiedig 

SD32

Adroddiad Ymgynghori  - Atodiad 20 - Sylwadau Llawn ar Safleoedd Amgen ar y cam Adneuo Diwygiedig

SD33

Adroddiad Ymgynghori  2007 i 2013

Adroddiad Cynaliadwyedd  – Rhagfyr 2013 ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd – Tachwedd 2013

SD34

Arfarniad Cynaliadwyedd

SD35

Arfarniad Cynaliadwyedd - Atodiadau Cyfrol Un

SD36

Arfarniad Cynaliadwyedd - Atodiadau Cyfrol Dau

SD37

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Dogfennau Cynllun Datblygu Lleol Cyn-adneuo

SD38

Gweledigaethau ac Amcanion Mabwysiedig – Chwefror 2009

SD39

Adroddiad Opsiynau Strategol – Mawrth 2009

SD40

Strategaeth a Ffefrir – Ionawr 2010

Dogfennau Proses Asesu Safleoedd Ymgeisio

SD41

Meini Prawf Safleoedd Ymgeisio

SD42

Cofrestr Safleoedd Ymgeisio

SD43

Adroddiad ar Sylwadau ac Ymatebion ar Safleoedd Ymgeisio – Chwefror 2012

Cynllun Datblygu Lleol Adneuo

SD44

Cynllun Datblygu Lleol Adneuo – Ebrill 2012

SD45

Mapiau Cynigion y Cam Adneuo Dwyrain

SD46

Mapiau Cynigion y Cam Adneuo Gorllewin

SD47

Map Cyfyngiadau Cam Adneuo Dwyrain

SD48

Map Cyfyngiadau Cam Adneuo Gorllewin

SD49

Sylwadau CDLl Adneuo

SD50

Crynodeb o Sylwadau CDLl Adneuo (Atodiad 6 o’r Adroddiad Ymgynghori)

Papurau Cefndirol

 

Strategaeth

SD51

Papur Cefndirol Ffurfio Strategaeth Gofodol y Cynllun Datblygu Lleol, Cyngor Dinas Casnewydd 2013 

SD52

Cynllun Integredig Unigol Casnewydd 2013

SD53

Cynllun Meistr 2011 Newport Unlimited 2020

 

Tai

SD54

Papur Cefndirol Tai, Cyngor Dinas Casnewydd 2013

SD55

Asesiad o Anghenion Tai, Nathaniel Litchfield a'i Bartneriaid 2013

SD56

Papur Cefndirol ar Lety Hunangynhaliol a Thai Amlfeddiannaeth (HMO) Cyngor Dinas Casnewydd 2013

SD57

Asesiad o'r Farchnad Dai Leol, Cyngor Dinas Casnewydd, 2013 

SD58

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai, Cyngor Dinas Casnewydd 2013

SD60

Papur Cefndir Tai Fforddiadwy, Cyngor Dinas Casnewydd 2013

SD61

Asesiad o Ddichonolrwydd Tai Fforddiadwy, Cyngor Dinas Casnewydd 2012

SD62

Papur Cefndirol Cyflawni a Gweithredu, CDC Mehefin 2013

SD63

Papur Cefndirol ar Ffiniau Aneddiadau 2013

SD64

CCA Fframwaith Datblygu Dwyrain Casnewydd Mai 2007

 

Cyflogaeth

SD65

Adolygiad o Dir Cyflogaeth, Roger Tym a'i Bartneriaid 2013

SD66

Strategaeth Datblygu Economaidd 2011-2015 Aecom

SD67

Adroddiad ar Amodau Llinell Sylfaen Strategaeth Datblygu Economaidd Aecom 2010

SD68

Papur Cyd-destun Cyflogaeth (Disodlwyd gan ELR), Aecom 2011

 

Manwerthu

SD69

Papur Cefndirol Canolfan Ardal, Cyngor Dinas Casnewydd, Mehefin 2013

SD70

Astudiaeth Manwerthu ac Asesiad Capasiti Casnewydd, Colliers International, 2012

SD70.a

Atodiadau i Astudiaeth Manwerthu ac Asesiad Capasiti Casnewydd, Colliers International 2012 

 

Amgylchedd

SD71

Papur Cefndirol Ardal Tirwedd Arbennig, Cyngor Dinas Casnewydd, Mehefin 2013

SD72

Papur Cefndirol Mannau Amgylcheddol, Cyngor Dinas Casnewydd, Mehefin 2013

SD73

Asesiad o Ddarpariaeth Mannau Chwarae Awyr Agored  yng Nghasnewydd, Cyngor Dinas Casnewydd, Diweddarwyd 2009 (nid yw ar gael fel dolen i’r we)

SD74

Adnabod Mannau Gwyrdd Hygyrch a Naturiol yng Nghasnewydd, Cyngor Dinas Casnewydd (nid yw ar gael fel dolen i’r we)

SD75

Cofrestr Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru, CADW (nid yw ar gael fel dolen i’r we)

SD59

Cofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru, ICOMOS/CADW (nid yw ar gael fel dolen i’r we)

SD76

Papur Cefndirol a Chofrestr y Rhestr Leol, Cyngor Dinas Casnewydd, Mehefin 2013

SD77

Gwarchodfeydd Natur Lleol, Cyngor Dinas Casnewydd

SD78

Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur, Cyngor Dinas Casnewydd

SD79

Safleoedd Geoamrywiaeth Rhanbarthol Bwysig De Cymru (RIGS) Cyfrol Archwilio 1 (pdf) 

SD80

-Cyngor Bwrdeistref Sirol a Chyngor Dinas Casnewydd  Asesiad Adnewyddadwy, 2013 

SD81

Asesiad o’r Effaith i Iechyd Pen Bwrdd

SD82

Strategaeth Archwilio Tir Llygredig, Cyngor Dinas Caerdydd, 2008

SD83

Cynllun Gweithredu ar Ansawdd Aer, Cyngor Dinas Casnewydd

SD84

Strategaeth Rheoli Afon Wysg, Cyngor Dinas Casnewydd, 2009

SD85

Astudiaeth o Gapasiti Technegol ar gyfer Tyrbinau Gwynt o fewn Bwrdeistref Sirol Casnewydd

 

Llifogydd ac Adnoddau Dŵr

SD86

Papur Cefndirol ar Risg o Lifogydd, Cyngor Dinas Casnewydd, 2013

SD87

Asesiadau o Rig o Lifogydd Strategol, Scotts Wilson/URS

SD88

Adolygiad o Gynllun Rheoli’r Draethlin, Grŵp Arfordirol Môr Hafren

SD89

Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch – Afon Gwy ac Wysg a Chymoedd y Dwyrain, Asiantaeth yr Amgylchedd

SD90

Cynllun Rheoli Basn Afon Môr Hafren, Asiantaeth yr Amgylchedd

SD91

Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Môr Hafren, Asiantaeth yr Amgylchedd

SD92

Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr, Dŵr Cymru/Welsh Water

 

Trafnidiaeth

SD93

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, Cynghrair Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru, 2010

SD94

Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, 2010

SD95

Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, Cynllun Blaenoriaethu, Llywodraeth Cymru, 2011

SD96

Strategaeth Trafnidiaeth Cymru

SD97

Canllaw Dylunio Gwent, Ffyrdd Ystadau Preswyl a Diwydiannol, 1993 (nid yw ar gael fel dolen i’r we). Ar gael ar gais.

SD98

Llawlyfr ar gyfer Strydoedd, Yr Adran Drafnidiaeth, 2007

SD99

Llawlyfr ar gyfer Strydoedd 2, Yr Adran Drafnidiaeth, 2010 (nid yw ar gael fel dolen i’r we) Ar gael ar gais.

SD100

Strategaeth Trafnidiaeth Dinas-eang Casnewydd, Cyngor Dinas Casnewydd, 2011

 

Gwastraff

SD101

Papur Cefndirol ar Wastraff, Cyngor Dinas Casnewydd, Mehefin 2013

SD102

Cynllun Gwastraff Adolygiad 1af, Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De Cymru, 2008

 

Mwynau

SD103

Papur Cefndirol ar Fwynau, Cyngor Dinas Casnewydd, Mehefin 2013

SD104

Datganiad Technegol Rhanbarthol, Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru, 2008

 

Llety i Sipsiwn a Theithwyr

SD105

Papur Cefndirol ar Sipsiwn a Theithwyr, Cyngor Dinas Casnewydd, 2013 

SD106

Asesiad o Anghenion Llety Fordham Ionawr 2010

SD107

-’Adolygiad o Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr   adroddiad i'r Cabinet 12 Tachwedd 12 

SD108

-’Adolygiad o Safleoedd ac Arfarniad o Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr  adroddiad i'r  Cabinet 13 Mai 2013 

Cysylltu

Cysylltwch â’r tîm Polisi Cynllunio ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y Cynllun Datblygu Lleol.