Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Casnewydd ar 27 Ionawr 2015 ac mae’n nodi fframwaith cynllunio’r Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir yng Nghasnewydd dros y cyfnod o 2011 i 2026.

Yn unol â gofynion statudol, mae'r CDLl wedi'i fonitro'n flynyddol a hyd yma, a hyd yma cyhoeddwyd pum  Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 

I sicrhau bod CDLl yn gyfredol, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol ddechrau adolygiad llawn ar eu CDLlau o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu, neu yn gynt os yw canfyddiadau’r AMBau yn nodi pryder sylweddol ynghylch gweithrediad y cynllun.

Ar 14 Hydref 2020 penderfynodd Cyngor Dinas Casnewydd ddechrau arolwg ffurfiol ar y CDLl.

Rhagfyr 2021 - Diweddaeaf

Yn y Flwyddyn Newydd, byddwn ni yn dechrau siarad â phobl yng Nghasnewydd ynghylch ei Gynllun Datblygu Lleol newydd.

Bydd y cynllun newydd yn ymwneud â sut dylid datblygu tir o fewn ac o amgylch Casnewydd dros y pymtheng mlynedd nesaf.

Bydd y cynllun yn:

 • Penderfynu ble dylai datblygu ddigwydd.
 • Penderfynu pa ardaloedd a ddylid eu gwarchod.
 • Dod yn sail i sut y penderfynir ar holl geisiadau cynllunio yng Nghasnewydd.

 

 

Yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd byddwn am glywed safbwyntiau pobl ynghylch y materion sy’n wynebu Casnewydd a sut gellir delio â nhw er mwyn gwneud ein ddinas yn well lle i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld.

Mae arnom angen eich help i gyrraedd cynrychiolwyr o bob math o gymunedau yng Nghasnewydd a sut y gallwn ymgysylltu orau â phobl mewn trafodaethau am y cynllun.

Byddwch cystal ag anfon e-bost atom os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch:

 • Enwau grwpiau gweithredol yn eich cymuned leol.
 • Beth yw’r ffordd orau i gael adborth gan bobl.

Gallwch ein e-bostio ni ar ldp.consultation@newport.gov.uk. Cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt ar ebost os hoffech i ni anfon newyddion atoch wrth i’r cynllun ddatblygu. 

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad a'r CDLl newydd, gan gynnwys digwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltu, cwblhewch y ffurflen gyswllt ar gyfer y CDLl newydd. 

Os yw'n well gennych, gallwch ofyn am gopi o'r ffurflen naill ai drwy:

 • e-bostio ldp.consultation@newport.gov.uk
 • neu ffonio (01633) 656656
 • neu ysgrifennu i Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR.  

Cylchlythyr

lawrlwytho rhifyn 002 Cylchlythyr Awst 2021 (pdf)

lawrlwytho rhifyn 001 Cylchlythyr Chwefror 2021 (pdf)

Safleoedd Ymgeisiol

Ar Gau Nawr (Cyfnod Cyflwyno: 30 Mehefin 2021 – 27 Awst 2021)

Fel rhan o'r gwaith sy'n mynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd, rydym nawr yn agor yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.  Ystyrir cynnwys cynigion Safleoedd Ymgeisiol a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn y Cynllun Datblygu Gwledig.  Yna rhoddir cyhoeddusrwydd i Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Strategaeth a Ffefrir y disgwylir y bydd yn ystod hydref 2022. Gallwch ddarganfod mwy yma.

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Ar Gau Nawr (Cyfnod Cyflwyno: 30 Mehefin 2021 – 27 Awst 2021)

Mae angen Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) fel rhan o waith datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol newydd.  Nod y Cynllun yw llywio a dylanwadu ar broses lunio cynlluniau gyda'r nod o osgoi a lliniaru effeithiau negyddol a sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol gorau posibl.  Mae'r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer y Cynllun bellach wedi'i ddrafftio ac mae ar gael i wneud sylwadau arno. Gallwch ddarganfod mwy yma.

Cytundeb Cyflawni’n cael ei Gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

Ar 24 Mai 2021, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru ei bod yn cymeradwyo Cytundeb Cyflawni Cyngor Dinas Casnewydd. Gellir ei weld:

 • Ar-lein: Y Cytundeb Cyflawni
 • Yn bersonol **DRWY APWYNTIAD YN UNIG**: Yng Nghyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR (9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener)

COVID-19: Yn sgil cyfyngiadau’r coronafeirws, rhaid i chi wneud apwyntiad cyn ymweld â'r Ganolfan Ddinesig.

I drefnu apwyntiad i weld y Cytundeb Cyflawni yn y Ganolfan Ddinesig, cysylltwch â'r Tîm Polisi Cynllunio drwy e-bostio ldp.consultation@newport.gov.uk  neu ffonio 01633 210067 (Lindsay Christian) neu 01633 851 459 (Samantha Kremzer).

Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflawni

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Mawrth 2021

Cymeradwywyd yr Adroddiad Adolygu a'r Cytundeb Cyflawni gan Gyngor Dinas Casnewydd ar 11 Mai 2021.

Adroddiad Adolygu (pdf)

Chytundeb Cyflawni (pdf)

Galwad anffurfiol ar gyfer safleoedd datblygu mawr

Caewyd 20 Tachwedd 2020

Gwahoddodd y cyngor gyflwyniadau am safleoedd datblygu posibl dros 1ha neu dros 50 uned i'n helpu i ddeall ym mhle mae'r farchnad yn ceisio buddsoddi, mae hyn bellach wedi cau.

Sylwer: nid oedd hwn yn gam CDLl ffurfiol. Bydd angen cyflwyno pob safle yn yr alwad ffurfiol am safleoedd ymgeisiol yng ngwanwyn/haf 2021.

Cyswllt

Cysylltwch â'r Tîm Polisi Cynllunio os oes angen cymorth pellach arnoch:

 • E-bost ldp.consultation@newport.gov.uk
 • Ffôn (01633) 656656
 • Postiwch i: Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR.