Canllaw Cynllunio Atodol

Yn ychwanegol at y Cynllun Datblygu Lleol, mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) yn rhoi cyfarwyddyd clir ar faterion cynllunio a datblygu. 


Mae’r cyngor yn ymgynghori ar ddogfennau drafft a baratowyd i atodi polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig a chafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu mabwysiadu’n ffurfiol ac maent yn berthnasol i ystyried ceisiadau cynllunio:

CCA Dylunio Blaen Siopau (pdf)

CCA Teithio cynaliadwy (pdf)

CCA Rhwymedigaethau Cynllunio (pdf)

CCA Tai Fforddiadwy (pdf)

CCA Archaeoleg ac Ardaloedd Archaeologol Sensitif (pdf)

CCA Bywyd Gwyllt a Datblygu (pdf)

CCA Estyniadau i Dai ac Adeiladau Allan Domestig (pdf)

CCA Anheddau Newydd (pdf)

CCA Trawsnewidiadau i Fflatiau (pdf)

CCA Storio a Chasglu Gwastraff (pdf)

CCA Safonau Parcio  (pdf)

CCA Tai Amlbreswyliaeth (pdf)

CCA Mesurau Diogelwch ar gyfer Blaenau Siopau ac Adeiladau Masnachol (pdf) 

Diogelu Mwynau (pdf)

Darpariaeth Mannau Chwarae Awyr Agored (pdf)

Coed, Coetiroedd, Gwrychoedd a Safleoedd Datblygu (pdf)

Ansawdd Aer  (CCA) (Chwef 2018) (pdf)

 

Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth:

Strategic Environmental and Habitat Regulations Assessment

Environmental Assessment of Five SPG documents 2019 (pdf)

(Waste, House Extensions and Domestic Outbuildings, New Dwellings, Flat Conversions and Planning Obligations) 

Environmental Assessment of Air Quality and Development SPG documents 2018 (pdf)

Environmental Assessment of Four SPG documents 2016 (pdf)

(Mineral Safeguarding; Trees, Hedgerows and Woodlands and New Development; Houses in Multiple Occupation; Outdoor Play Space Provision) 

Environmental Assessment of 10 SPG documents 2015 (pdf)

(Planning Obligations, Affordable Housing, Archaeology and Archaeologically Sensitive Areas, Wildlife and Development, House Extensions and Domestic Outbuildings, New Dwellings, Flat Conversions, Parking Standards, Housing in Multiple Occupation and Security Measures for Shopfronts and Commercial Premises) 

Cysylltu

Cysylltu â'r tîm cynllunio