Tai amlfeddiannaeth

Mae’r Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithredu cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer tai amlfeddiannaeth.

Mae’n rhaid i eiddo gael trwydded os oes tri neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i'w gilydd yn ffurfio mwy na dwy aelwyd yn yr un adeilad.

Gweld yr eiddo y mae angen trwydded arnynt

Nod y cynllun trwyddedu yw sicrhau bod:

 • landlordiaid neu eu rheolwr yn bobl addas a phriodol
 • eiddo yn addas i fyw ynddo gan nifer y bobl a ganiateir o dan y drwydded
 • safon y gwaith o reoli’r Tai Amlfeddiannaeth yn addas
 • gellir nodi Tai Amlfeddiannaeth â risg uchel a'u targedu er mwyn eu gwella

Gellir gwrthod rhoi trwydded os na fodlonir y safonau perthnasol

Mae’n rhaid i landlordiaid tai amlfeddiannaeth hefyd gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru

Gwasanaeth cynghori cyn trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Rydyn ni’n cynnig Gwasanaeth cynghori cyn trwyddedu i bobl sy’n cynnig troi eiddo’n dai amlfeddiannaeth. 

Gwneud cais am Drwyddedau Tai Amlfeddiannaeth

Darllenwch y canllawiau ceisiadau Tai Amlfeddiannaeth (pdf) cyn gwneud cais.

Mae’r canllawiau trwyddedau tai amlfeddiannaeth:

 • nodi diben trwyddedu
 • diffinio Tai Amlfeddiannaeth 
 • diffinio eithriadau trwyddedu
 • rhoi arweiniad ar wneud cais am Hysbysiadau Eithrio Dros Dro (pdf)
 • nodi gofynion rheoliadau adeiladu a chynllunio
 • dweud beth yw rhan y Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • manylu ar ofynion y gofrestr gyhoeddus Tai Amlfeddiannaeth
 • nodi ffioedd a chostau trwydded Tai Amlfeddiannaeth
 • rhoi arweiniad ar ddeiliad a rheolwr y drwydded
 • rhoi arweiniad ar benderfynu a yw person yn addas a phriodol
 • rhoi cyngor ar gwblhau'r ffurflen gais ar gyfer trwydded tai amlfeddiannaeth
 • manylu ar ddogfennaeth ategol ar gyfer y cais am drwydded tai amlfeddiannaeth gan gynnwys Atodiad A: ffurflen datganiad o ddealltwriaeth (pdf)  
 • manylu ar y broses wneud cais am drwydded amlfeddiannaeth
 • nodi prif bwyntiau gorfodi trwyddedau
 • rhoi cyngor ar orchmynion ad-dalu rhent
 • rhoi cyngor ar fecanweithiau apelio

Darllenwch y Safonau Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth (pdf) cyn gwneud cais. 

Mae’r Safonau Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth yn nodi:

 • safonau llety
 • egwyddorion cyffredinol meddiannaeth
 • gofyniad maint ystafelloedd
 • cyfleusterau ar gyfer ceginau, ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd cawod, tai bach
 • gofynion gwresogi
 • diogelwch trydanol a socedi
 • storio gwastraff a hawliau
 • diogelwch tân
 • Dodrefn a gofynion dodrefnu
 • gofynion awyru
 • cyflyrau cyffredinol a threfniadau rheoli
 • archwiliadau tai - iechyd yr amgylchedd (gweler isod)
 • amodau trwyddedau tai amlfeddiannaeth (pdf)
 • Polisi gorfodi amddiffyn y cyhoedd (pdf)
 • gorfodi
 • Rhentu Doeth Cymru

Darllenwch am yr hyn a ddisgwylir gan reolwr tŷ amlfeddiannaeth a sut mae newid rheolwr 

Dan reolau llywodraeth gellir talu am y gost o roi'r cynllun trwyddedu ar waith drwy godi ffi fel y nodir yn y canllawiau uchod.

Mae’n rhaid i’r eiddo gydymffurfio â’r safonau a fabwysiadwyd gan y Cyngor a gallai fod angen caniatâd cynllunio hefyd am dai amlfeddiannaeth.

Dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd 1987), mae’n rhaid cael caniatâd cynllunio ar gyfer tai a rennir gyda 3 neu fwy o breswylwyr neu eiddo sydd wedi'u haddasu yn fflatiau neu fflatiau un ystafell. 

Cyfrifoldeb y perchennog neu’r person sy’n rheoli’r eiddo yw sicrhau bod y gymeradwyaeth am reoliadau cynllunio neu adeiladu angenrheidiol wedi’u sicrhau.  

Mae’n drosedd dan Adran 72 (1) Deddf Tai 2014 i berson sy’n rheoli tai amlfeddiannaeth y mae gofyn iddo feddu ar drwydded ond nad oes trwydded ganddo a gall fod yn atebol am ddirwy anghyfyngedig os caiff ei ddedfrydu.

Gorchmynion ad-dalu rhent

Mae gorchymyn ad-dalu rhent yn ffordd i denantiaid a chyn-denantiaid adennill hyd at werth 12 mis o rent pan fo landlord yn rhentu llety y dylai fod wedi’i drwyddedu ond nad yw wedi’i drwyddedu.

Fodd bynnag, rhaid i'r landlord gael ei ddyfarnu'n euog yn y llysoedd neu mewn tribiwnlys o gyflawni'r trosedd sef rhentu llety heb drwydded. Y Cyngor fydd yn cymryd achosion o'r fath.

Gall tenant neu gyn denant wneud cais i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl am orchymyn ad-dalu rhent i adennill hyd at werth 12 mis o rent gan y landlord. Cyfeiriwch at y daflen gyngor.

Lawrlwythwch y Canllaw i Denantiaid ar Orchmynion Ad-dalu Rhent (pdf)

Cofrestr trwydded gyhoeddus Tai Amlfeddiannaeth

Dilynwch y ddolen isod i edrych ar eiddo sy’n meddu ar drwydded Tai Amlfeddiannaeth ar hyn o bryd:

 • Dewiswch ‘Uwch’
 • Dewiswch 'Trwyddedau’
 • Categori Tai Amlfeddiannaeth

Teipiwch enw’r ffordd yr ydych yn chwilio amdani yn ‘cyfeiriad yr eiddo’ gan sicrhau eich bod yn cynnwys seren o’i blaen ac ar ei hôl, e.e. *Chepstow Road* - yna dewiswch ‘chwilio’ i weld yr holl drwyddedau ar gyfer y ffordd honno.

Gweld trwyddedau tai amlfeddiannaeth neu download current HMO licences (Excel)

Caiff y ffeil sy'n dangos trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth gyfredol ei diweddaru a'i chyhoeddi bob pedwar mis.  I weld y gofrestr gyhoeddus Tai Amlfeddiannaeth fyw, dilynwch y cyfarwyddiadau uchod.  I dderbyn copi o'r gofrestr gyhoeddus fyw, cyflwynwch gais Rhyddid Gwybodaeth yma

HMO yn adrodd heb drwydded

Gwneud cais am Adnewyddu Trwydded Tai Amlfeddiannaeth (pdf) 

Archwiliadau Tai Amlfeddiannaeth 

Bydd swyddogion y Cyngor yn archwilio Tai Amlfeddiannaeth un ai oherwydd bod eiddo wedi'i asesu fel bod mewn perygl yn dilyn cais neu gŵyn.

Yn ystod archwiliad byddwn yn cadarnhau a yw’r eiddo yn cydymffurfio ag amodau trwydded a’r Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth ac yn gwneud asesiad dan Y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.

Cyswllt

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm iechyd yr amgylchedd.

TRA92849 23/10/2018