Tai myfyrwyr

Gall myfyrwyr sy'n dod i Gasnewydd i astudio ddewis byw naill ai ar gampws neu mewn llety preifat wedi'i rentu.

Llety Campws

Gweld llety ym Mhentref Myfyrwyr Casnewydd

Sut i wneud cais am lety ym Mhrifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru - llety myfyrwyr nyrsio

Llety preifat 

Mae'n rhaid i lety preifat sy'n cael ei rentu gyrraedd safonau gofynnol cyn iddo gael ei feddiannu.

Gallai fod yn ddefnyddiol i chi ddarllen Canllawiau ar dai amlfeddiannaeth 

Cyngor cyffredinol 

  • ewch i weld sawl lle cyn penderfynu ble i fyw 
  • ewch i wefan Rhentu Doeth Cymru i sicrhau bod y landlord wedi cofrestru ac yn drwyddedig
  • edrychwch i weld a yw tŷ amlfeddiannaeth wedi'i drwyddedu
  • gwnewch yn siwr eich bod yn cael cytundeb tenantiaeth ysgrifenedig
  • peidiwch ag arwyddo unrhyw ddogfennau cyn i chi ymweld â'r eiddo
  • os bydd gwaith trwsio'n cael ei addo, gwnewch yn siwr bod hwnnw'n cael ei gwblhau cyn i chi arwyddo cytundeb tenantiaeth
  • cadarnhewch pwy sy'n talu'r biliau cyfleustodau a'r dreth gyngor
  • os byddwch chi'n rhannu tŷ, dylech gael gwybod gyda phwy y byddwch chi'n byw a gofyn am gael cyfarfod â nhw os oes modd

  • os byddwch chi'n talu tâl cadw dros yr haf, holwch a oes hawl gennych aros yn yr eiddo 

Cytundebau tenantiaeth 

Mae cytundeb tenantiaeth yn ddogfen gyfreithiol rwymol sy'n eich gwneud chi'n gyfrifol am dalu'r rhent am y cyfnod cytunedig - dylai hwn fod yn gyfnod o chwe mis o leiaf.

Hyd yn oed os byddwch chi'n symud allan o'r eiddo cyn diwedd y contract, bydd y cytundeb wedi'i lofnodi yn bodoli o hyd a byddwch yn gyfrifol am dalu'r holl rent sy'n weddill.

Darllenwch ragor o arweiniad i denantiaid

Rhoi gwybod am landlord twyllodrus

Cysylltu

I gael cyngor ar amodau tai wedi'u rhentu'n breifat, rhoi gwybod am dŷ amlfeddiannaeth heb drwydded neu bryderon am dŷ amlfeddiannaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm tai yn iechyd yr amgylchedd.