Effeithlonrwydd ynni

Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)

Cynllun ECO Flex

Mae'r cynllun ECO (Rhwymedigaeth Cwmni Ynni) Flex bellach wedi'i lansio i gefnogi aelwydydd sydd oddi ar y grid nwy (nad ydynt yn defnyddio nwy i gynhesu eu cartrefi) ac sydd naill ai'n ennill incwm isel neu'n agored i effeithiau byw mewn cartref oer. 

Os ydych yn gymwys, gallech dderbyn pecyn wedi'i ariannu'n llawn o welliannau effeithlonrwydd ynni gan gynnwys inswleiddio, paneli solar a phwmp gwres. Mae mwy o wybodaeth am feini prawf y cynllun a sut i wneud cais ar gael yma.

Cynllun Catrefi Cynnes Nyth

Nod Nyth, cynllun cartrefi cynnes Llywodraeth Cymru, ydy helpu i wneud cartrefi Cymru yn gynhesach ac yn fwy ynni-effeithlon.

Os ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun, neu’n ei rentu’n breifat, a bod angen gosod gwres canolog neu fwyler newydd arnoch neu os ydych chi neu rywun sy’n byw gyda chi yn cael budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd a’ch bod yn byw mewn cartref sy’n anodd ei gynhesu, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i gael gwelliannau am ddim.

Ffoniwch 0808 2244 neu ewch i wefan Nyth.

Rhaglen ARBED

Mae ARBED yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau newid yn yr hinsawdd, helpu i ddileu tlodi tanwydd a hybu datblygiad economaidd ac adfywio yng Nghymru.

Sefydlwyd y rhaglen yn 2009 ac mae Casnewydd wedi bod yn ddigon llwyddiannus i sicrhau dau gam o’r cynllun.

Yng Ngham Un cafodd Cyngor Dinas Casnewyddhyd at £1.28m i wella perfformiad ynni tai sy'n anodd i'w hinswleiddio yn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghasnewydd.

Yng Ngham Dau cafodd 180 o gatrefi pellach yn y ddinas eu hinswleiddio, bwyleri newydd a chyngor ar ynni.

Trwsio a newid bwyleri

Mae rhaglen trwsio neu newid bwyleri am ddim ar gael i berchennogion tai a thenantiaid sy'n rhentu tai yn breifat.

Mae’n bosib trwsio bwyleri effeithlon sydd wedi torri neu osod bwyler newydd yn ei le os ydyw'n llai na 80% yn effeithlon.

Mae'n rhaid i aelwydydd fod yn Grŵp Cynhesrwydd Fforddiadwy ECO (aelwydydd sy'n agored i niwed ar incwm isel) a hawlio budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd.

Gwnewch gais i Asiantaeth Cyngor ar Ynni De Ddwyrain Cymru drwy ffonio (01633) 223111.

Y Fargen Werdd a’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO)

Mae’r Fargen Werdd, a lansiwyd ym mis Ionawr 2013, yn berthnasol i’r sectorau domestig ac annomestig, ac mae’n galluogi pobl i dalu am welliannau effeithlonrwydd ynni drwy arbedion ar eu biliau ynni.

Nod y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) ar gyfer chwe cyflenwr ynni mawr yw cyflwyno mesurau arbed ynni a dŵr poeth, inswleiddio, technoleg gwydr a micro-gynhyrchu (ac eithrio PV) i aelwydydd incwm isel a'r rheiny sy’n agored i niwed.

Rhagor o Wybodaeth

Canolfan Cyngor ar Ynni De Ddwyrain Cymru

National Energy Action

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru