Derbyn i ddosbarth meithrin

Nursery-admission

Darperir addysg feithrin ar gyfer plant tair a phedair oed.

Gellir derbyn plentyn i’r lleoliad meithrin ar ddechrau'r tymor ar ôl ei ben-blwydd/ei phen-blwydd yn dair oed, os oes lleoedd ar gael, a rhaid gwneud cais am bob plentyn sydd ag angen lle mewn lleoliad meithrin.

Gall hyn fod mewn ysgol feithrin gymunedol (Cyngor) neu mewn lleoliad preifat, a all fod yn gylch chwarae neu'n feithrinfa ddydd breifat.

  • Mae plant sy’n cael eu geni rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr yn gymwys i ddechrau'n gynnar o'r mis Ionawr sy’n dilyn eu trydydd pen-blwydd
  • Mae plant sy’n cael eu geni rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth yn gymwys i ddechrau'n gynnar o'r mis Ebrill sy’n dilyn eu trydydd pen-blwydd
  • Mae plant sy’n cael eu geni rhwng 1 Ebrill a 31 Awst yn gymwys i ddechrau'n gynnar o'r mis Medi sy’n dilyn eu trydydd pen-blwydd

Cynigir mynediad i ysgolion a dosbarthiadau meithrin cymunedol ar gyfer sesiwn hanner diwrnod, naill ai yn y bore neu’r prynhawn, ar bum niwrnod yr wythnos.

Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy'n mynychu'r dosbarth meithrin fynd i’r holl sesiynau sydd ar gael iddyn nhw.

Os nad ydych am i'ch plentyn fynychu pob un o'r pum sesiwn bob wythnos, efallai y byddai'n well gennych ddod o hyd i le mewn lleoliad preifat sy'n gallu cynnig trefniadau mwy hyblyg - cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gyngor. 

Nid yw mynychu dosbarth meithrin yn gwarantu derbyn nac yn rhoi unrhyw fantais i gais y plentyn am le yn y dosbarth Derbyn.

Rhaid i rieni wneud cais ar wahân ar gyfer lle yn y dosbarth Derbyn ar yr adeg briodol.

Darllenwch ragor am baratoi eich plentyn at yr ysgol feithrin (pdf)

Ceisiadau am le meithrin ym mis Medi 2021

Gall plant a aned rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018 wneud cais am le meithrin yn 2021.

  • Caeodd ceisiadau 16 Medi 2020
  • Cyhoeddwyd penderfyniadau 2 Rhagfyr 2020

Gweld Crynodeb Derbyniadau Meithrin Medi 2021 (pdf)

I wneud cais hwyr lawrlwythwch y Ffurflen gais derbyn lle meithrin Medi 2021 (pdf)

Os oes lleoedd codi’n 3 oed ar gael, bydd disgyblion cymwys yn cael cynnig dechrau cynnar yn y lleoliad meithrin sydd wedi'i neilltuo ar 2 Rhagfyr 2020 ar gyfer lleoedd codi’n 3 oed ym mis Ionawr 2021 (ceisiadau prydlon) neu ar 10 Mawrth 2021 ar gyfer lleoedd codi’r 3 oed ym mis Ebrill 2021 (ceisiadau prydlon). 

Pan wnewch gais ar-lein, bydd gofyn i chi gadarnhau eich dewisiadau ysgol feithrin. Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i’ch plentyn? 

Lawrlwythwch y Polisi Derbyn i Ysgolion 2021/2022 (pdf)

Yn unol â phroses ad-drefnu ysgolion ddiweddar, bydd y dalgylchoedd cyfrwng Cymraeg yn newid o fis Medi 2021 ymlaen. Os ydych chi’n gwneud cais meithrin ar gyfer 2021 bydd angen i chi gadarnhau eich ysgol ddalgylch newydd cyn gwneud eich cais.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda hyn, cysylltwch â school.admissions@newport.gov.uk

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd.  

Bydd y Cyngor yn agor ysgol gynradd Gymraeg newydd o fis Medi 2021, ar gyfer disgyblion oed Meithrin a Derbyn yn unig i ddechrau, yn adeilad hen Ysgol Fabanod Lodge Hill Caerllion, lle bydd yn aros am ddwy flynedd cyn symud yn barhaol i safle presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli. 

Mae meithrinfa Fairoak a Kimberley yn destun cynnig ad-drefnu ysgolion byw a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn golygu uno ysgolion Meithrin Fairoak a Kimberley yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak o fis Medi 2021.

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn y lleoliad meithrin o’ch dewis ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros blant nad yw eu rhieni wedi’i ddewis. 

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu’r lleoliad meithrin o’ch dewis. 

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) yn uniongyrchol i gael  ffurflen gais.

Meini prawf ar gyfer sefyllfaoedd lle y mae mwy o alw am leoedd meithrin nag sydd ar gael

Os yw nifer y ceisiadau am le yn y lleoliad meithrin o’ch dewis yn llai neu'n gyfartal â nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn.

Fodd bynnag, os oes mwy o ddewisiadau nag sydd o leoedd ar gael, caiff y meini prawf gordanysgrifio canlynol eu dilyn i benderfynu pa blant a ddylai gael eu derbyn. 

Os yw lleoliad meithrin wedi’i enwi ar ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig, mae gan y Cyngor ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r lleoliad hwnnw cyn i’r meini prawf gordanysgrifio gael eu defnyddio yn erbyn y ceisiadau a dderbyniwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd cyfanswm y dewisiadau ar gyfer derbyn i leoliad meithrin yn fwy na nifer y lleoedd, bydd y drefn flaenoriaeth ganlynol yn cael ei rhoi ar waith i ddyrannu'r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n cyflwyno cais ar sail feddygol 
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  4. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n cyflwyno cais ar sail feddygol 
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn fwy na’r nifer derbyn sydd wedi’i gyhoeddi, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol.

Os byddwch yn mynegi mwy nag un dewis, bydd pob un o’r lleoliadau meithrin o’ch dewis yn cael ei ystyried yn gyfartal a chaiff lle ei gynnig yn y lleoliad meithrin a ffefrir fwyaf gennych os oes lle ar gael.

Sylwer nad oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor i wrthod lle mewn lleoliad meithrin.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd i gael gwybodaeth am leoedd yn y sector preifat.

Cyswllt

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddosbarthiadau neu ysgolion meithrin cymunedol.