Derbyn i ysgol uwchradd

school-children-in-class-1

Mae plant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn dathlu eu pen-blwydd yn 12 oed. 

Rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle mewn ysgol uwchradd arno.

Nid yw mynychu ysgol gynradd yn warant y caiff plentyn ei dderbyn ac ni fydd yn rhoi mantais i gais plentyn am le mewn ysgol uwchradd.

Cyn gwneud cais...

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad i'r porth derbyn i ysgolion - ydych chi'n cofio eich cyfrinair? 
 • Gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yw'r oedran cywir i wneud cais
 • Nodwch ddyddiadau agor a chau'r cais
 • Ydych chi'n gwybod eich dalgylch?
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y meini prawf gordanysgrifio (isod) a ble bydd eich plentyn yn ffitio 

Ymgeisio ar gyfer Blwyddyn 7 Medi 2021

Gellir gwneud cais am le ysgol uwchradd yn 2021 i blant a aned rhwng 1 Medi 2009 a 31 Awst 2010.  

Caeodd y ceisiadau ar 25 Tachwedd 2020 Cyhoeddir penderfyniadau 21 Mawrth 2021

Ceisiadau hwyr: Cwblhewch y Ffurflen gais i ysgol uwchradd Medi 2021 (pdf)

Lawrlwythwch bolisi derbyn i ysgolion 2021/2022 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd.  

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion uwchradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

 1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
 2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
 3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
 4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
 5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
 6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
 7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol ddewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

TRA125514 22/09/2020