Prydau ysgol

Ymestyn prydau ysgol am ddim o fis Medi 2023

Bydd pob disgybl ysgol gynradd yng Nghasnewydd yn gallu cael pryd ysgol am ddim o fis Medi ymlaen

O dymor yr hydref, bydd Cyngor y Ddinas yn cyflwyno'r cynnig prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd cyn dyddiad targed Llywodraeth Cymru yn 2024. 

Roedd wedi gofyn i gynghorau ymestyn y cynllun i flynyddoedd tri a phedwar o fis Medi ond bydd disgyblion blynyddoedd pump a chwech hefyd yn cael eu cynnwys yng Nghasnewydd

Darllenwch mwy ar tudalen prydau ysgol am ddim

 

Nod Cyngor Dinas Casnewydd a chontractwyr arlwyo ysgolion Chartwells yw sicrhau y gall pob disgybl yng Nghasnewydd gael prif bryd maethlon, ffres a fforddiadwy yng nghanol dydd bob dydd.

Caiff cegin ysgolion eu harolygu yn rhan o system sgorio hylendid bwyd genedlaethol – dilynwch y ddolen a rhowch enw’r ysgol neu ei chod post.

Clybiau Brecwast

Prydau ysgolion cynradd

Prydau ysgolion uwchradd

Prydau ysgol am ddim

Llaeth am ddim i blant ysgolion cynradd

Caiff disgyblion ysgolion cynradd draean o beint o laeth pob dydd.

Darparir llaeth i ddisgyblion ysgolion preswyl arbennig ac i ddysgyblion eraill sydd angen llaeth am rhesymau meddygol.

Talu am brydiau ysgol

Mae Parentpay yn ffordd diogel o dalu ar-lein sydd ar gael i holl ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig Casnewydd, oni bai am ysgolion Yr Eglwys yng Nghymru Malpas, Millbrook ac Ysgol Gynradd Monnow. 

Mae Parentpay ag gael i holl ysgolion uwchradd Casnewydd oni bai am Ysgol Uwchradd St Joseph 

Rhagor o wybodaeth 

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar-lein neu ffoniwch (01633) 656656. 

Dylai unrhyw gwynion am y gwasanaeth prydau ysgolion gael eu cyflwyno drwy ddefnyddio’r ffurflen gwyno (PDF) a’i dychwelyd at:

Rheolwr Contract (Prydau Ysgol), Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR