Cyn gwneud cais am le ysgol

Mae gwneud penderfyniadau am addysg eich plentyn yn un o’r pethau pwysicaf y byddwch yn ei wneud.

I’ch helpu i wneud y penderfyniad hwnnw, mae angen i chi wybod:

 • gallwch ddewis addysg cyfrwng Cymraeg, Saesneg neu ffydd
 • does dim rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu hyd yn oed yn siarad Cymraeg i’ch plentyn fynychu ysgol cyfrwng Cymraeg
 • gall rhieni fynegi dewis ar gyfer unrhyw ysgol yr hoffent i’w plentyn ei mynychu a bydd y Cyngor yn ceisio bodloni’r dewis hwnnw os oes lleoedd ar gael
 • mae pob cyfeiriad yng Nghasnewydd o fewn dalgylch ysgol cyfrwng Saesneg ac ysgol cyfrwng Cymraeg
 • rhoddir blaenoriaeth i blant sy’n byw yn y dalgylch hwnnw o ran derbyn i’r ysgol ar adeg cyflwyno’r cais, er nad yw hynny’n sicrhau lle
 • gan nad oes sicrwydd o gael lle mewn unrhyw ysgol benodol, ni ddylech gymryd yn ganiataol y bydd eich plentyn yn cael lle yn yr ysgol o’ch dewis, hyd yn oed os mai honno yw’r ysgol ddalgylch neu’ch bod yn byw’n agos iawn iddi
 • bydd plant y mae eu rhieni wedi mynegi blaenoriaeth am ysgol yn cael blaenoriaeth dros y rhieni hynny sydd heb nodi blaenoriaeth.
 • yn achos eich ysgol ddalgylch, bydd ymgeisydd sy’n byw y tu allan i’ch dalgylch sy’n mynegi blaenoriaeth amdani yn cael blaenoriaeth uwch na chi os nad ydych yn mynegi blaenoriaeth amdani.
 • dylech ystyried dewis o leiaf tair ysgol wahanol i gynyddu eich cyfle i gael lle mewn ysgol rydych yn fodlon arni gan fod rhai ardaloedd o Gasnewydd lle mae’r galw am leoedd mewn ysgolion yn benodol o uchel.
 • os cawn mwy o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, bydd rhai ceisiadau’n cael eu gwrthod
 • os ydych yn penderfynu peidio â nodi’r ysgol ddalgylch fel un o’ch blaenoriaethau ond yn aflwyddiannus gyda phob un dewis, bydd eich plentyn yn cael ei ystyried ar gyfer lle yn yr ysgol ddalgylch os oes lleoedd ar gael yn unig.
 • gallwch ofyn i gael lle arall yn yr ysgol agosaf sydd ar gael os bydd eich dewisiadau’n aflwyddiannus
 • bydd angen i chi feddwl am sut fydd eich plentyn yn teithio i’r ysgol gan na fydd o reidrwydd yn gymwys am gymorth
 • mae terfyn amser o ran gwneud eich cais ac os byddwch yn colli’r terfyn hwn byddwch yn llai tebygol o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis

Brodyr a chwiorydd

A oes gan eich plentyn frawd neu chwaer iau?

Nid yw cais llwyddiannus am un plentyn yn sicrhau y bydd aelodau eraill eich teulu’n cael eu derbyn hefyd.

Felly dylech ystyried unrhyw geisiadau yn y dyfodol y gallai fod angen i chi eu gwneud a’r effaith bosibl os byddant yn aflwyddiannus, yn enwedig os ydych yn gwneud cais am ysgol y tu allan i’r dalgylch. 

TRA97310 07/02/2019