Cludiant i'r ysgol

SchoolTransport no text

COVID-19: Cludiant i'r ysgol Medi 2021


Darperir cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol i ddisgyblion oed cynradd sy'n byw 2 filltir neu ragor o ysgol eu dalgylch neu'r ysgol agosaf sydd ar gael ac i ddisgyblion oed uwchradd sy'n byw 3 milltir neu ragor o ysgol eu dalgylch neu'r ysgol agosaf sydd ar gael, gan gynnwys ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion ffydd.

Mae Mesur Teithio Dysgwyr (Cymru) yn datgan bod plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol, i ysgol arall, os bydd yr ysgol hon yn agosach nag ysgol y dalgylch ac ar yr bod y pellter cymwys wedi'i fodloni.

Mae gan bob ysgol ddalgylch dynodedig, ond yn ôl polisi'r cyngor ar dderbyniadau ysgol, gall rhieni ddatgan pa ysgol maent yn ei ffafrio ar gyfer eu plentyn.

Os dewiswch anfon eich plentyn i ysgol heblaw ysgol eich dalgylch, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau a threfniadau cludiant.

Os na fydd cais i'r ysgol rydych chi'n ei ffafrio yn llwyddiannus, byddwch chi'n gymwys i gael cymorth â chludiant dim ond os bydd eich plentyn yn mynychu ysgol y dalgylch yn lle hynny neu'r ysgol agosaf nesaf sydd ar gael, fel y mae tîm derbyniadau ysgol y cyngor yn penderfynu arni, a bod y meini prawf pellter wedi'u bodloni.

Os byddwch yn dewis ysgol arall nad yw'n ysgol yn eich dalgylch na'r ysgol agosaf sydd ar gael, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau a threfniadau cludiant.

Gall rhieni plant cymwys sy'n dechrau'r dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2021 wneud cais nawr am drafnidiaeth am ddim i'r ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 23 Mai 2021.  

Polisi Trafnidiaeth o’r Cartref i’r Ysgol (pdf)

Gwnewch gais am drafnidiaeth am ddim i'r ysgol 2021/22

Trafnidiaeth â chonsesiynau

Mae'r seddi hyn ar gael i deithwyr sy’n talu am drafnidiaeth dan gontract wedi ei gweithredu gan y cyngor (nid ar fysiau Trafnidiaeth Casnewydd). 

Ymdrinnir â cheisiadau ar sail y cyntaf i'r felin, ni allwn warantu y bydd lleoedd ar gael i bob disgybl. 

Os bydd unrhyw ddisgyblion cymwys yn gwneud cais wedyn yn ystod y flwyddyn academaidd, caiff lleoedd eu tynnu'n ôl ar sail yr olaf i mewn fydd allan yn gyntaf. 

Mae ceisiadau am seddi rhatach ar gyfer cludiant i'r ysgol 2021/22 bellach ar agor.  Dyddiad cau 15 Awst 2021

 

Gwneud cais am gludiant rhatach Medi 2021 – Gorffennaf 2022

 

Gwneud cais

Rhaid gwneud cais newydd bob blwyddyn academaidd; peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd cais newydd yn llwyddiannus oherwydd bod plentyn yn cael cludiant am ddim yn barod. 

Efallai na fydd plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol os bydd newid ysgol, newid cyfeiriad cartref neu os bydd y cyngor yn nodi bod llwybr cerdded byrrach ar gael o fewn terfynau'r meini prawf pellter. 

Cysylltwch ag uned cludiant teithwyr y cyngor ar unwaith os bydd cyfeiriad cartref plentyn yn newid, oherwydd gallai hyn effeithio ar yr hawl i gymorth â chludiant. 

Anableddau ac anghenion addysgol arbennig

Trefnir cludiant am ddim dan gontract i ddisgyblion â Datganiadau o Anghenion Ysgol am Ddim os bydd y gwasanaeth AAA wedi cytuno bod ei angen. 

Yn gyffredinol, darperir y gwasanaeth sy'n mynychu ysgol arbennig neu uned/canolfan adnoddau sydd ynghlwm wrth ysgol brif ffrwd, yn hytrach na'u hysgol leol.

Darllenwch am y broses benderfynu

Disgyblion ôl-16

Nid oes gan y cyngor rwymedigaeth statudol i ddarparu cludiant i fyfyrwyr ôl-16.

Fodd bynnag, os bydd myfyrwyr ôl-16 yn gymwys i gael cymorth cludiant o'r cartref i'r ysgol yn ôl y meini prawf pellter cytunedig, maent yn gymwys i gael grant teithio yn ôl disgresiwn o £150 y flwyddyn academaidd tuag at gost gwirionedd teithio i'r ysgol ac oddi yno.

Gall y grant teithio gael ei ddefnyddio ar gyfer y cludiant sy'n fwyaf addas i'w hanghenion. 

Os byddant yn defnyddio'r gwasanaeth bws lleol, gall tocynnau (dydd, wythnos, tymor neu flwyddyn) gael eu prynu'n uniongyrchol oddi wrth y darparwr bysys lleol. 

Mae ceisiadau am gludiant ysgol ôl-16 ar gyfer 2021/22 nawr ar agor. Dyddiad cau 15 Awst 2021 

Gwneud cais am gludiant ôl-16, Medi 2021 - Gorffennaf 2022

Cludiant coleg

Mae ceisiadau am gludiant i’r coleg ar gyfer 2021/22 nawr ar agor.  Y dyddiad cau yw 30 Gorffennaf 2021.

Gwneud cais am gludiant coleg Medi 2020 - Mehefin 2021

Gwneud cais am gludiant coleg Medi  2021 - Mehefin 2022

 

 

TRA127038 20/10/2020