Cludiant i'r ysgol

SchoolTransport no text

Sylwch: byddwn yn rhoi tocynnau/trwyddedau bws trwy gydol mis Awst. Peidiwch â mynd ar ôl am ddiweddariad tan wythnos olaf mis Awst.

Cynigir trafnidiaeth am ddim o'r cartref i'r ysgol i:

  • ddisgyblion oed cynradd sy'n byw 2 filltir neu fwy o’u hysgol ddalgylch neu’r ysgol agosaf sydd ar gael
  • disgyblion oed uwchradd sy'n byw 3 milltir neu fwy o'u hysgol ddalgylch neu’r ysgol agosaf sydd ar gael, gan gynnwys ysgolion Cymraeg ac ysgolion ffydd.

Mae plentyn yn gymwys i gael trafnidiaeth am ddim o'r cartref i ysgol arall yn amodol ar y canlynol:

  1. mae’r ysgol hon yn agosach na'r ysgol ddalgylch, ac
  2. mae’r pellter cymhwyso wedi’i fodloni

Mae gan bob ysgol ddalgylch dynodedig, ond yn ôl polisi'r cyngor ar dderbyniadau ysgol, gall rhieni ddatgan pa ysgol maent yn ei ffafrio ar gyfer eu plentyn.

Os dewiswch anfon eich plentyn i ysgol heblaw ysgol eich dalgylch, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau a threfniadau cludiant.

Os na fydd cais i'r ysgol rydych chi'n ei ffafrio yn llwyddiannus, byddwch chi'n gymwys i gael cymorth â chludiant dim ond os bydd eich plentyn yn mynychu ysgol y dalgylch yn lle hynny neu'r ysgol agosaf nesaf sydd ar gael, fel y mae tîm derbyniadau ysgol y cyngor yn penderfynu arni, a bod y meini prawf pellter wedi'u bodloni.

Os byddwch yn dewis ysgol arall nad yw'n ysgol yn eich dalgylch na'r ysgol agosaf sydd ar gael, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau a threfniadau cludiant.

2024-2025

Gall rhieni plant cymwys sy'n dechrau'r dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2023 wneud cais nawr am drafnidiaeth am ddim i'r ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 19 Mai 2024

 

Gwneud cais am gludiant ysgol am ddim Medi 2024-Gorffennaf 2025

 

2023-2024

Gall rhieni plant cymwys sy'n dechrau'r dosbarth derbyn neu flwyddyn 7 ym mis Medi 2023 wneud cais nawr am drafnidiaeth am ddim i'r ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 21 Mai 2023

Gwneud cais am gludiant ysgol am ddim Medi 2023-Gorffennaf 2024 

Nid oes angen i ddisgyblion sydd eisoes yn defnyddio trafnidiaeth ysgol wneud cais eto oni bai eu bod wedi symud i gyfeiriad newydd neu wedi newid ysgol.  

Caiff tocynnau tymor eu hadnewyddu'n awtomatig a'u hanfon i'ch cyfeiriad cartref yn ystod mis Awst. 

Ni fydd trwyddedau contract a roddwyd yn flaenorol yn dod i ben tan y dyddiad a ddangosir ar y pàs. 

Efallai na fydd plentyn yn gymwys i gael trafnidiaeth o’r cartref i’r ysgol am ddim mwyach os bydd newid i’w ysgol neu ei gyfeiriad gartref, neu os bydd y Cyngor yn nodi llwybr cerdded byrrach o fewn terfyn y meini prawf pellter. 

Os bydd cyfeiriad cartref plentyn yn newid, dywedwch wrthym ar unwaith.  

Dim ond disgyblion yn y Dosbarth Derbyn ac ym Mlwyddyn 7 a disgyblion eraill sy'n gwneud cais am y tro cyntaf sydd angen gwneud cais. 

Trafnidiaeth â chonsesiynau

Nid yw ceisiadau ar gyfer Medi 2024 ar gael eto. Pan fydd ffurflenni ar gael, byddwn yn hysbysebu argaeledd drwy dudalennau Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor.

Mae ceisiadau am seddi rhatach ar gyfer cludiant i'r ysgol 2023/24 bellach ar agor. Mae'r dyddiad cau 13 Awst 2023.

Mae'r seddi hyn ar gael i deithwyr sy’n talu am drafnidiaeth dan gontract wedi ei gweithredu gan y cyngor (nid ar fysiau Trafnidiaeth Casnewydd). 

Ymdrinnir â cheisiadau ar sail y cyntaf i'r felin, ni allwn warantu y bydd lleoedd ar gael i bob disgybl. 

Os bydd unrhyw ddisgyblion cymwys yn gwneud cais wedyn yn ystod y flwyddyn academaidd, caiff lleoedd eu tynnu'n ôl ar sail yr olaf i mewn fydd allan yn gyntaf. 

Gwneud cais am gludiant rhatach Medi 2023- Gorffennaf 2024

Gwneud cais

Rhaid gwneud cais newydd bob blwyddyn academaidd; peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd cais newydd yn llwyddiannus oherwydd bod plentyn yn cael cludiant am ddim yn barod. 

Efallai na fydd plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol os bydd newid ysgol, newid cyfeiriad cartref neu os bydd y cyngor yn nodi bod llwybr cerdded byrrach ar gael o fewn terfynau'r meini prawf pellter. 

Cysylltwch ag uned cludiant teithwyr y cyngor ar unwaith os bydd cyfeiriad cartref plentyn yn newid, oherwydd gallai hyn effeithio ar yr hawl i gymorth â chludiant. 

Anableddau ac anghenion addysgol arbennig

Trefnir cludiant am ddim dan gontract i ddisgyblion â Datganiadau o Anghenion Ysgol am Ddim os bydd y gwasanaeth AAA wedi cytuno bod ei angen. 

Yn gyffredinol, darperir y gwasanaeth sy'n mynychu ysgol arbennig neu uned/canolfan adnoddau sydd ynghlwm wrth ysgol brif ffrwd, yn hytrach na'u hysgol leol.

Darllenwch am y broses benderfynu

Disgyblion ôl-16

Nid yw ceisiadau ar gyfer Medi 2024 ar gael eto. Pan fydd ffurflenni ar gael, byddwn yn hysbysebu argaeledd drwy dudalennau Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor.

Nid oes gan y cyngor rwymedigaeth statudol i ddarparu cludiant i fyfyrwyr ôl-16.

Fodd bynnag, os bydd myfyrwyr ôl-16 yn gymwys i gael cymorth cludiant o'r cartref i'r ysgol yn ôl y meini prawf pellter cytunedig, maent yn gymwys i gael grant teithio yn ôl disgresiwn o £150 y flwyddyn academaidd tuag at gost gwirionedd teithio i'r ysgol ac oddi yno.

Gall y grant teithio gael ei ddefnyddio ar gyfer y cludiant sy'n fwyaf addas i'w hanghenion. 

Os byddant yn defnyddio'r gwasanaeth bws lleol, gall tocynnau (dydd, wythnos, tymor neu flwyddyn) gael eu prynu'n uniongyrchol oddi wrth y darparwr bysys lleol. 

Mae ceisiadau am gludiant ysgol ôl-16 ar gyfer 2023/24 nawr ar agor. Dyddiad cau 13 Awst 2023. 

Gwneud cais am gludiant ol-16, Medi 2023- Gorffennaf 2024

Cludiant coleg

Nid yw ceisiadau ar gyfer Medi 2024 ar gael eto. Pan fydd ffurflenni ar gael, byddwn yn hysbysebu argaeledd drwy dudalennau Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor.

Mae ceisiadau ar gyfer Cludiant Coleg 2023/24 nawr ar agor. Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf 2023.

Sicrhewch fod ceisiadau'n dod i law cyn y dyddiad cau fel y bydd eich grant teithio ar waith ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd.

Os daw eich cais i law ar ôl y dyddiad cau, ni allwn warantu y bydd eich grant teithio ar waith ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd.

Gwnewch gais am Gludiant Coleg Medi 2023 i Mehefin 202024