Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi ar wisg ysgol neu’r polisi ar gôd gwisg ac edrychiad disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion i helpu cyrff llywodraethu i roi polisi ar wisg ysgol ac edrychiad disgyblion ar waith, neu newid eu polisi.

Mae’r rhan fwyaf o Ysgolion Uwchradd Casnewydd wedi ymrwymo at ddatblygu Cynllun Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol, wedi ei anelu’n benodol at ddisgyblion blwyddyn 6 yn pontio i flwyddyn 7.

Holwch am y cynllun yn eich ysgol uwchradd leol.

Grant Hanfodol Ysgol 

Mae Grant Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru yn helpu i ariannu gwisg ysgol ac offer plentyn, ynghyd ag eitemau ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol, lle mae teuluoedd ar incwm isel.

Bydd y cynllun ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 yn agor ar 1 Gorffennaf 2023.

 • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau
 • Dillad chwaraeon gan gynnwys esgidiau
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sgowtiaid, geidiaid, cadetiaid, crefftau ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio neu ddawns
 • Offer e.e. bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu
 • Offer arbenigol pan fo gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, megis dylunio a thechnoleg
 • Gliniaduron, cyfrifiaduron llechen
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau’r ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored, e.e. dillad gwrth-ddŵr.

Gwneir taliad o £225 fesul disgybl ym mhob blwyddyn ysgol â hawl ac eithrio disgyblion sy'n dechrau ym Mlwyddyn 7 a fydd yn derbyn taliad o £300. Bydd y taliadau grant gwisg ysgol ganol mis Awst.

Sylwch fod gwerth y grant hwn wedi’i gynyddu gan £100 fel uchod am flwyddyn yn unig (2022/23) fesul disgybl cymwys.

Pwy sy’n gymwys?

Gall disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim dderbyn y cyllid hwn ar gyfer blwyddyn ysgol Medi 2023/24, os ydynt, ym mis Medi 2023:

 • yn dechrau mewn dosbarth derbyn neu flwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 neu 6 mewn ysgol gynradd a gynhelir
 • yn mynd i flwyddyn 7, 8, 9, 10 neu 11 mewn ysgol uwchradd a gynhelir
 • yn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned atgyfeirio disgyblion 

Mae cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy’n derbyn gofal sydd o oedran ysgol gorfodol, ni waeth beth fo'u hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim.

Mae disgyblion nad oes ganddynt hawl i gael arian cyhoeddus sy’n dechrau yn y blynyddoedd uchod ym mlwyddyn ysgol 2023/24 hefyd â hawl i gymorth o dan y cyllid hwn.

Bydd taliad o £125 yn cael ei wneud fesul disgybl ym mhob blwyddyn ysgol gymhwyso ac eithrio disgyblion sy’n dechrau Blwyddyn 7 a bydd pob un yn derbyn taliad o £200.

Sylwch fod y codiad blwyddyn o £100 (2022/23) ar werth y grant hwn bellach wedi dod i ben.

Yr awdurdod lleol y mae’r plentyn sy’n derbyn gofal yn mynychu’r ysgol ynddo sy’n gyfrifol am roi’r grant.

Nid yw disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim oherwydd trefniadau amddiffyn trosiannol neu fel rhan o’r cynllun prydau ysgol am ddim cynradd cyffredinol yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Meini Prawf Cymhwyster Ar Gyfer Grant Prydau Ysgol a Hanfodion Ysgol am Ddim (ar gyfer teuluoedd incwm isel)

Bydd disgyblion yn gymwys i gael Cinio Ysgol Am Ddim a Grant Hanfodion Ysgol os yw rhieni/gofalwyr yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Gysylltiedig ag Incwm
 • Credyd Treth Plant (rhaid i'r incwm blynyddol fod yn llai na £16,190 ar gyfer y cartref)
 • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Cefnogaeth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Credyd Cynhwysol, ar yr amod bod gan y cartref incwm net blynyddol o ddim mwy na £7400

Sylwch: os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, NI fyddwch yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol Am Ddim na Grant Hanfodion Ysgol

Gwneud Cais

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chymhwysedd i gael Prydau Ysgol am Ddim neu’r Grant Hanfodion Ysgol, e-bostiwch:

[email protected] neu ffoniwch 01633 987754

Cysylltwch â'ch ysgol yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch derbyn Prydau Ysgol am Ddim o dan y cynllun prydau ysgol am ddim i bawb.

Os na allwch gwblhau cais ar-lein, gellir lawrlwytho ffurflen bapur. Mae ffurflenni papur ar gael drwy [email protected] neu 01633 987754.

Gwnewch gais nawr