Fforwm Landlordiaid

Mae croeso i'r holl landlordiaid, asiantau neu gynrychiolwyr asiantaethau ddod i gyfarfod fforwm landlordiaid Cyngor Dinas Casnewydd.  Mae eich cyfraniad yn hanfodol ac yn werthfawr.

E-bostiwch [email protected] i gael eich ychwanegu at y rhestr bostio a chael y newyddion diweddaraf.

Rhowch wybod i ni p’un ai landlord, asiant rheoli, perchen-feddiannwr, cymdeithas tai neu denant ydych.

 

Fforwm Landlordiaid Preifat Casnewydd, Dydd Mercher 14 Gorffennaf 2021, 5.30-7pm ar Microsoft Teams

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal ei gyfarfod ar-lein nesaf o Fforwm Landlordiaid Preifat Casnewydd, gan ddefnyddio Microsoft Teams. Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sy'n berchen ar eiddo preswyl yng Nghasnewydd ac yn ei rentu. Bydd siaradwyr o Gyngor Dinas Casnewydd, Llywodraeth Cymru a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Os hoffech ddod i'r digwyddiad hwn, anfonwch e-bost at dîm Strategaeth Dai'r cyngor ar [email protected]

Fforwm Landlordiaid Preifat Casnewydd, Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Lawrlwytho agenda (pdf)

Download Cynllun Rhentu Preifat Braenaru Casnewydd (pdf)

Download cyflwyniad (pdf)

Download cwestiynau ac atebion (pdf)

Fforwm Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru Mawrth 2016

Lawrlwytho cyflwyniad Rhentu Doeth Cymru 

Lawrlwytho cylchlythyr Trethi Landlordiaid (pdf)

Fforwm Landlordiaid 17 Mehefin 2015

Lawrlwytho cyflwyno Deddf Tai Cymru  (pdf)

Lawrlwytho cyflwyniad y Bil Rhentu Tai (pdf)

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar ddiweddaru'r wybodaeth am Legionella (pdf)

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar Ddatblygu Strategaeth Rhentu Preifat ar gyfer Casnewydd (pdf)

Landlord forum 26 March 2015

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar Beryglon Cyffredin a Sut i'w Cywiro (pdf)

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar ddiweddaru Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 (pdf)

Fforwm Landlordiaid 22 Hydref 2014

Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 - cyflwyniad gan Anne Rowland, Llywodraeth Cymru (pdf)

Cysylltu 

Cysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.