Gwasanaethau Cymorth

Age Cymru: amrywiaeth o gymorth i'r rhai sy'n 50 oed a throsodd. 

Y Gymdeithas Alzheimer’s: cymorth a chyngor i bobl â chlefyd Alzheimer’s.

Cymorth y Lluoedd Arfog: i'r rhai sydd wedi gwasanaethu neu’n gadael lluoedd arfog y DU

Canolfan Cyngor ar Bopeth: gwasanaeth cyngor a gwybodaeth cyfrinachol am ddim ar bynciau gan gynnwys budd-daliadau lles, dyled, defnyddwyr, tai, cyflogaeth a materion teuluol. 

Dementia  - I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau dementia,  ewch i dudalen we’r Cyngor ar ddementia

Banciau bwyd: gwybodaeth os oes angen banc bwyd arnoch

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig: cyngor a chymorth ar-lein i blant, oedolion a'r rhai sy'n eu cefnogi.

Parkinson's UK: gwybodaeth a chymorth p'un a oes gennych glefyd Parkinson neu rydych yn gofalu am rywun sy'n dioddef. 

Porth i Gyn-filwyr: y pwynt cyswllt cyntaf i gyn-filwyr sy'n ceisio cymorth, gwybodaeth a chyngor ar gyfer gofal iechyd a thai, cyflogadwyedd, cyllid, perthnasoedd personol a mwy.

Cwnsela Cymdeithas MS - Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu 6 sesiwn am ddim o gwnsela a seicotherapi ar-lein neu ar-lein ar gyfer unigolion sy'n gysylltiedig ag MS ac sy'n byw yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch [email protected] 

Grwpiau cymorth

Bore Coffi 5 Ffordd i Les: Cynnig awgrymiadau ymarferol i ofalu am eich lles. Dydd Iau cyntaf pob mis am 11am. E-bostiwch wellbeing_training. [email protected] ar gyfer dolen Zoom.

Grŵp Cefnogi Tiwmor yr Ymennydd: Sgyrsiau Fideo sy'n cynnig cyfleoedd i gleifion, aelodau o'r teulu, ffrindiau a gofalwyr gysylltu a rhannu profiadau mewn gofod rhithwir drwy Zoom.

Hwb GDAS: Cynnig amrywiaeth o grwpiau ar-lein i helpu gyda chamddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

Newport Live Loud! Grŵp Zoom: Yn cynnig gweithgareddau, ymarferion a thrafodaethau grŵp i'r rhai sydd â Parkinson’s.

Mind Casnewydd: Gweithgareddau sy'n digwydd ar Zoom o gelf, ysgrifennu, canu a mwy.

Inside Out: Prosiect Celfyddydau Cymunedol ac Iechyd Meddwl sy'n cynnal amrywiaeth o weithgareddau ar Zoom.

Hybiau Cymdogaeth: Dosbarthiadau, cymorth i bobl ifanc, gwasanaethau i deuluoedd, cyngor cyflogaeth, gweithgareddau a phrosiectau cymunedol.

Cymdeithas MS – Sied Dynion - Grŵp i ddynion sydd ag MS ddod at ei gilydd a dal i fyny ar y pynciau sydd bwysicaf.  P'un a ydych yn byw gydag MS neu'n cefnogi rhywun sy'n agos atoch ymunwch â nhw ar Zoom bob dydd Mawrth cyntaf y mis am 7pm. 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch [email protected]

Cymorth synhwyraidd

Camau yn erbyn colli clywgwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n fyddar.

Golwg Cymru: cyngor, gwybodaeth neu gymorth i'r rhai sydd â nam ar eu golwg. 

RNIB Cymru: ystod eang o wasanaethau a chymorth i bobl ddall a rhannol ddall.

Glaucoma UK: Llinell gymorth (01233 64 81 70) sy'n rhoi cyngor, arweiniad a gwybodaeth i'r rhai sydd â glawcoma.

Cymdeithas Fyddar Prydain: gwybodaeth a chymorth i'r rhai sydd â nam ar eu clyw.  

Masgiau wyneb ar gyfer darllen gwefusau: Gall cwmni o Gasnewydd GL100 Services gyflenwi masgiau wyneb darllen gwefusau 3 haen Prydeinig sy'n cydymffurfio â gofynion y GIG i unigolion ac mewn meintiau mwy. 

Cymorth i deuluoedd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: darparu gwybodaeth o safon i rieni a gweithwyr gofal plant proffesiynol sy'n byw neu'n gweithio yng Nghasnewydd.

Dads Can: gwasanaeth cymorth i ddynion sy'n helpu tadau a’r rheiny sy’n ymgymryd â chyfrifoldebau tad i oresgyn heriau fel hyder isel, salwch meddwl, chwalu perthynas, mynediad i’w plant a dewisiadau gwael o ran ffordd o fyw.

Lles Teuluoedd Casnewydd: Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi'r rhai sydd mewn perygl o fyw mewn tlodi, gan eu helpu i wella eu hiechyd, eu diogelwch, ac i fwynhau lles. 

Gingerbread: yn cynnig gwybodaeth i helpu rhieni sengl i gefnogi eu hunain a'u teulu.

Cymorth profedigaeth a chwnsela

Cruse: cymorth profedigaeth dros y ffôn neu Zoom. 

Cyfeillion Tosturiol (TCF): Llinell gymorth yn cefnogi rhieni mewn profedigaeth, 0345 123 2304

Cyfeiriadur Cwnsela: ffordd o chwilio am gwnselwyr proffesiynol a seicotherapyddion yn eich ardal a chysylltu â nhw. 

Cymorth tai a byw'n annibynnol

Cymorth eiriolaethCanolfan Byw'n Annibynnol Dewis Gwent - cefnogi pobl, galluogi pobl i fyw'n annibynnol a dewis. 

AskSARA: Canllaw hunangymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac sy’n rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu anabl a phlant.

Gofal a Thrwsio: ar gyfer perchnogion tai neu denantiaid sy'n rhentu'n breifat dros 60 oed, gan gynnig cyngor ac atebion ymarferol i helpu i wneud gwelliannau, atgyweiriadau neu addasiadau i'ch cartref. 

Cymorth sy'n gysylltiedig â thai: gwasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai ar gyfer pobl sy'n agored i niwed sy'n byw yn y ddinas. 

Larymau Crogdlws: tawelwch meddwl i ofalwyr os yw'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdano mewn perygl pan fydd ar ei ben ei hun.

Cymorth i ddioddefwyr camdriniaeth a throsedd

Cysylltu Gwentyn rhoi cymorth i ddioddefwyr troseddau cyhyd ag y bydd ei angen arnynt. 

Cymorth i Fenywod Casnewyddcymorth ymarferol ac emosiynol a / neu loches rhag cam-drin domestig. 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: cymorth a chyngor 24/7 i unrhyw un sy'n profi cam-drin domestig. Llinell gymorth am ddim:- 0808 8010 800 Neges destun  078600 77333 

Llinell Gyngor i Ddynion: llinell gymorth gyfrinachol i ddynion sydd wedi profi neu sy'n profi trais domestig, 0808 801 0327

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS)yn cynnig ystod eang o wasanaethau i fynd i'r afael â'r defnydd o gyffuriau neu alcohol.

New Pathways: yncefnogi pobl sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol. 

LHDTC+

LHDTC+gwybodaeth a chefnogaeth i gymuned LHDTC+ Casnewydd.