Grwpiau cymunedol

Sefydliad y Merched Beechwood

Grŵp cymdeithasol i fenywod sy’n cynnig llais a grym er lles y gymuned, cyfarfod ar ddydd Llun cyntaf pob mis o 7pm ymlaen yn Neuadd y Jiwbilî (Eglwys y Bedyddwyr Sain Silian), Beaufort Road, Casnewydd NP19 7PZ.  Rydym hefyd yn ffrydio dros Zoom.  Croeso i ymwelwyr (cysylltwch â ni cyn dod).  Cyswllt: [email protected] neu Louise (Ysgrifennydd) ar 07866465117. neu ewch i wefan Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched 

Côr Dynion Dinas Casnewydd

Elusen gofrestredig sy'n ymroi i gefnogi elusennau a grwpiau gwirfoddol eraill drwy gyngherddau codi arian (ac sy'n cael hwyl ar hyd y ffordd).

Nid oes angen i aelodau’r côr fod yn gallu darllen cerddoriaeth dim ond yr awydd i fwynhau creu sain ddymunol. Nid oes terfyn oedran ac nid oes angen unrhyw brofiad, mae dysgu nodau a geiriau (gan gynnwys unrhyw ieithoedd nad ydynt yn Saesneg) yn cael ei wneud drwy ailadrodd syml.

Bydd recriwtiaid newydd yn cael cymorth i ddod o hyd i le yn y côr sy'n addas i'w llais penodol a darperir gwisgoedd amrywiol.

Mae nosweithiau ymarfer rhwng 7.30pm a 9pm yn Eglwys Fethodistaidd Bishpool, 146,Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PL.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod pryderon ewch i www.newportmalechoir.co.uk  neu ffoniwch y Cadeirydd (Peter Cox) 07900 316778 neu’r Ysgrifennydd (Elwyn Jones) (01633) 771648 neu 07963 194444. 

Coffi a chwerthin

Clwb i fenywod o bob oed, a gynhaliwyd yn Community House, Eton Road (NP19 0BL). Bob prynhawn Iau 1-3pm. 

E-bostiwch Marilyn Priday [email protected]

Darllen Ffrindiau - grŵp darllen

Mae Darllen Ffrindiau yn rhaglen darllen a chyfeillio cymdeithasol dan ofal yr The Reading Agency.

Mae'r grŵp am ddim ac mae’n dod â phobl at ei gilydd i ddarllen - llyfrau, cylchgronau, papurau newydd, neu unrhyw beth arall - er mwyn i bobl sgwrsio a chwrdd â ffrindiau newydd.

Mae Ffrindiau Darllen yn rhedeg yn Llyfrgell Malpas ar y trydydd dydd Llun o bob mis o 2-3pm. Dewch ymlaen. Dim angen archebu. 

Lolfa goffi drwy Scope

Lolfa goffi rithwir ar gyfer pobl anabl, rhieni a gofalwyr. 

Grŵp Tadau Gwent 

Mae’r Grŵp Tadau yn rhoi cyfleoedd i dadau a gofalwyr gwrywaidd eraill gwrdd, cymdeithasu a thrafod pob agwedd ar fod mewn teulu gyda phlentyn ag anabledd neu wahaniaeth datblygiadol.

Mae'n gyfle i siarad â thadau eraill a gofyn cwestiynau, cael cefnogaeth a datblygu syniadau, oll gyda’r nod o'ch helpu i wella eich gallu i gefnogi eich plentyn a'ch teulu. E-bost: [email protected]

Grŵp Legacy

Mae Christchurch a Legacy yn ffordd wych o gysylltu â phobl sy'n 60 oed ac yn hŷn.

Mwynhewch giniawau gwych, te a choffi a chyfeillgarwch yn ogystal â sgyrsiau addysgiadol gan sefydliadau a siaradwyr gwadd.

Mae Legacy yn cyfarfod ar drydydd dydd Iau pob mis am 10.30am yng Nghanolfan Christchurch (BT Compound, Malpas Rd, Casnewydd NP20 5PP)

Cysylltwch â'r trefnwyr cyn mynd at ddibenion arlwyo.

Ffoniwch 01633 822211 neu e-bostiwch [email protected]

Sied Dynion Cymuned Malpas 

Ydych chi'n rhywun sydd gennych amser sbâr? Ydych chi'n hoffi'r syniad o wneud gwaith coed a gwaith crefft? Galwch draw i’n sied dynion.

Ffoniwch Tony ar 07340 907643 neu e-bost 

[email protected] Wedi'i leoli yng Nghartrefi Dinas Casnewydd, Depo Malpas, Heol Malpas NP20 5PP.   

Clwb Brecwast Dynion Cymuned Ringland bob dydd Gwener 10am tan 11am Eglwys Bresbyteraidd Ringland.

Meetup

Dewch o hyd i ddigwyddiadau ar gyfer eich hoff bethau.

Men’s Sheds Cymru

Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb bellach wedi ailddechrau. E-bostiwch [email protected] i gael manylion.

Menter Iaith Casnewydd

Galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio yn Gymraeg. 

Enfys Casnewydd

Grŵp Zoom coffi LHDTC+ 

Cwmni Buddiannau Cymunedol Reality Theatre

Mae The Reality Theatre yn cynnal sesiynau a gweithdai wythnosol ar draws Casnewydd, gan gynnwys sesiynau drama, celf a chrefft neu nosweithiau hwyl o gwisiau, bingo roc a rôl neu gydganu.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys actio i bobl dros 55 oed gyda'r cyfle i berfformio ar lwyfan, a gwaith y tu ôl i'r llenni i'r rhai nad ydynt am actio.

Mae sesiynau eraill yn amrywiol – gall un wythnos fod yn gelf a chrefft, y nesaf yn de parti, ac yna digwyddiad cymdeithasol gyda'r nos. Arweinir yr holl sesiynau gan y cyfranogwyr – mae rhai yn ceisio actio am y tro cyntaf yn eu bywydau tra bod eraill yn hoffi sgwrsio am faterion cymdeithasol dros baned o de.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Juls Benson ar 07557 300298 neu e-bostiwch [email protected] 

Re-engage a Rygbi'r Ddraig

Grŵp gweithgareddau wyneb yn wyneb yng Nghasnewydd ar gyfer pobl dros 75 oed. 11am -1pm. Rodney’s Bar, Giat 6, NP19 OBH I ddod ffoniwch 02922 801 802 neu 02922 790 247.

Sefydliad y Merched Rhiwderin

Grŵp bach o ferched lleol sy'n cyfarfod nid yn unig i wneud ffrindiau newydd ond hefyd i ddysgu am bynciau diddorol a mynd ar dripiau. Mae mwy o fanylion ar gael ar ei dudalen Facebook neu drwy e-bostio Christine Sangster ar [email protected].

Sefydliad y Merched Tŷ-du

Grŵp cymdeithasol i fenywod sy’n cynnig llais a grym er lles y gymuned. Ffoniwch Mary Edmunds ar (01633) 891363 neu ewch i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched

RVS - Neuadd Bentref Rithwir

Gweithgareddau ar-lein â thema i'w mwynhau gartref. Yn cynnwys celf, crefftau, cerddoriaeth, canu, coginio, dawns, ymarfer corff a sgiliau technoleg. Ymunwch â sesiynau byw neu gallwch eu gwylio’n hwyrach ar alw. 

Cylch Sewcial

Grŵp crefft sy’n cyfarfod ar-lein, cysylltwch ag Anthea Thomas ar 07890 041487

Coed Lleol

Ystod eang o weithgareddau yn ymwneud â choetiroedd a natur ar-lein.

Sporting memories

Cyfarfod ar-lein ac wyneb yn wyneb i siarad a chael hwyl drwy ddefnyddio atgofion am chwaraeon. Mae grŵp Casnewydd yn cyfarfod yn wythnosol ar ddydd Mercher, 11:15am–1:15pm yn Rodney Parade, Casnewydd.  

Rhaglen camau cymunedol Stroke Support

Ystod eang o weithgareddau ar-lein i unrhyw un sydd wedi cael strôc a'u gofalwyr.

Grŵp cymorth wedi strôc

Grŵp sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr sy'n rhoi cymorth parhaus wythnosol i oroeswyr strôc a’u gofalwyr.

Cynhelir y cyfarfod ar ddydd Mercher ac unrhyw bryd o 10am ymlaen tan 12:30pm yn Neuadd Eglwys Fethodistaidd Sain Silian. St. Julian’s Avenue, Casnewydd NP19 7JT.

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.stroke.org.uk/finding-support

 

Cynhelir llawer o grwpiau cymunedol mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas. Mwy am ganolfannau cymunedol yng Nghasnewydd