Cyngor ar Ddyled a Materion Ariannol

Canolfan Cyngor ar Bopeth Casnewydd: helpu i wneud cais am fudd-daliadau a chyngor ar incwm. Ffôn (01633) 222622 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Prosiect Cyngor ar Anabledd: yn darparu Gwasanaeth Cyngor Anabledd helaeth sy'n cynnwys cyngor budd-daliadau lles i bobl anabl, eu teuluoedd a'u gofalwyr. 

Tâl Salwch Statudolos ydych yn gyflogedig ac yn sâl neu'n hunanynysu efallai y byddwch yn gymwys i hawlio Tâl Salwch Statudol. 

Lle i Anadlu: Daeth cynllun newydd wedi ei gefnogi gan y llywodraeth â’r nod o roi amser a lle i bobl mewn dyled i geisio cymorth gan gynghorwyr dyled cymwysedig i rym ar 4 Mai 2021.

Cristnogion yn erbyn tlodicefnogi'r rhai sy'n cael trafferth gyda dyled. 

Turn to usgwybodaeth am fudd-daliadau a grantiau a sut i'w hawlio. 

Hawliad Credyd Cynhwysol: Llinell gymorth 08000 241 220.