Hybiau Cymdogaeth

Hub parenting course

Coronafeirws - Covid-19

Mae'r Hybiau ar agor 9am-4pm i helpu i gefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymunedau.


Parseli bwyd argyfwng

I gael cymorth a gwybodaeth am y parseli bwyd argyfwng presennol sydd ar gael ffoniwch 0808 196 3482 neu e-bostiwch eich hyb lleol.

 

Mae Hybiau Cymdogaeth Casnewydd yn cynnig mynediad rhwydd at wasanaethau hanfodol i breswylwyr mewn cymunedau lleol. 

Angen cyngor cyflogaeth? Gallwn ni helpu

Gallwn roi cymorth a chyngor os oes risg y caiff eich swydd ei dileu neu os yw eich swydd wedi’u dileu’n ddiweddar, os ydych ar ffyrlo, neu os ydych yn gweithio contractau dim oriau.

Cysylltwch â ni am fentora cyflogaeth, cymorth i ysgrifennu CV a cheisiadau am swyddi, cyrsiau am ddim sy'n gysylltiedig â chyflogaeth, cyngor ar sut i gael cymorth ariannol e.e. ar gyfer dillad cyfweliad, teithio i gyrsiau hyfforddi a chyfweliadau, mynediad digidol a chymorth, gofal plant a banciau bwyd.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch radffon 08081 963482 neu e-bostiwch eich Hyb lleol isod.

Gall gwasanaethau eraill a gynigir gan yr Hybiau gynnwys:

 • Dechrau'n Deg  - grwpiau ar gyfer babanod, plant bach a chymorth rhieni  
 • clybiau chwarae ac ieuenctid i blant a phobl ifanc
 • dosbarthiadau a chyfleoedd i oedolion ymgymryd â dysgu achrededig ac achlysurol
 • gwasanaethau a digwyddiadau llyfrgell 
 • cymorth i bobl ifanc 11-25 oed 
 • gweithgareddau ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau'r ysgol 
 • dosbarthiadau Cymraeg 
 • cymorth Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
 • ailddosbarthu bwyd cost isel o ansawdd i bobl mewn angen
 • projectau cymunedol, e.e. casglu sbwriel, hyrwyddwyr iechyd cymunedol, projectau tyfu cymunedol
 • Gweithgareddau iechyd a ffitrwydd 
 • Ailgylchu - casglwch eich bagiau gwastraff bwyd gwyrdd o'ch Hyb lleol 

Hyb Eich Cymdogaeth  

Central hub

Yr Hyb Canolog

Pill Millennium Centre, Courtybella Terrace, Newport, NP20 2GH

E-bost: centralhub@newport.gov.uk

Yn gwasanaethu Pillgwenlli, Maendy, Stow Hill ac Allt-yr-ynn. 

East hub

Hyb y Dwyrain

282 Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PS (hen ganolfan gymunedol Ringland)

E-bost:  easthub@newport.gov.uk

Yn gwasanaethu Ringland, Alway, Somerton, Llyswyry, Beechwood, Sain Silian, Langstone ac Underwood.

North hub

Hyb y Gogledd 

Bettws Community Centre, 43 The Precinct, Bettws NP20 7TN

E-bost: northhub@newport.gov.uk

Yn gwasanaethu Betws, Malpas, Shaftesbury a Chaerllion.

West hub

Hyb y Gorllewin

Canolfan Gymunedol Maesglas, Bideford Road, Casnewydd, NP20 3XT

E-bost:  easthub@newport.gov.uk

Yn gwasanaethu Maesglas, y Gaer, Dyffryn, Tŷ-Du a Maerun.