Gwybodaeth a chymorth y lluoedd arfog

Cyfeiriadur Cymorth Gwenti'r Lluoedd Arfog

Cymorth tai 

Os ydych wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DU neu wedi eu gadael, efallai y byddwch yn awyddus i gofrestru am dai cymdeithasol yng Nghasnewydd.

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am lety rhentu preifat ac efallai y bydd cymorth ar gael i’ch helpu chi i gynnal tenantiaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo, ewch Opsiynau Tai Casnewydd neu Help i Brynu i’r Lluoedd Arfog

Darrlenwch mwy am gymorth sy'n ymwneud â thai.

Darllenwch ein gwybodaeth am berchentyaeth cost isel.

Gallwn eich helpu chi os ydych yn ddigartref neu os byddwch yn dod yn ddigartref.

Darllenwch sut mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r lluoedd arfog.  

Hyb Cyn-filwyr Casnewydd

Mae Hyb Cyn-filwyr Casnewydd yn grŵp cymdeithasol a chymorth i gyn-filwyr a’r nod yw chwalu unigedd ymhlith cyn-filwyr a bod yn lle iddyn gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd, gan greu eu rhwydwaith cymorth eu hunain. 

Clwb Brecwast Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr Casnewydd

Mae Clwb Brecwast Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr Casnewydd yn grŵp cymdeithasol ar gyfer aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr. Mwy o wybodaeth yma.

Dolenni defnyddiol eraill 

ABF Elusen y Milwyr – elusen genedlaethol y Fyddin Brydeinig. Yn cefnogi milwyr, cyn-filwyr a’u teuluoedd am oes. 

Alabare – Cartrefi i Gyn-filwyr Cymru – rhoi llety â chymorth i gyn-filwyr lluoedd arfog Prydain sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Alcoholics Anonymous – cymorth a chyngor ar fod yn gaeth i alcohol.

Blesma – helpu dynion a menywod sydd yn y lluoedd neu oedd yn arfer bod ac sydd wedi colli breichiau neu goesau, neu wedi colli’r gallu i ddefnyddio breichiau, coesau neu lygaid, i ail-adeiladu eu bywydau drwy gynnig gweithgareddau adsefydlu a chymorth llesiant. 

Blind Veterans UK – Mae Blind Veterans UK yn helpu dynion a menywod dall oedd yn arfer bod yn y lluoedd i arwain bywydau annibynnol a llawn. 

Partneriaeth Pontio Gyrfaoedd (CTP) – cyrsiau hyfforddi, recriwtio a chyngor gyrfaoedd i bobl sy’n gadael y lluoedd sy’n cael eu hadsefydlu.

Canolfan Cyngor ar Bopeth – gwybodaeth a chyngor ar ddim ar arian, y gyfraith a phroblemau cysylltiedig eraill.

Combat Stress – elusen iechyd meddwl arweiniol cyn-filwyr y DU.

Gamblers Anonymous – help i bobl sydd â phroblem gamblo gan gynnwys fforwm, ystafell sgwrsio, llenyddiaeth, ac yn bwysicach na dim, teclyn chwilota cyfarfodydd.

Help for Heroes – sefydlwyd yn 2007 i roi cymorth uniongyrchol ac ymarferol i bersonél oedd wedi’u hanafu neu’n sâl, ac i gyn-filwyr a’u hanwyliaid.

Hire a Hero – cefnogi’r rheiny sy’n gadael y lluoedd a chyn-filwyr i wneud trosglwyddiad llwyddiannus i fywyd dinesydd.

Canolfan Byd Gwaith – ceisio helpu pobl o oedran gwaith i ddod o hyd i waith yn y DU.

Mind Cymru – yn gallu helpu os ydych yn cael problemau iechyd meddwl neu’n mynd trwy gyfnod anodd yn eich bywyd. 

The Poppy Factory – cefnogi dynion a menywod oedd yn arfer bod yn y lluoedd arfog gyda heriau iechyd i gyflogaeth werth chweil. 

RAFBF – cronfa lesiannol y Llu Awyr Brenhinol – elusen llesiant arweiniol y LlAB ar gyfer cyn-aelodau ac aelodau’r LlAB, eu partneriaid a’u plant dibynnol.

REFA (elusen cyflogaeth y lluoedd) – rhoi cymorth, cyfleoedd hyfforddiant a swyddi sy’n newid bywyd am oes i bobl sy’n gadael y lluoedd a chyn-filwyr.

Cymdeithas y Lluoedd Awyr Brenhinol sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n cynnig cymorth llesiant i deulu’r LlAB. 

Y Lleng Brydeinig Frenhinol – cymorth am oes i ddynion a menywod sydd yn y lluoedd, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

SSCE Cymru – canllaw i deuluoedd gwasanaeth gyda phlant mewn addysg.  

GIG cyn-filwyr Cymru – un gwasanaeth ledled Cymru sy’n gweithio i ddarparu asesiadau cleifion allanol a therapi seicolegol i bobl oedd yn arfer bod yn y lluoedd, gydag anhawster iechyd meddwl yn ymwneud â’u cyfnod yn y lluoedd.

Gwasanaeth Llesiant Cyn-filwyr (GLlC) – cymorth i alluogi’r trosglwyddiad o fywyd yn y lluoedd i fywyd fel dinesydd, cymorth i deuluoedd mewn profedigaeth ac ymateb i ddigwyddiadau bywyd sy’n peri anghenion llesiant.  

Walking with the Wounded – cefnogi pob cyn-filwyr gydag anafiadau i gael sgiliau a chymwysterau.

Women’s Royal Naval Service Benevolent Trust – â’r nod o roi rhyddhad pan fo angen neu pan fo trallod ymhlith ei aelodau a’u hanwyliaid. Gall yr Ymddiriedaeth hefyd roi grantiau ar gyfer addysg eu haelodau.