Iechyd Meddwl a Lles

Bipolar UKmae ein eGymuned yn rhoi lle diogel i chi drafod yr heriau rydych chi'n eu hwynebu, ac i rannu eich profiadau gydag eraill. 

Llinell Wrando Cyngor Cymunedolcefnogaeth emosiynol a gwybodaeth. Rhadffon 0800 132 737, testun 'help' i 81066.

Ymgyrch yn erbyn Byw'n Druenus (CALM) i ddynionLlinell gymorth a sgwrs ar y we i bobl sydd yn teimlo’n isel neu sydd wedi bwrw wal, sydd angen siarad neu ddod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth. 

Camau Cyntaf i Ryddidcymorth a chyngor ar gyfer problemau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â straen, gan gynnwys ffobiâu, Anhwylder Gorfodol Obsesiynol, pryder cyffredinol, pyliau o banig, anorecsia a bwlimia, gyda llinell gymorth gyfrinachol, cwnsela a grwpiau hunangymorth. Ffôn 0845 120 2916  

Growing Spacegweithgareddau i'r rhai â phroblemau iechyd meddwl, e-bost [email protected] 

Pryder Iechyd Meddwl y DU: Elusen sy'n rhoi cymorth os ydych wedi cael diagnosis o gyflwr gorbryder. Llinell gymorth: 03444 775 774 Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 5.30pm

Meddwl Casnewyddcefnogi'r rhai sy'n cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl. 

Melo Cymru: amrywiaeth o wybodaeth, offer a chyrsiau i'ch helpu i ofalu am eich lles.

Eich Casnewydd, Eich Lles: Mae Eich Casnewydd yn fap ar-lein NEWYDD AM DDIM cyffrous sy’n eich cysylltu â phopeth a all helpu eich lles meddyliol a chorfforol yn eich ardal leol.

Y Samariaid: Beth bynnag rydych chi'n ei brofi, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi. Rydym yma 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, dros y ffôn 116 123