Cyngor cyn-ymgeisio

Cyn cyflwyno cais cynllunio, fe’ch anogir yn gryf i geisio cyngor cyn-ymgeisio. Mae’n bosibl y codir tâl am hyn.

 

Diwygiadau Llywodraeth Cymru i weithdrefnau ymgynghori cyn ymgeisio:

Mai 2020 

Diweddariad Rhagfyr 2020 

 

Lawrlwytho’r nodyn canllaw ar gyngor cyn-ymgeisio statudol (pdf)

Lawrlwytho'r Statutory pre-application advice enquiry form (pdf)

Lawrlwytho’r nodyn canllaw ar gyngor cyn-ymgeisio yn ôl disgresiwn (pdf) 

Lawrlwytho’r holiadur cyn-ymgeisio ar gyfer safle gwarchod plant  (pdf) 

Nid yw’r cyngor yn ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) fel mater o drefn yn rhan o ymholiadau cyn-ymgeisio, gan gynnwys ymholiadau mewn ardaloedd lle y ceir perygl llifogydd. 

Fodd bynnag, ceisiwn gynghori darpar ymgeiswyr os credwn y byddai’n ddefnyddiol i chi gysylltu ag NRW yn gynnar yn y broses.

Lawrlwytho Canllaw NRW ar wasanaeth cyn-ymgeisio ar gyfer cynllunio datblygiad (Ebrill 2017) (pdf) sy’n cynnwys unrhyw gostau cyn-ymgeisio cysylltiedig.

Os penderfynwch beidio â cheisio cyngor cyn-ymgeisio, fe’ch anogir i ystyried y cyd-destun polisi presennol y bydd eich cais yn cael ei asesu yn ei erbyn, sef Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd a’r Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG).

Cofiwch wirio gofynion rheoliadau adeiladu Casnewydd hefyd. 

Gofyn am gyngor SDCau cyn ymgeisio

Cysylltu

Cysylltwch â’r tîm cynllunio yng Nghyngor Dinas Casnewydd os bydd gennych unrhyw ymholiadau.

TRA93989 16/11/2018