Gofal plant

Family Information Service logo_June 2018

Croeso i’r gronfa ddata gofal plant sydd â’r nod o’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghasnewydd.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gweithio gyda darparwyr gofal plant yng Nghasnewydd i gynnal y wybodaeth hon.

Mae’r gronfa ddata yn rhoi tawelwch meddwl i chi bod y darparwyr gofal plant yn:

 • yn gredadwy
 • os oes angen iddyn nhw fod, eu bod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru
 • ac felly’n cael eu harolygu a’u rheoleiddio, ac yn anelu at godi’n uwch na lleiafswm y safonau cenedlaethol a amlinellir mewn deddfwriaeth

O dan Ddeddf Gofal Plant 2006 rhaid i gynghorau Cymru sicrhau bod digon o ofal plant i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal.


Chwilio am warchodwyr plant lleol 

 

Gwarchodwyr Plant

Meithrinfeydd Dydd Lleol

 • Mae meithrinfeydd dydd yn cynnig gofal yn ystod y diwrnod gwaith i blant o'u genedigaeth hyd at 5 oed.
 • Dylai cyfleusterau ac offer chwarae addas fod ar gael yn ogystal â mynediad i fan chwarae diogel yn yr awyr agored
 • Mae rhai meithrinfeydd yn cynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser wedi ei ariannu gan yr awdurdod lleol o’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn dair oed

Grwpiau chwarae

 • Mae grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin yn cynnig gofal rhan-amser i blant 2 ½ i 5 oed
 • Maent ar agor yn ystod tymor yr ysgol ac nid yw pob sesiwn yn para mwy na phedair awr
 • Maent yn cynnig profiadau dysgu drwy chwarae strwythuredig mewn grwpiau ac mae'r cylchoedd meithrin yn cynnig profiadau cyn ysgol drwy’r Gymraeg
 • Dylai fod ystod addas o gyfleusterau ac offer chwarae ar gael yno.
 • Gall rhai grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin gynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser, wedi ei ariannu gan y Cyngor lleol o'r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn 3 oed

Darparwyr Addysg Gynnar

 • Mae rhai meithrinfeydd a grwpiau chwarae’n cynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser wedi ei ariannu gan y Cyngor o’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn dair oed.
 • Mae'r darparwyr hyn wedi'u cofrestru gydag AGC ac Estyn i roi gofal plant ac addysg y blynyddoedd cynnar i blant 3 a 4 oed

Clybiau Brecwast

 • Mae clybiau brecwast yn cynnig cyfleoedd gofal a chwarae i blant 3-14 oed cyn oriau ysgol arferol
 • Rhoddir brecwast am dâl
 • Yn aml, cynigir y gallu i ddechrau’n gynnar a darperir gwasanaethau gollwng i ysgolion lleol.
 • Os ydych wedi’ch cofrestru gydag AGC, gellir defnyddio talebau gofal plant neu gynlluniau gofal plant di-dreth i helpu gyda ffioedd

Clybiau y tu allan i oriau’r ysgol

 • Clybiau y tu allan i oriau’r ysgol a chyfleoedd gofal a chwarae i blant 3-14 oed y tu allan i oriau’r ysgol ac yn ystod y gwyliau
 • Rhaid hebrwng plant o dan 8 oed i'r clwb ac oddi yno.

Clybiau Gwyliau

 • Mae clybiau gwyliau yn cynnig cyfleoedd gofal a chwarae i blant 3-14 oed y tu allan i dymor yr ysgol
 • Rhaid hebrwng plant o dan 8 oed i'r clwb ac oddi yno.
 • Maent yn rhoi gofal yn ystod y rhan fwyaf o wyliau’r ysgol ac yn aml maent yn cynnwys prydau bwyd a byrbrydau 
 • Os ydych wedi’ch cofrestru gydag AGC, gellir defnyddio talebau gofal plant neu gynlluniau gofal plant di-dreth i helpu gyda ffioedd

Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

 • Mae grwpiau rhieni a phlant bach yn cynnig gweithgareddau cymdeithasol i rieni neu ofalwyr a phlant
 • Nid yw'r rhan fwyaf wedi'u cofrestru gydag AGC ac felly rhaid i rieni neu ofalwyr fynychu gyda’r plant
 • Mae grwpiau rhieni a phlant bach yn ffordd dda o gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill
 • Maent yn cynnig cyfleoedd chwarae a datblygu i blant o'u genedigaeth i 3 oed

Gwybodaeth bellach

Lawrlwytho Choosing Childcare (pdf) 

How to choose quality childcare (pdf) 

Lawrlwytho  support for parents and financial help with childcare costs (pdf) 

Lawrlwytho 2014 Childcare Sufficiency Assessment (pdf) 

 

Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd cyfagos: 

Torfaen 0800 0196 3300

Caerdydd 029 2035 1700

Caerffili 01443 863232

Sir Fynwy 01633 644527