Gofal plant

Family Information Service logo_June 2018

Croeso i’r gronfa ddata gofal plant sydd â’r nod o’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghasnewydd.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gweithio gyda darparwyr gofal plant yng Nghasnewydd i gynnal y wybodaeth hon.

Mae’r gronfa ddata yn rhoi tawelwch meddwl i chi bod y darparwyr gofal plant yn:

 • yn gredadwy
 • os oes angen iddyn nhw fod, eu bod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru
 • ac felly’n cael eu harolygu a’u rheoleiddio, ac yn anelu at godi’n uwch na lleiafswm y safonau cenedlaethol a amlinellir mewn deddfwriaeth

O dan Ddeddf Gofal Plant 2006 rhaid i gynghorau Cymru sicrhau bod digon o ofal plant i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal.


Chwilio am warchodwyr plant lleol 

 

Gwarchodwyr Plant

Meithrinfeydd Dydd Lleol

 • Mae meithrinfeydd dydd yn cynnig gofal yn ystod y diwrnod gwaith i blant o'u genedigaeth hyd at 5 oed.
 • Dylai cyfleusterau ac offer chwarae addas fod ar gael yn ogystal â mynediad i fan chwarae diogel yn yr awyr agored
 • Mae rhai meithrinfeydd yn cynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser wedi ei ariannu gan yr awdurdod lleol o’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn dair oed

Grwpiau chwarae

 • Mae grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin yn cynnig gofal rhan-amser i blant 2 ½ i 5 oed
 • Maent ar agor yn ystod tymor yr ysgol ac nid yw pob sesiwn yn para mwy na phedair awr
 • Maent yn cynnig profiadau dysgu drwy chwarae strwythuredig mewn grwpiau ac mae'r cylchoedd meithrin yn cynnig profiadau cyn ysgol drwy’r Gymraeg
 • Dylai fod ystod addas o gyfleusterau ac offer chwarae ar gael yno.
 • Gall rhai grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin gynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser, wedi ei ariannu gan y Cyngor lleol o'r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn 3 oed

Darparwyr Addysg Gynnar

 • Mae rhai meithrinfeydd a grwpiau chwarae’n cynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser wedi ei ariannu gan y Cyngor o’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn dair oed.
 • Mae'r darparwyr hyn wedi'u cofrestru gydag AGC ac Estyn i roi gofal plant ac addysg y blynyddoedd cynnar i blant 3 a 4 oed

Clybiau Brecwast

 • Mae clybiau brecwast yn cynnig cyfleoedd gofal a chwarae i blant 3-14 oed cyn oriau ysgol arferol
 • Rhoddir brecwast am dâl
 • Yn aml, cynigir y gallu i ddechrau’n gynnar a darperir gwasanaethau gollwng i ysgolion lleol.
 • Os ydych wedi’ch cofrestru gydag AGC, gellir defnyddio talebau gofal plant* neu gynlluniau gofal plant di-dreth i helpu gyda ffioedd

 *peidio â derbyn ymgeiswyr newydd mwyach

Clybiau y tu allan i oriau’r ysgol

 • Clybiau y tu allan i oriau’r ysgol a chyfleoedd gofal a chwarae i blant 3-14 oed y tu allan i oriau’r ysgol ac yn ystod y gwyliau
 • Rhaid hebrwng plant o dan 8 oed i'r clwb ac oddi yno.

Clybiau Gwyliau

 • Mae clybiau gwyliau yn cynnig cyfleoedd gofal a chwarae i blant 3-14 oed y tu allan i dymor yr ysgol
 • Rhaid hebrwng plant o dan 8 oed i'r clwb ac oddi yno.
 • Maent yn rhoi gofal yn ystod y rhan fwyaf o wyliau’r ysgol ac yn aml maent yn cynnwys prydau bwyd a byrbrydau 
 • Os ydych wedi’ch cofrestru gydag AGC, talebau gofal plant*, gellir defnyddio talebau gofal plant neu gynlluniau gofal plant di-dreth i helpu gyda ffioedd

 *peidio â derbyn ymgeiswyr newydd mwyach

Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

 • Mae grwpiau rhieni a phlant bach yn cynnig gweithgareddau cymdeithasol i rieni neu ofalwyr a phlant
 • Nid yw'r rhan fwyaf wedi'u cofrestru gydag AGC ac felly rhaid i rieni neu ofalwyr fynychu gyda’r plant
 • Mae grwpiau rhieni a phlant bach yn ffordd dda o gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill
 • Maent yn cynnig cyfleoedd chwarae a datblygu i blant o'u genedigaeth i 3 oed

Gwybodaeth bellach

How to choose quality childcare (pdf) 

Lawrlwytho  support for parents and financial help with childcare costs (pdf) 

Mae'r fersiwn diweddaraf o'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant i fod ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Mehefin. Dewch yn ôl i'r dudalen we hon am fanylion.

 

Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd cyfagos: 

Torfaen 0800 0196 3300

Caerdydd 0300 013313

Caerffili 01443 863232

Sir Fynwy 01633 644527