Gofal plant

SocialServices-Fostering

Dan Ddeddf Gofal Plant 2006, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gynnig gofal plant digonol er mwyn ateb gofynion rhieni’r ardal.

Chwilio am warchodwyr plant lleol 

 

Chwilio am feithrinfeydd dydd lleol 

  • Mae meithrinfeydd yn cynnig gofal yn ystod y diwrnod gwaith i blant o 0 i 5 oed.
  • Dylai bod darpariaeth chwarae ac offer addas ar gael yn ogystal â mynediad i safle chwarae diogel yn yr awyr agored. 
  • Mae rhai meithrinfeydd yn cynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan-amser wedi ei ariannu gan yr awdurdod lleol o’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn dair oed.

Chwilio am glybiau’r tu allan i’r ysgol 

  • Mae clybiau'r tu allan i’r ysgol yn cynnig gofal a chyfleoedd chwarae i blant rhwng 3 a 14 oed y tu allan i oriau’r ysgol ac yn ystod y gwyliau.
  • Mae'n rhaid hebrwng plant dan 8 i’r clwb a’u casglu oddi yno. 

Chwilio am grwpiau chwarae 

  • Mae grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin yn cynnig gofal rhan-amser ar gyfer plant o 2 ½ i 5 oed.
  • Maent ar agor yn ystod tymor yr ysgol ac mae pob sesiwn yn parhau dim mwy na 4 awr.
  • Maent yn cynnig profiadau dysgu trwy chwarae strwythuredig mewn grwpiau ac mae’r cylchoedd meithrin yn cynnig profiadau cyn ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Dylai fod ystod addas o gyfleusterau ac offer chwarae ar gael yno.
  • Gall rhai grwpiau chwarae a chylchoedd meithrin gynnig addysg y blynyddoedd cynnar rhan amser, wedi ei ariannu gan y cyngor lleol o'r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn dair oed.

Darllen am glybiau a chynlluniau chwarae

Mae crèche yn cynnig gofal plant achlysurol ar gyfer plant dan 8 oed ac mae angen iddo gofrestru os yw’n weithredol am fwy na 2 awr y dydd, hyd yn oed pan fo plant unigol yno am gyfnodau byrrach.

Bydd nani yn gofalu am eich plentyn yn eich cartref eich hun a does dim rhaid iddi gofrestru gydag awdurdod lleol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag asiantaeth ag enw da.  

Rhagor o wybodaeth 

Lawrlwythwch wybodaeth am Ddewis Gofal Plant (pdf)

Lawrlwythwch Sut mae dewis gofal plant o safon (pdf)  

Lawrlwythwch wybodaeth am gymorth i rieni a chymorth ariannol gyda chostau gofal plant (pdf) 

Darllenwch Asesiad Digonedd Gofal Plant 2014 (pdf)  

Cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd cyfagos i gael manylion am wasanaethau gofal plant yn yr ardaloedd hyn: 

GiD Torfaen 0800 0196 3300

GiD Caerdydd 029 2035 1700

GiD Caerffili 01443 863232

GiD Sir Fynwy 01633 644527