Addysg y blynyddoedd cynnar

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig lle rhan-amser, am ddim, mewn sefydliad addysg i bob plentyn 3 oed yng Nghasnewydd, yn ystod y tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 3 oed.

Darllenwch am wneud cais am le i'ch plentyn 3 oed

Darparwyr addysg cofrestredig

Mae 'Lleoliadau nas cynhelir' yn cynnwys cylchoedd chwarae a meithrinfeydd dydd preifat sydd wedi'u cofrestru gyda Chyngor Dinas Casnewydd. 

Mae rhai cylchoedd chwarae a meithrinfeydd dydd preifat yn cael eu cydnabod yn ddarparwyr cofrestredig addysg ran-amser, am ddim, i blant 3 a 4 oed. 

Mae'n bosibl y bydd plant sy'n byw yng Nghasnewydd ac sy'n mynychu un o'r rhain yn gymwys i gael cyllid i dalu am hanner eu hamser mewn lle addysg y blynyddoedd cynnar (yn ystod y tymor yn unig).

Bydd cyllid yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r darparwr a rhaid i blant fynychu o leiaf dair sesiwn ar wahanol ddiwrnodau i fod yn gymwys. 

Efallai na fydd y cyllid yn ddigon i dalu pris arferol cyfan y lleoliad a gallai tâl gael ei godi arnoch chi hefyd.

Siaradwch â darparwyr unigol i drafod hyn yn fanylach.

Gall sesiynau addysg eich plentyn gael eu cynnal mewn dau sefydliad darparwr addysg cofrestredig, ond ni allwch gael mwy na phum sesiwn yr wythnos.

Hefyd, nid oes hawl gennych ddefnyddio sesiwn fore a phrynhawn ar yr un diwrnod, hyd yn oed os yw hynny yn eich ail leoliad nas cynhelir. 

Os byddwn yn darganfod eich bod yn gwneud hyn yn fwriadol ac yn hawlio'r sesiwn addysg am ddim, gofynnir i chi ad-dalu'r arian a dalwyd. 

Ffoniwch 0800 328 84 83 i gael rhagor o wybodaeth.

Dod o hyd i ddarparwyr addysg gynnar cofrestredig yng Nghasnewydd 

Darllenwch ragor am dderbyniadau meithrin yng Nghasnewydd

Gofal plant 'cofleidiol' yw'r enw ar ofal plant i blant 3 a 4 oed sy'n 'cofleidio' y sesiwn addysg y blynyddoedd cynnar 2.5 awr, er mwyn cynnig gofal plant estynedig i rieni. Fe'i cynigir fel arfer gan gylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin neu feithrinfeydd dydd.

Darllenwch am yr opsiynau gofal plant eraill yng Nghasnewydd.

Addysg Gymraeg

Mae'r wefan Cymraeg i'r Teulu yn rhoi manylion cyrsiau lleol.

Trwy ddewis addysg cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar, byddwch yn cynnig mantais i'ch plentyn gan ei bod hi'n haws i blant ddysgu iaith nag yw hi i oedolion.

Mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd.

Chwiliwch am Gylchoedd Ti a Fi

Chwiliwch am Gylchoedd Meithrin