Addysg y blynyddoedd cynnar

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig lle rhan-amser, am ddim, mewn sefydliad addysg i bob plentyn 3 oed yng Nghasnewydd, yn ystod y tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 3 oed.

Darllenwch am wneud cais am le i'ch plentyn 3 oed

Darparwyr addysg cofrestredig

Mae 'lleoliadau nas cynhelir' yn cynnwys cylchoedd chwarae a meithrinfeydd dydd preifat sydd wedi'u cofrestru gyda Chyngor Dinas Casnewydd ac Estyn. Mae'r darparwyr gofal plant hyn yn cael eu cydnabod fel darparwyr addysg cofrestredig addysg rhan-amser am ddim i blant tair a phedair oed.

Mae’n bosibl y bydd gan blant sy’n byw yng Nghasnewydd ac sy’n mynychu un o’r darparwyr hyn hawl i gyllid i dalu am le addysg blynyddoedd cynnar 2 awr am o leiaf 3 ac uchafswm o 5 diwrnod yr wythnos (yn ystod y tymor yn unig).

Telir cyllid yn uniongyrchol i'r darparwr a rhaid i blant fynychu o leiaf tair sesiwn ar ddiwrnodau ar wahân i fod yn gymwys.

Mae cyllid ar gyfer y 2 awr o addysg y dydd ond efallai na fydd yn cynnwys unrhyw oriau ychwanegol a fynychir yn y lleoliad ac efallai y byddwch yn dal i godi tâl. Siaradwch â darparwyr unigol i drafod hyn yn fanylach.

Gall sesiwn addysg eich plentyn gael ei chynnal mewn dau sefydliad darparwr addysg cofrestredig er na allwch gael mynediad at fwy na phum sesiwn yr wythnos.

Yn ogystal, ni chaniateir i chi gael mynediad i sesiwn addysg yn y bore a’r prynhawn ar yr un diwrnod hyd yn oed os yw yn eich ail leoliad nas cynhelir. Byddwch yn ymwybodol bod darparwyr yn destun gwiriadau archwilio wrth wneud cais am sesiynau addysg ar gyfer pob plentyn.

Ffoniwch 01633 210842 am ragor o wybodaeth.

Dod o hyd i ddarparwyr addysg gynnar cofrestredig yng Nghasnewydd 

Darllenwch ragor am dderbyniadau meithrin yng Nghasnewydd

‘Cofleidiol’ yw’r term a roddir i ofal plant ar gyfer plant tair a phedair oed sy’n ‘lapio’ y sesiwn addysg gynnar 2 awr i gynnig gofal plant estynedig i rieni ac sy’n cael ei gynnig fel arfer gan gylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin neu feithrinfeydd dydd. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yma i'ch helpu i ddod o hyd i ofal plant cofleidiol pe bai ei angen arnoch.

Darllenwch am yr opsiynau gofal plant eraill yng Nghasnewydd.

Darllenwch am opsiynau gofal plant eraill yng Nghasnewydd

Chwiliwch am Gylchoedd Meithrin