Cynnig gofal plant

Childcare Offer Logo

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru wedi bod ar gael ym mhob ardal yng Nghasnewydd ers mis Hydref 2018.

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys i blant rhwng 3 a 4 oed, sy’n gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gânt gynnig lle mewn addysg llawn amser.

Mae’r cynnig gofal plant ar wahân i’r cais am le mewn addysg feithrin (a elwir weithiau yn ‘addysg gynnar’ neu ‘codi’n 3 oed’).

I gael 30 awr o ofal plant yn ystod y tymor, mae angen i chi fod wedi gwneud cais am y cynnig gofal plant ac addysg feithrin a chael eich cymeradwyo am hyn.

Yn ystod y naw wythnos o wyliau, mae’r 30 awr llawn ar gael dan y cynnig gofal plant yn unig.

Lawrlwythwch ein taflen cwestiynau cyffredin Cynnig Gofal Plant (pdf).

Pwy all wneud cais?

Rydych yn gymwys i fanteisio ar y cynnig gofal plant os bodlonir y meini prawf canlynol:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed
  • Mae’r ddau riant yn gweithio, os ydych yn deulu â dau riant
  • Rydych yn gweithio o leiaf 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw
  • Rydych yn ennill o leiaf yr hyn sydd gyfystyr ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £111 a £115 yr wythnos ar y gyfradd CBC ac ICC 21-24 gyfredol, yn y drefn honno) ond yn llai na £100k y flwyddyn

Pryd dylech wneud cais

Gall ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned rhwng 1 Medi 2018 a 31 Rhagfyr 2018 gael eu cyflwyno o 29 Hydref 2021.

 Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 26 Tachwedd 2021 cyn 13 Rhagfyr 2021, a bydd y cyllid yn dechrau tymor y gwanwyn. 

 Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 29 Hydref 2021 a 26 Tachwedd 2021 yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

 Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 26 Tachwedd 2021, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau tymor y gwanwyn ac ni fydd modd ei ôl-ddyddio.

 (Gall ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned rhwng 1 Ionawr 2019 a 31 Mawrth 2019 gael eu cyflwyno o 18 Chwefror 2022).

Dylech siarad â’ch darparwr gofal plant yn gyntaf gan fod y ffurflen gais yn gofyn i chi gadarnhau pa ddarparwr gofal plant rydych yn ei ddefnyddio. 

 

 

Gwelwch ddarparwyr y cynnig gofal plant yng Nghasnewydd

 

Sut i wneud cais

Caiff preswylwyr Casnewydd wneud cais am y cynnig gofal plant ar-lein.

Gwnewch gais ar-lein am y cynnig gofal plant 

Lawrlwythwch Hysbysiad Preifatrwydd Gofal Plant Llywodraeth Cymru (pdf). 

Os ydych yn cael anawsterau technegol wrth gwblhau’r ffurflen, e-bostiwch childcareoffer@newport.gov.uk gyda’ch enw, eich cyfeiriad, eich cod post a rhif eich cais os oes gennych chi un.

Os na allwch wneud cais ar-lein, e-bostiwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gymorth. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn gyfrifol am brosesu ceisiadau cynnig gofal plant dros breswylwyr Sir Fynwy a Bro Morgannwg. 

Gwybodaeth ychwanegol

Lawrlwythwch y daflen Cynnig Gofal Plant Cymru (pdf)

Cyswllt

Ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd ar 0800 328 8483 neu e-bostiwch family.informationservice@newport.gov.uk