Cynnig gofal plant

Childcare Offer Logo

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru wedi bod ar gael ym mhob ardal yng Nghasnewydd ers mis Hydref 2018.

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys i blant rhwng 3 a 4 oed, sy’n gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gânt gynnig lle mewn addysg llawn amser.

Mae’r cynnig gofal plant ar wahân i’r cais am le mewn addysg feithrin (a elwir weithiau yn ‘addysg gynnar’ neu ‘codi’n 3 oed’).

I gael 30 awr o ofal plant yn ystod y tymor, mae angen i chi fod wedi gwneud cais am y cynnig gofal plant ac addysg feithrin a chael eich cymeradwyo am hyn.

Yn ystod y naw wythnos o wyliau, mae’r 30 awr llawn ar gael dan y cynnig gofal plant yn unig.

Lawrlwythwch ein taflen cwestiynau cyffredin Cynnig Gofal Plant (pdf).

Pwy all wneud cais?

Rydych yn gymwys i fanteisio ar y cynnig gofal plant os bodlonir y meini prawf canlynol:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed
  • Mae’r ddau riant yn gweithio, os ydych yn deulu â dau riant
  • Rydych yn gweithio o leiaf 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw
  • Rydych yn ennill o leiaf yr hyn sydd gyfystyr ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £111 a £115 yr wythnos ar y gyfradd CBC ac ICC 21-24 gyfredol, yn y drefn honno) ond yn llai na £100k y flwyddyn
  • Rydych ar gyrsiau israddedig, ôl-raddedig neu addysg bellach sydd o leiaf 10 wythnos o hyd

Pryd dylech wneud cais

Gall ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Awst 2019 gael eu cyflwyno o 10 Mehefin 2022.

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 8 Gorffennaf 2022 cyn 25 Gorffennaf 2022, a bydd y cyllid yn dechrau o 5 Medi 2022 (dechrau Tymor yr Hydref).  

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 10 Mehefin 2022 a 8 Gorffennaf 2022 yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 8 Gorffennaf 2022, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau Tymor yr Hydref ac ni fydd modd ei ôl-ddyddio. 

Dylech siarad â’ch darparwr gofal plant yn gyntaf gan fod y ffurflen gais yn gofyn i chi gadarnhau pa ddarparwr gofal plant rydych yn ei ddefnyddio. 

Gwelwch ddarparwyr y cynnig gofal plant yng Nghasnewydd

Sut i wneud cais

Caiff preswylwyr Casnewydd wneud cais am y cynnig gofal plant ar-lein

Gwnewch gais ar-lein am y cynnig gofal plant

Lawrlwythwch Hysbysiad Preifatrwydd Gofal Plant Llywodraeth Cymru (pdf). 

Os ydych yn cael anawsterau technegol wrth gwblhau’r ffurflen, e-bostiwch childcareoffer@newport.gov.uk gyda’ch enw, eich cyfeiriad, eich cod post a rhif eich cais os oes gennych chi un.

Os na allwch wneud cais ar-lein, e-bostiwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd am gymorth. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd hefyd yn gyfrifol am brosesu ceisiadau cynnig gofal plant dros breswylwyr Sir Fynwy a Bro Morgannwg. 

Gwybodaeth ychwanegol

Lawrlwythwch y daflen Cynnig Gofal Plant Cymru (pdf)

Cyswllt

Ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd ar 01633 210842  neu e-bostiwch family.informationservice@newport.gov.uk